[Sách] Hodder Cambridge Checkpoint Lower Secondary Mathematics - Science - English (by Hodder Education)

Mục này tập hợp tất cả các sách về ôn thi Checkpoint Lower Secondary ( tương đương lớp 6-7-8 ở các trường có chương trình cambridge ở Việt Nam). Các sách này là tương đương với phiên bản mới của hệ cambridge (2nd Edition)

  • Cambridge Checkpoint Lower Secondary Mathematics 7-8-9
  • Cambridge Checkpoint Lower Secondary Science 7-8-9
  • Cambridge Checkpoint Lower Secondary World English 7-8-9 (ESL)
  • Cambridge Checkpoint Lower Secondary English 7-8-9

Các bộ sách của NXB Hodder như sau:

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo