[Sách] Collins International Primary English as a Second Language 1-2-3-4-5-6 (1st Edition)

Đây là bộ sách tiếng Anh của NXB Collins dành cho cấp tiểu học, có 6 levels, mỗi level gồm 1 sách Student’s book và 1 sách Workbook. Bộ này dành cho các nước nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (phân biệt với bộ dành cho các nước nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ).


CÙNG SERIE NÀY GỒM:

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo