BLOG CHIA SẺ

[Chi tiết] Toàn bộ 5.200 files của bộ truyện SCOTT FORESMAN Reading Street như dưới đây.

Link tải đặt mua tại đây

+—SCOTT_FORESMAN_Reading_Street G1

|   +—G1.Decodable.Readers

|   |   +—G1 Decodable Readers

|   |   |       G1_DR_01 Tap! Tap! Tap!.pdf

|   |   |       G1_DR_02 The Pack.pdf

|   |   |       G1_DR_03 Hit It!.pdf

|   |   |       G1_DR_04 Fix It!.pdf

|   |   |       G1_DR_05 Dot Can.pdf

|   |   |       G1_DR_06 Can Do!.pdf

|   |   |       G1_DR_07 Will We Win.pdf

|   |   |       G1_DR_08 Jan and Pam.pdf

|   |   |       G1_DR_09 Jen the Hen.pdf

|   |   |       G1_DR_10 Ted and Fran.pdf

|   |   |       G1_DR_11 Pug the Pup.pdf

|   |   |       G1_DR_12 At the Pond.pdf

|   |   |       G1_DR_13 Going Fishing.pdf

|   |   |       G1_DR_14 Get the Ball.pdf

|   |   |       G1_DR_15 Wake Up, Nate.pdf

|   |   |       G1_DR_16 Where Is Dave.pdf

|   |   |       G1_DR_17 A Home for Cat.pdf

|   |   |       G1_DR_18 Bus Ride.pdf

|   |   |       G1_DR_19 Nuts for the Cake.pdf

|   |   |       G1_DR_20 A Ride to the Lake.pdf

|   |   |       G1_DR_21 June and Mule.pdf

|   |   |       G1_DR_22 Luke Meets Duke.pdf

|   |   |       G1_DR_23 The Seed.pdf

|   |   |       G1_DR_24 Bandit.pdf

|   |   |       G1_DR_25 Will They Get Here.pdf

|   |   |       G1_DR_26 The Picnic.pdf

|   |   |       G1_DR_27 The Family Picnic.pdf

|   |   |       G1_DR_28 Inside and Outside.pdf

|   |   |       G1_DR_29 We See Pets.pdf

|   |   |       G1_DR_30 The Family Trip.pdf

|   |   |       G1_DR_31 Mom Races.pdf

|   |   |       G1_DR_32 Day at the Farm.pdf

|   |   |       G1_DR_33 A Big Day for Mom.pdf

|   |   |       G1_DR_34 Sam Can Fly!.pdf

|   |   |       G1_DR_35 The Big Race.pdf

|   |   |       G1_DR_36 Where is My Badge.pdf

|   |   |       G1_DR_37 A Day in May.pdf

|   |   |       G1_DR_38 Funny Pets.pdf

|   |   |       G1_DR_39 Home by the Sea.pdf

|   |   |       G1_DR_40 Bills Yard Sale.pdf

|   |   |       G1_DR_41 Joans Boat.pdf

|   |   |       G1_DR_42 Brave Nell.pdf

|   |   |       G1_DR_43 Hide and Seek.pdf

|   |   |       G1_DR_44 Arts and Crafts Day.pdf

|   |   |       G1_DR_45 Lizs Busy Day.pdf

|   |   |       G1_DR_46 Clues for Sue.pdf

|   |   |       G1_DR_47 Helpful Molly.pdf

|   |   |       G1_DR_48 Zoom! Zoom!.pdf

|   |   |       G1_DR_49 A Day at the Fun Park.pdf

|   |   |       G1_DR_50 The Great Shirt.pdf

|   |   |       G1_DR_51 Rob Can Ride!.pdf

|   |   |       G1_DR_52 Pams Happy Feet.pdf

|   |   |       G1_DR_53 The Animal Park.pdf

|   |   |       G1_DR_54 The Family Camping Trip.pdf

|   |   |       G1_DR_55 Matt Helps Out!.pdf

|   |   |       G1_DR_56 What Do You Want to Be.pdf

|   |   |       G1_DR_57 Sam and Max.pdf

|   |   |       G1_DR_58 Lees Snowy Day.pdf

|   |   |       G1_DR_59 Bess Makes a Mess.pdf

|   |   |       G1_DR_60 Old Jo.pdf

|   |   |       G1_SIDR_01 Mack and Tack.pdf

|   |   |       G1_SIDR_02 Kim Did!.pdf

|   |   |       G1_SIDR_03 On Top.pdf

|   |   |       G1_SIDR_04 Can We Nap.pdf

|   |   |       G1_SIDR_05 The Sleds.pdf

|   |   |       G1_SIDR_06 Cub and Mom.pdf

|   |   |       G1_SIDR_07 A Grand Plan.pdf

|   |   |       G1_SIDR_08 Jane with Mom.pdf

|   |   |       G1_SIDR_09 We All Work.pdf

|   |   |       G1_SIDR_10 Time to Swim.pdf

|   |   |       G1_SIDR_11 Can We Have Fun.pdf

|   |   |       G1_SIDR_12 Dee Has Pets.pdf

|   |   |       G1_SIDR_13 A Fishing Trip.pdf

|   |   |       G1_SIDR_14 What to Do.pdf

|   |   |       G1_SIDR_15 Going to the Shore.pdf

|   |   |       G1_SIDR_16 Jogging Time.pdf

|   |   |       G1_SIDR_17 Jane Takes Her Turn.pdf

|   |   |       G1_SIDR_18 Penny Wins First Prize!.pdf

|   |   |       G1_SIDR_19 Janes Mail Day!.pdf

|   |   |       G1_SIDR_20 A Day at the Park.pdf

|   |   |       G1_SIDR_21 Toads Big Plan.pdf

|   |   |       G1_SIDR_22 A Pie That Hits the Sky.pdf

|   |   |       G1_SIDR_23 Zack at Bat.pdf

|   |   |       G1_SIDR_24 The Spaceship.pdf

|   |   |       G1_SIDR_25 Race Day.pdf

|   |   |       G1_SIDR_26 Time for Bed.pdf

|   |   |       G1_SIDR_27 The Cleaning Game.pdf

|   |   |       G1_SIDR_28 Sues Family Tree.pdf

|   |   |       G1_SIDR_29 Back to School.pdf

|   |   |       G1_SIDR_30 Lost Bird.pdf

|   |   |

|   |   \—G1 Decodable Readers MP3

|   |           01 Tap! Tap! Tap!.mp3

|   |           02 The Pack.mp3

|   |           03 Hit It!.mp3

|   |           04 Fix It!.mp3

|   |           05 Dot Can.mp3

|   |           06 Can Do!.mp3

|   |           07 Will We Win.mp3

|   |           08 Jan and Pam.mp3

|   |           09 Jen the Hen.mp3

|   |           10 Ted and Fran.mp3

|   |           11 Pug the Pup.mp3

|   |           12 At the Pond.mp3

|   |           13 Going Fishing.mp3

|   |           14 Get the Ball.mp3

|   |           15 Wake Up, Nate.mp3

|   |           16 Where Is Dave.mp3

|   |           17 A Home for Cat.mp3

|   |           18 Bus Ride.mp3

|   |           19 Nuts for the Cake.mp3

|   |           20 A Ride to the Lake.mp3

|   |           21 June and Mule.mp3

|   |           22 Luke Meets Duke.mp3

|   |           23 The Seed.mp3

|   |           24 Bandit.mp3

|   |           25 Will They Get Here.mp3

|   |           26 The Picnic.mp3

|   |           27 The Family Picnic.mp3

|   |           28 Inside and Outside.mp3

|   |           29 We See Pets.mp3

|   |           30 The Family Trip.mp3

|   |           31 Mom Races.mp3

|   |           32 Day at the Farm.mp3

|   |           33 A Big Day for Mom.mp3

|   |           34 Sam Can Fly!.mp3

|   |           35 The Big Race.mp3

|   |           36 Where is My Badge.mp3

|   |           37 A Day in May.mp3

|   |           38 Funny Pets.mp3

|   |           39 Home by the Sea.mp3

|   |           40 Bills Yard Sale.mp3

|   |           41 Joans Boat.mp3

|   |           42 Brave Nell.mp3

|   |           43 Hide and Seek.mp3

|   |           44 Arts and Crafts Day.mp3

|   |           45 Lizs Busy Day.mp3

|   |           46 Clues for Sue.mp3

|   |           47 Helpful Molly.mp3

|   |           48 Zoom! Zoom!.mp3

|   |           49 A Day at the Fun Park.mp3

|   |           50 The Great Shirt.mp3

|   |           51 Rob Can Ride!.mp3

|   |           52 Pams Happy Feet.mp3

|   |           53 The Animal Park.mp3

|   |           54 The Family Camping Trip.mp3

|   |           55 Matt Helps Out!.mp3

|   |           56 What Do You Want to Be.mp3

|   |           57 Sam and Max.mp3

|   |           58 Lees Snowy Day.mp3

|   |           59 Bess Makes a Mess.mp3

|   |           60 Old Jo.mp3

|   |           SI 01 Mack and Tack.mp3

|   |           SI 02 Kim Did!.mp3

|   |           SI 03 On Top.mp3

|   |           SI 04 Can We Nap.mp3

|   |           SI 05 The Sleds.mp3

|   |           SI 06 Cub and Mom.mp3

|   |           SI 07 A Grand Plan.mp3

|   |           SI 08 Jane with Mom.mp3

|   |           SI 09 We All Work.mp3

|   |           SI 10 Time to Swim.mp3

|   |           SI 11 Can We Have Fun.mp3

|   |           SI 12 Dee Has Pets.mp3

|   |           SI 13 A Fishing Trip.mp3

|   |           SI 14 What to Do.mp3

|   |           SI 15 Going to the Shore.mp3

|   |           SI 16 Jogging Time.mp3

|   |           SI 17 Jane Takes Her Turn.mp3

|   |           SI 18 Penny Wins First Prize!.mp3

|   |           SI 19 Janes Mail Day!.mp3

|   |           SI 20 A Day at the Park.mp3

|   |           SI 21 Toads Big Plan.mp3

|   |           SI 22 A Pie That Hits the Sky.mp3

|   |           SI 23 Zack at Bat.mp3

|   |           SI 24 The Spaceship.mp3

|   |           SI 25 Race Day.mp3

|   |           SI 26 Time for Bed.mp3

|   |           SI 27 The Cleaning Game.mp3

|   |           SI 28 Sues Family Tree.mp3

|   |           SI 29 Back to School.mp3

|   |           SI 30 Lost Bird.mp3

|   |

|   +—G1.ELL.Readers

|   |   +—1G1.ELL.Readers.MP3

|   |   |       11_ELL_1.1.1_My New Pet.mp3

|   |   |       11_ELL_1.1.2_Pet Helpers.mp3

|   |   |       11_ELL_1.1.3_We Can Help!.mp3

|   |   |       11_ELL_1.1.4_Animal Babies.mp3

|   |   |       11_ELL_1.1.5_Who Lives Here.mp3

|   |   |       11_ELL_1.1.6_Animals of Africa.mp3

|   |   |       11_ELL_1.2.1_Picnic Time.mp3

|   |   |       11_ELL_1.2.2_It Is Time to Get in Line.mp3

|   |   |       11_ELL_1.2.3_People Work.mp3

|   |   |       11_ELL_1.2.4_In the Lake.mp3

|   |   |       11_ELL_1.2.5_Around the Garden.mp3

|   |   |       11_ELL_1.2.6_Bees and Flowers.mp3

|   |   |       11_ELL_1.3.1_Mom Was a Baby Once.mp3

|   |   |       11_ELL_1.3.2_Ana and Her Bike.mp3

|   |   |       11_ELL_1.3.3_Mama.mp3

|   |   |       11_ELL_1.3.4_Dog and Cat and the Garden.mp3

|   |   |       11_ELL_1.3.5_The Baby Robins.mp3

|   |   |       11_ELL_1.3.6_As White as Snow.mp3

|   |   |       11_ELL_1.4.1_The Surprise Box.mp3

|   |   |       11_ELL_1.4.2_Treasures, Not Trash!.mp3

|   |   |       11_ELL_1.4.3_Dinosaur Museum.mp3

|   |   |       11_ELL_1.4.4_Granny’s Cranberry Sauce.mp3

|   |   |       11_ELL_1.4.5_My Little Brother.mp3

|   |   |       11_ELL_1.4.6_What Does a Good Neighbor Do.mp3

|   |   |       11_ELL_1.5.1_The Farmer’s Hat.mp3

|   |   |       11_ELL_1.5.2_Mother Duck and Baby Crow.mp3

|   |   |       11_ELL_1.5.3_The Sunflower Questions.mp3

|   |   |       11_ELL_1.5.4_The Wonder of Wheels.mp3

|   |   |       11_ELL_1.5.5_Telephone Talk.mp3

|   |   |       11_ELL_1.5.6_Lights Out!.mp3

|   |   |

|   |   \—G1 ELL Readers

|   |           G1_ELL_1.1.1 My New Pet.pdf

|   |           G1_ELL_1.1.2 Pet Helpers.pdf

|   |           G1_ELL_1.1.3 We Can Help!.pdf

|   |           G1_ELL_1.1.4 Animal Babies.pdf

|   |           G1_ELL_1.1.5 Who Lives Here.pdf

|   |           G1_ELL_1.1.6 Animals of Africa.pdf

|   |           G1_ELL_1.2.1 Picnic Time.pdf

|   |           G1_ELL_1.2.2 It Is Time to Get in Line.pdf

|   |           G1_ELL_1.2.3 People Work.pdf

|   |           G1_ELL_1.2.4 In the Lake.pdf

|   |           G1_ELL_1.2.5 Around the Garden.pdf

|   |           G1_ELL_1.2.6 Bees and Flowers.pdf

|   |           G1_ELL_1.3.1 Mom Was a Baby Once.pdf

|   |           G1_ELL_1.3.2 Ana and Her Bike.pdf

|   |           G1_ELL_1.3.3 Mama.pdf

|   |           G1_ELL_1.3.4 Dog and Cat and the Garden.pdf

|   |           G1_ELL_1.3.5 The Baby Robins.pdf

|   |           G1_ELL_1.3.6 As White as Snow.pdf

|   |           G1_ELL_1.4.1 The Surprise Box.pdf

|   |           G1_ELL_1.4.2 Treasures, Not Trash!.pdf

|   |           G1_ELL_1.4.3 Dinosaur Museum.pdf

|   |           G1_ELL_1.4.4 Granny’s Cranberry Sauce.pdf

|   |           G1_ELL_1.4.5 My Little Brother.pdf

|   |           G1_ELL_1.4.6 What Does a Good Neighbor Do.pdf

|   |           G1_ELL_1.5.1 The Farmer’s Hat.pdf

|   |           G1_ELL_1.5.2 Mother Duck and Baby Crow.pdf

|   |           G1_ELL_1.5.3 The Sunflower Questions.pdf

|   |           G1_ELL_1.5.4 The Wonder of Wheels.pdf

|   |           G1_ELL_1.5.5 Telephone Talk.pdf

|   |           G1_ELL_1.5.6 Lights Out!.pdf

|   |

|   +—G1.Leveled.Readers

|   |   +—G1 Leveled Readers

|   |   |       G1_CLLR_1.1.1 The Dog.pdf

|   |   |       G1_CLLR_1.1.2 Helping Pets.pdf

|   |   |       G1_CLLR_1.1.3 Animals Help.pdf

|   |   |       G1_CLLR_1.1.4 We See Animals.pdf

|   |   |       G1_CLLR_1.1.5 Neighborhood Animals.pdf

|   |   |       G1_CLLR_1.1.6 Wild Animals.pdf

|   |   |       G1_CLLR_1.2.1 My Family.pdf

|   |   |       G1_CLLR_1.2.2 At School.pdf

|   |   |       G1_CLLR_1.2.3 In My Neighborhood.pdf

|   |   |       G1_CLLR_1.2.4 Animals Work Together.pdf

|   |   |       G1_CLLR_1.2.5 In the Forest.pdf

|   |   |       G1_CLLR_1.2.6 Ants and People.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.1.1 Sam the Duck.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.1.2 Look at Bix.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.1.3 Rob, Mom, and Socks.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.1.4 Time to Eat.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.1.5 They Help Animals.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.1.6 Animals in the Sun.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.2.1 Fun For Families.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.2.2 The Play.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.2.3 My Neighborhood.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.2.4 We Look at Dinosaurs.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.2.5 The Forest.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.2.6 Worker Bees.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.3.1 Nothing Stays the Same.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.3.2 Can Hank Sing.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.3.3 A Big Move.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.3.4 The Garden.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.3.5 Animals Grow and Change.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.3.6 Seasons Change.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.4.1 A Party for Pedro.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.4.2 Reach for Your Dreams.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.4.3 Dinosaur Bones Don’t Rot.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.4.4 The Moon Festival.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.4.5 A Good Big Brother.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.4.6 Does a Babysitter Know What to Do.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.5.1 What the Dog Saw.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.5.2 Fly Away.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.5.3 What Does a Detective Do.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.5.4 The Inclined Plane.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.5.5 The Telephone.pdf

