KET (A2)

  • A2 Key là một bài thi cấp độ tiểu học và là cấp độ đầu của các bài thi University of Cambridge trong tiếng Anh. Bài thi này được đặt ở cấp độ A2 của Khung Châu Âu cho các ngôn ngữ hiện đại. Xem CHI TIẾT
  • Lưu ý: với các cấp độ A2 (Key), B1 (PET), B2 (FCE)  thì có thể Quý khách sẽ gặp các sách có thêm chữ “for School” và những cuốn không có chữ đó. “for School” ở bìa sách sẽ mang ý nghĩa là sách đó phù hợp với học sinh đang học phổ thông (cấp 1-2-3) hơn là cho người lớn (adult).

 

Cập nhật: Xem các sách KET (A2) phiên bản 2020 tại link này.

 

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo