KET (A2)

Cambridge English: KET
A2 Key là một bài thi cấp độ tiểu học và là cấp độ đầu của các bài thi University of Cambridge trong tiếng Anh. Bài thi này được đặt ở cấp độ A2 của Khung Châu Âu cho các ngôn ngữ hiện đại. Xem CHI TIẾT

Cập nhật: Xem các sách KET (A2) phiên bản 2020 tại link này.


    ImageNamePriceStockBuy