|   |   |       G1_LR_1G_1.5.6 A Library Comes to Town.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.1.1 Mack the Cat.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.1.2 They are Sick.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.1.3 Tom and Pam.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.1.4 This Fox and That Fox.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.1.5 What Animals Do You See.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.1.6 Will We See Animals.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.2.1 All Kinds of Families.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.2.2 The Class.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.2.3 Neighborhoods.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.2.4 Dinosaur Herds.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.2.5 Help the Forest.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.2.6 We Use Honey.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.3.1 Just Like Me.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.3.2 Not Just Any Boy.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.3.3 The New Park.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.3.4 A Funny Garden.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.3.5 A Visit to a Butterfly Greenhouse.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.3.6 Spring Rose, Winter Bear.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.4.1 Special Days, Special Food.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.4.2 How Beth Feels.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.4.3 Going on a Dinosaur Dig.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.4.4 Harvest Holidays.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.4.5 Sue and Drew.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.4.6 The Kids Care Club.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.5.1 Pumpkins and Apples.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.5.2 A Puppy Raiser.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.5.3 Oak Trees.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.5.4 Simple Machines at Work.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.5.5 The Story of Communication.pdf

|   |   |       G1_LR_2Y_1.5.6 Marla’s Idea.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.1.1 Carlos Picks a Pet.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.1.2 Look at That Cat!.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.1.3 Loni’s Town.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.1.4 Baby Animals of the Rain Forest.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.1.5 A Wildlife Buffet.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.1.6 Animals Around the World.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.2.1 School Rules.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.2.2 School Then and Now.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.2.3 Mayor Mom.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.2.4 Dinosaur Detectives.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.2.5 Links in the Food Chain.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.2.6 A Beekeeper’s Work.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.3.1 Your Amazing Body!.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.3.2 A Bed for Paul.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.3.3 Pins in the Map.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.3.4 The Mile-a-Minute Vine.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.3.5 Butterflies.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.3.6 Weather or Not.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.4.1 Cascarones Are for Fun.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.4.2 Susan’s Missing Painting.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.4.3 Finding a Dinosaur Named Sue.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.4.4 The Moon Lady and Her Festival.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.4.5 Double Trouble.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.4.6 Special Buildings.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.5.1 The Ant and the Grasshopper.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.5.2 Making the World a Better Place.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.5.3 The Great Scientist Detectives at Work.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.5.4 Simple Machines in Compound Machines.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.5.5 Telephones Through Time.pdf

|   |   |       G1_LR_3B_1.5.6 Jake’s Dream.pdf

|   |   |

|   |   \—G1 Leveled Readers MP3

|   |           12_CLLR_1.1.1_The Dog.mp3

|   |           12_CLLR_1.1.2_Helping Pets – Think and Share.mp3

|   |           12_CLLR_1.1.2_Helping Pets.mp3

|   |           12_CLLR_1.1.3_Animals Help – Think and Share.mp3

|   |           12_CLLR_1.1.3_Animals Help.mp3

|   |           12_CLLR_1.1.4_We See Animals.mp3

|   |           12_CLLR_1.1.5_Neighborhood Animals.mp3

|   |           12_CLLR_1.1.6_Wild Animals.mp3

|   |           12_CLLR_1.2.1_My Family.mp3

|   |           12_CLLR_1.2.2_At School – Think and Share.mp3

|   |           12_CLLR_1.2.2_At School.mp3

|   |           12_CLLR_1.2.3_In My Neighborhood – Think and Share.mp3

|   |           12_CLLR_1.2.3_In My Neighborhood.mp3

|   |           12_CLLR_1.2.4_Animals Work Together – Think and Share.mp3

|   |           12_CLLR_1.2.4_Animals Work Together.mp3

|   |           12_CLLR_1.2.5_In the Forest – Think and Share.mp3

|   |           12_CLLR_1.2.5_In the Forest.mp3

|   |           12_CLLR_1.2.6_Ants and People – Think and Share.mp3

|   |           12_CLLR_1.2.6_Ants and People.mp3

|   |           12_LR_1G_1.1.1_Sam the Duck.mp3

|   |           12_LR_1G_1.1.2_Look at Bix.mp3

|   |           12_LR_1G_1.1.3_Rob, Mom, and Socks.mp3

|   |           12_LR_1G_1.1.4_Time to Eat.mp3

|   |           12_LR_1G_1.1.5_They Help Animals.mp3

|   |           12_LR_1G_1.1.6_Animals in the Sun – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_1G_1.1.6_Animals in the Sun.mp3

|   |           12_LR_1G_1.2.1_Fun For Families – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_1G_1.2.1_Fun For Families.mp3

|   |           12_LR_1G_1.2.2_The Play.mp3

|   |           12_LR_1G_1.2.3_My Neighborhood.mp3

|   |           12_LR_1G_1.2.4_We Look at Dinosaurs.mp3

|   |           12_LR_1G_1.2.5_The Forest.mp3

|   |           12_LR_1G_1.2.6_Worker Bees.mp3

|   |           12_LR_1G_1.3.1_Nothing Stays the Same.mp3

|   |           12_LR_1G_1.3.2_Can Hank Sing – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_1G_1.3.2_Can Hank Sing – Your Voice.mp3

|   |           12_LR_1G_1.3.2_Can Hank Sing.mp3

|   |           12_LR_1G_1.3.3_A Big Move – Coming to America.mp3

|   |           12_LR_1G_1.3.3_A Big Move – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_1G_1.3.3_A Big Move.mp3

|   |           12_LR_1G_1.3.4_The Garden.mp3

|   |           12_LR_1G_1.3.5_Animals Grow and Change – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_1G_1.3.5_Animals Grow and Change.mp3

