[Sách Vinschool] IGCSE song ngữ Anh - Việt

[Sách Vinschool] Combined and Co-ordinated Science - KHOA HỌC TÍCH HỢP - HÓA HỌC Sách giáo khoa (Sách gáy xoắn)

Từ năm học 2022-2023 thì trường Vinschool học toàn bộ sách hệ cam. Nhưng chia như sau:

  • Hệ cam cơ bản (hệ chuẩn) thì học sách hệ cam song ngữ Anh – Việt cho 02 môn: Toán và Khoa học (môn tiếng Anh thì học sách như hệ Cam nâng cao)
  • Hệ cam nâng cao thì học sách hoàn toàn bằng tiếng Anh (English, Science, Mathematics) xem trọn bộ  sẵn có ở đây.

Mua file PDF bộ sách hệ Cam song ngữ Anh -Việt tại đây .

    ImageNamePriceStockBuy