|   |           12_LR_1G_1.3.6_Seasons Change.mp3

|   |           12_LR_1G_1.4.1_A Party for Pedro – Pinatas from Mexico.mp3

|   |           12_LR_1G_1.4.1_A Party for Pedro – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_1G_1.4.1_A Party for Pedro.mp3

|   |           12_LR_1G_1.4.2_Reach for Your Dreams.mp3

|   |           12_LR_1G_1.4.3_Dinosaur Bones Don’t Rot – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_1G_1.4.3_Dinosaur Bones Don’t Rot.mp3

|   |           12_LR_1G_1.4.4_The Moon Festival.mp3

|   |           12_LR_1G_1.4.5_A Good Big Brother – A Care Book.mp3

|   |           12_LR_1G_1.4.5_A Good Big Brother – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_1G_1.4.5_A Good Big Brother.mp3

|   |           12_LR_1G_1.4.6_Does a Babysitter Know What to Do.mp3

|   |           12_LR_1G_1.5.1_What the Dog Saw.mp3

|   |           12_LR_1G_1.5.2_Fly Away – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_1G_1.5.2_Fly Away.mp3

|   |           12_LR_1G_1.5.3_What Does a Detective Do.mp3

|   |           12_LR_1G_1.5.4_The Inclined Plane.mp3

|   |           12_LR_1G_1.5.5_The Telephone.mp3

|   |           12_LR_1G_1.5.6_A Library Comes to Town – Ben Franklin.mp3

|   |           12_LR_1G_1.5.6_A Library Comes to Town – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_1G_1.5.6_A Library Comes to Town.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.1.1_Mack the Cat.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.1.2_They are Sick.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.1.3_Tom and Pam.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.1.4_This Fox and That Fox.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.1.5_What Animals Do You See.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.1.6_Will We See Animals.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.2.1_All Kinds of Families – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.2.1_All Kinds of Families.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.2.2_The Class.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.2.3_Neighborhoods.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.2.4_Dinosaur Herds – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.2.4_Dinosaur Herds.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.2.5_Help the Forest – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.2.5_Help the Forest.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.2.6_We Use Honey.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.3.1_Just Like Me – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.3.1_Just Like Me.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.3.2_Not Just Any Boy.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.3.3_The New Park.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.3.4_A Funny Garden – How a Plant Grows.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.3.4_A Funny Garden – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.3.4_A Funny Garden.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.3.5_A Visit to a Butterfly Greenhouse – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.3.5_A Visit to a Butterfly Greenhouse.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.3.6_Spring Rose, Winter Bear.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.4.1_Special Days, Special Food.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.4.2_How Beth Feels – Be an Art Detective.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.4.2_How Beth Feels – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.4.2_How Beth Feels.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.4.3_Going on a Dinosaur Dig – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.4.3_Going on a Dinosaur Dig.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.4.4_Harvest Holidays – Harvest Holidays.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.4.4_Harvest Holidays – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.4.4_Harvest Holidays.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.4.5_Sue and Drew.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.4.6_The Kids Care Club.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.5.1_Pumpkins and Apples.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.5.2_A Puppy Raiser – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.5.2_A Puppy Raiser.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.5.3_Oak Trees.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.5.4_Simple Machines at Work.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.5.5_The Story of Communication.mp3

|   |           12_LR_2Y_1.5.6_Marla’s Idea.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.1_Carlos Picks a Pet – Food for Kittens and Cats.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.1_Carlos Picks a Pet – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.1_Carlos Picks a Pet.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.2_Look at That Cat!.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.3_Loni’s Town.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.4_Baby Animals of the Rain Forest – Here’s How to Do It.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.4_Baby Animals of the Rain Forest – Now Try This.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.4_Baby Animals of the Rain Forest.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.5_A Wildlife Buffet – Habitats.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.5_A Wildlife Buffet – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.5_A Wildlife Buffet.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.6_Animals Around the World – Here’s How to Do It.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.6_Animals Around the World – Now Try This.mp3

|   |           12_LR_3B_1.1.6_Animals Around the World.mp3

|   |           12_LR_3B_1.2.1_School Rules.mp3

|   |           12_LR_3B_1.2.2_School Then and Now.mp3

|   |           12_LR_3B_1.2.3_Mayor Mom.mp3

|   |           12_LR_3B_1.2.4_Dinosaur Detectives – Here’s How to Do It.mp3

|   |           12_LR_3B_1.2.4_Dinosaur Detectives – Now Try This.mp3

|   |           12_LR_3B_1.2.4_Dinosaur Detectives – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_3B_1.2.4_Dinosaur Detectives.mp3

|   |           12_LR_3B_1.2.5_Links in the Food Chain.mp3

|   |           12_LR_3B_1.2.6_A Beekeeper’s Work – Here’s How to Do It.mp3

|   |           12_LR_3B_1.2.6_A Beekeeper’s Work – Now Try This.mp3

|   |           12_LR_3B_1.2.6_A Beekeeper’s Work.mp3

|   |           12_LR_3B_1.3.1_Your Amazing Body!.mp3

|   |           12_LR_3B_1.3.1_Your Amazing Body.mp3

|   |           12_LR_3B_1.3.2_A Bed for Paul – Then and Now.mp3

|   |           12_LR_3B_1.3.2_A Bed for Paul – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_3B_1.3.2_A Bed for Paul.mp3

|   |           12_LR_3B_1.3.3_Pins in the Map.mp3

|   |           12_LR_3B_1.3.4_The Mile-a-Minute Vine.mp3

|   |           12_LR_3B_1.3.5_Butterflies – Here’s How to Do It.mp3

|   |           12_LR_3B_1.3.5_Butterflies – Now Try This.mp3

|   |           12_LR_3B_1.3.5_Butterflies.mp3

|   |           12_LR_3B_1.3.6_Weather or Not.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.1_Cascarones Are for Fun – Now Try This.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.1_Cascarones Are for Fun – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.1_Cascarones Are for Fun.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.2_Susan’s Missing Painting.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.3_Finding a Dinosaur Named Sue – Now Try This.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.3_Finding a Dinosaur Named Sue – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.3_Finding a Dinosaur Named Sue.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.4_The Moon Lady and Her Festival.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.5_Double Trouble – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.5_Double Trouble – Twins.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.5_Double Trouble.mp3

|   |           12_LR_3B_1.4.6_Special Buildings.mp3

|   |           12_LR_3B_1.5.1_The Ant and the Grasshopper.mp3

|   |           12_LR_3B_1.5.2_Making the World a Better Place.mp3

|   |           12_LR_3B_1.5.3_The Great Scientist Detectives at Work.mp3

|   |           12_LR_3B_1.5.4_Simple Machines in Compound Machines.mp3

|   |           12_LR_3B_1.5.5_Telephones Through Time.mp3

|   |           12_LR_3B_1.5.6_Jake’s Dream – Connection Head.mp3

|   |           12_LR_3B_1.5.6_Jake’s Dream – Think and Share.mp3

|   |           12_LR_3B_1.5.6_Jake’s Dream.mp3

|   |

|   +—G1.Leveled.Science.Readers

|   |   +—G1 Leveled Science Readers

|   |   |       G1_LSR_1G_1.01 Living and Nonliving.pdf

|   |   |       G1_LSR_1G_1.02 Habitats.pdf

|   |   |       G1_LSR_1G_1.03 How Plants and Animals Live.pdf

|   |   |       G1_LSR_1G_1.04 Life Cycles.pdf

|   |   |       G1_LSR_1G_1.05 Food Chains.pdf

|   |   |       G1_LSR_1G_1.06 Land, Water, and Air.pdf

|   |   |       G1_LSR_1G_1.07 Weather.pdf

|   |   |       G1_LSR_1G_1.08 Observing Matter.pdf

|   |   |       G1_LSR_1G_1.09 Movement and Sound.pdf

|   |   |       G1_LSR_1G_1.10 Learning About Energy.pdf

|   |   |       G1_LSR_1G_1.11 Day and Night Sky.pdf

|   |   |       G1_LSR_1G_1.12 Science in OurWorld.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.01 Is It a Living Thing.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.02 Places.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.03 Animals and Plants.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.04 Livingthings Grow and Change.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.05 Food Chains and Habitats.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.06 Natural Resources.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.07 What Is Weather.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.08 Matter.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.09 Forces and Sounds.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.10 Energy.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.11 The Sky.pdf

|   |   |       G1_LSR_2Y_1.12 Science All Around.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.01 What We Need.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.02 Swamp Life.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.03 Many Leaves.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.04 Egg to Owl.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.05 On the Seashore.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.06 Saving the Earth.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.07 Places in the World.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.08 Changing Shape.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.09 Making Music.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.10 All About Electricity.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.11 The Sun.pdf

|   |   |       G1_LSR_3B_1.12 Machines at Work.pdf

|   |   |

|   |   \—G1 Leveled Science Readers MP3

|   |           13_LSR_1G_1.02_Habitats.mp3

|   |           13_LSR_1G_1.03_How Plants and Animals Live.mp3

|   |           13_LSR_1G_1.05_Food Chains.mp3

|   |           13_LSR_1G_1.08_Observing Matter.mp3

|   |           13_LSR_1G_1.09_Movement and Sound.mp3

|   |           13_LSR_1G_1.10_Learning About Energy.mp3

|   |           13_LSR_1G_1.11_Day and Night Sky.mp3

|   |           13_LSR_1G_1.12_Science in OurWorld.mp3

|   |           13_LSR_2Y_1.02_Places.mp3

|   |           13_LSR_2Y_1.03_Animals and Plants.mp3

|   |           13_LSR_2Y_1.05_Food Chains and Habitats.mp3

|   |           13_LSR_2Y_1.07_What Is Weather.mp3

|   |           13_LSR_2Y_1.08_Matter.mp3

|   |           13_LSR_2Y_1.09_Forces and Sounds.mp3

|   |           13_LSR_2Y_1.10_Energy.mp3

|   |           13_LSR_2Y_1.11_The Sky.mp3

|   |           13_LSR_2Y_1.12_Science All Around.mp3

|   |           13_LSR_3B_1.01_What We Need.mp3

|   |           13_LSR_3B_1.02_Swamp Life.mp3

|   |           13_LSR_3B_1.03_Many Leaves.mp3

|   |           13_LSR_3B_1.04_Egg to Owl.mp3

|   |           13_LSR_3B_1.05_On the Seashore.mp3

|   |           13_LSR_3B_1.06_Saving the Earth.mp3

|   |           13_LSR_3B_1.07_Places in the World.mp3

|   |           13_LSR_3B_1.08_Changing Shape.mp3

|   |           13_LSR_3B_1.09_Making Music.mp3

|   |           13_LSR_3B_1.10_All About Electricity.mp3

|   |           13_LSR_3B_1.12_Machines at Work.mp3

|   |

|   +—G1.Science

|   |   +—G1.Science.SE(Student.Edition)

|   |   |   |   G1.Science.SE(Student.Edition).pdf

|   |   |   |

|   |   |   \—G1 Science AUDIO(Student Edition)

|   |   |       +—AUDIO UNIT A

|   |   |       |   \—Audio UNIT A

|   |   |       |           ch1_background.mp3

|   |   |       |           ch1_biography.mp3

|   |   |       |           ch1_directedinquiry.mp3

|   |   |       |           ch1_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |           ch1_howtoread.mp3

|   |   |       |           ch1_lesson1.mp3

|   |   |       |           ch1_lesson2.mp3

|   |   |       |           ch1_lesson3.mp3

|   |   |       |           ch1_lesson4.mp3

|   |   |       |           ch1_mathinscience.mp3

|   |   |       |           ch1_song.mp3

|   |   |       |           ch2_background.mp3

|   |   |       |           ch2_career.mp3

|   |   |       |           ch2_directedinquiry.mp3

|   |   |       |           ch2_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |           ch2_howtoread.mp3

|   |   |       |           ch2_lesson1.mp3

|   |   |       |           ch2_lesson2.mp3

|   |   |       |           ch2_lesson3.mp3

|   |   |       |           ch2_lesson4.mp3

|   |   |       |           ch2_mathinscience.mp3

|   |   |       |           ch2_nasafeature.mp3

|   |   |       |           ch2_song.mp3

|   |   |       |           ch3_background.mp3

|   |   |       |           ch3_career.mp3

|   |   |       |           ch3_directedinquiry.mp3

|   |   |       |           ch3_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |           ch3_howtoread.mp3

|   |   |       |           ch3_lesson1.mp3

|   |   |       |           ch3_lesson2.mp3

|   |   |       |           ch3_lesson3.mp3

|   |   |       |           ch3_lesson4.mp3

|   |   |       |           ch3_lesson5.mp3

|   |   |       |           ch3_mathinscience.mp3

|   |   |       |           ch3_song.mp3

|   |   |       |           ch4_background.mp3

|   |   |       |           ch4_career.mp3

|   |   |       |           ch4_directedinquiry.mp3

|   |   |       |           ch4_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |           ch4_howtoread.mp3

|   |   |       |           ch4_lesson1.mp3

|   |   |       |           ch4_lesson2.mp3

|   |   |       |           ch4_lesson3.mp3

|   |   |       |           ch4_lesson4.mp3

|   |   |       |           ch4_lesson5.mp3

|   |   |       |           ch4_lesson6.mp3

|   |   |       |           ch4_mathinscience.mp3

|   |   |       |           ch4_song.mp3

|   |   |       |           ch5_background.mp3

|   |   |       |           ch5_career.mp3

|   |   |       |           ch5_directedinquiry.mp3

|   |   |       |           ch5_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |           ch5_howtoread.mp3

|   |   |       |           ch5_lesson1.mp3

|   |   |       |           ch5_lesson2.mp3

|   |   |       |           ch5_lesson3.mp3

|   |   |       |           ch5_mathinscience.mp3

|   |   |       |           ch5_song.mp3

|   |   |       |           unita_discoveryschool.mp3

|   |   |       |           unita_endwithapoem.mp3

|   |   |       |           unita_fullinquiry.mp3

|   |   |       |           unita_wrapup.mp3

|   |   |       |

|   |   |       +—AUDIO UNIT B

|   |   |       |       ch6_background.mp3

|   |   |       |       ch6_biography.mp3

|   |   |       |       ch6_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch6_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch6_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch6_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch6_nasafeature.mp3

|   |   |       |       ch6_song.mp3

|   |   |       |       ch7_background.mp3

|   |   |       |       ch7_career.mp3

|   |   |       |       ch7_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch7_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch7_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch7_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch7_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch7_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch7_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch7_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch7_song.mp3

|   |   |       |       unitb_discoveryschool.mp3

|   |   |       |       unitb_endwithapoem.mp3

|   |   |       |       unitb_fullinquiry.mp3

|   |   |       |       unitb_wrapup.mp3

|   |   |       |

|   |   |       +—AUDIO UNIT C

|   |   |       |       ch10_background.mp3

|   |   |       |       ch10_biography.mp3

|   |   |       |       ch10_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch10_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch10_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch10_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch10_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch10_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch10_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch10_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch10_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch10_song.mp3

|   |   |       |       ch8_background.mp3

|   |   |       |       ch8_career.mp3

|   |   |       |       ch8_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch8_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch8_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch8_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch8_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch8_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch8_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch8_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch8_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch8_nasafeature.mp3

|   |   |       |       ch8_song.mp3

|   |   |       |       ch9_background.mp3

|   |   |       |       ch9_biography.mp3

|   |   |       |       ch9_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch9_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch9_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch9_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch9_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch9_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch9_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch9_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch9_lesson6.mp3

|   |   |       |       ch9_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch9_song.mp3

|   |   |       |       unitc_discoveryschool.mp3

|   |   |       |       unitc_endwithapoem.mp3

|   |   |       |       unitc_fullinquiry.mp3

|   |   |       |       unitc_wrapup.mp3

|   |   |       |

|   |   |       \—AUDIO UNIT D

|   |   |               ch11_background.mp3

|   |   |               ch11_career.mp3

|   |   |               ch11_directedinquiry.mp3

|   |   |               ch11_guidedinquiry.mp3

|   |   |               ch11_howtoread.mp3

|   |   |               ch11_lesson1.mp3

|   |   |               ch11_lesson2.mp3

|   |   |               ch11_lesson3.mp3

|   |   |               ch11_mathinscience.mp3

|   |   |               ch11_nasafeature.mp3

|   |   |               ch11_song.mp3

|   |   |               ch12_background.mp3

|   |   |               ch12_biography.mp3

|   |   |               ch12_directedinquiry.mp3

|   |   |               ch12_guidedinquiry.mp3

|   |   |               ch12_howtoread.mp3

|   |   |               ch12_lesson1.mp3

|   |   |               ch12_lesson2.mp3

|   |   |               ch12_lesson3.mp3

|   |   |               ch12_lesson4.mp3

|   |   |               ch12_lesson5.mp3

|   |   |               ch12_lesson6.mp3

|   |   |               ch12_mathinscience.mp3

|   |   |               ch12_song.mp3

|   |   |               unitd_discoveryschool.mp3

|   |   |               unitd_endwithapoem.mp3

|   |   |               unitd_fullinquiry.mp3

|   |   |               unitd_wrapup.mp3

|   |   |

|   |   \—G1.Science.TE(Teacher__s.Edition)

|   |       +—G1.Science.Ancillaries(Teacher__s.Resources)

|   |       |   |   Activity Book_Student.pdf

|   |       |   |   Activity Book_Teacher’s Guide.pdf

|   |       |   |   Assessment Book_Student.pdf

|   |       |   |   Assessment Book_Teacher’s Guide.pdf

|   |       |   |   Content Transparencies.pdf

|   |       |   |   Every Student Learns TG.pdf

|   |       |   |   Graphic Organizer Transparencies.pdf

|   |       |   |   Quick Activity Transparencies.pdf

|   |       |   |   Quick Study.pdf

|   |       |   |   Songs & Activities Book.pdf

|   |       |   |   Test Talk Transparencies.pdf

|   |       |   |   Vocabulary Cards.pdf

|   |       |   |   Workbook_Student.pdf

|   |       |   |   Workbook_Teacher.pdf

|   |       |   |

|   |       |   \—12 Animated Songs

|   |       |           01 song_living.swf

|   |       |           02 song_habitats.swf

|   |       |           03 song_somethingspecial.swf

|   |       |           04 song_lifecycle.swf

|   |       |           05 song_round.swf

|   |       |           06 song_waterairland.swf

|   |       |           07 song_gooutside.swf

|   |       |           08 song_lemonade.swf

|   |       |           09 song_pullsled.swf

|   |       |           10 song_energy.swf

|   |       |           11 song_lookhigh.swf

|   |       |           12 song_technologyhelps.swf

|   |       |

|   |       \—G1.Science.TE(Teacher__s.Edition)

|   |               1 Intro + Unit A.pdf

|   |               2 Unit B – Unit D.pdf

|   |

|   \—G1.Social.Studies

|       +—G1 Social Studies Grade MP3

|       |       G1_SS_1G Find It!.mp3

|       |       G1_SS_1G Happy Birthday, America!.mp3

|       |       G1_SS_1G Making Rules.mp3

|       |       G1_SS_1G On the Move.mp3

|       |       G1_SS_1G Things Change.mp3

|       |       G1_SS_1G We All Belong.mp3

|       |       G1_SS_1G Working.mp3

|       |       G1_SS_2Y Alike, Different, and Together.mp3

|       |       G1_SS_2Y How Travel Has Changed.mp3

|       |       G1_SS_2Y Maps and Globes.mp3

|       |       G1_SS_2Y People at Work.mp3

|       |       G1_SS_2Y The Fourth of July.mp3

|       |       G1_SS_2Y Then and Now.mp3

|       |       G1_SS_2Y Who Makes the Rules.mp3

|       |       G1_SS_3B Changes in Transportation.mp3

|       |       G1_SS_3B Changing Communities.mp3

|       |       G1_SS_3B How Do Rules Get Made.mp3

|       |       G1_SS_3B Independence Day.mp3

|       |       G1_SS_3B Reading Maps and Globes.mp3

|       |       G1_SS_3B We Are the Community.mp3

|       |       G1_SS_3B Where We Work.mp3

|       |

|       \—G1 Social Studies Leveled Readers

|               G1_SS_1G Find It!.pdf

|               G1_SS_1G Happy Birthday, America!.pdf

|               G1_SS_1G Making Rules.pdf

|               G1_SS_1G On the Move.pdf

|               G1_SS_1G Things Change.pdf

|               G1_SS_1G We All Belong.pdf

|               G1_SS_1G Working.pdf

|               G1_SS_2Y Alike, Different, and Together.pdf

|               G1_SS_2Y How Travel Has Changed.pdf

|               G1_SS_2Y Maps and Globes.pdf

|               G1_SS_2Y People at Work.pdf

|               G1_SS_2Y The Fourth of July.pdf

|               G1_SS_2Y Then and Now.pdf

|               G1_SS_2Y Who Makes the Rules.pdf

|               G1_SS_3B Changes in Transportation.pdf

|               G1_SS_3B Changing Communities.pdf

|               G1_SS_3B How Do Rules Get Made.pdf

|               G1_SS_3B Independence Day.pdf

|               G1_SS_3B Reading Maps and Globes.pdf

|               G1_SS_3B We Are the Community.pdf

|               G1_SS_3B Where We Work.pdf

|

+—SCOTT_FORESMAN_Reading_Street G2

|   +—G2 Decodable Readers

|   |   +—G2 Decodable Readers

|   |   |       G2_DR_01 Gus.pdf

|   |   |       G2_DR_02 Ike and Ace.pdf

|   |   |       G2_DR_03 On Stage.pdf

|   |   |       G2_DR_04 Clives Big Box.pdf

|   |   |       G2_DR_05 Will the Whale.pdf

|   |   |       G2_DR_06 A Trip to the Farm.pdf

|   |   |       G2_DR_07 Jem Wasnt Happy.pdf

|   |   |       G2_DR_08 Herb Helps Out.pdf

|   |   |       G2_DR_09 Fletch and Fran.pdf

|   |   |       G2_DR_10 Bert Does Not Like Bugs.pdf

|   |   |       G2_DR_11 Our Reading Party.pdf

|   |   |       G2_DR_12 Sams Stroll.pdf

|   |   |       G2_DR_13 Bills Happy Day.pdf

|   |   |       G2_DR_14 Rose Flies Home.pdf

|   |   |       G2_DR_15 A Day in the City.pdf

|   |   |       G2_DR_16 Lunchtime.pdf

|   |   |       G2_DR_17 Mike Looks for a book.pdf

|   |   |       G2_DR_18 Jens Garden.pdf

|   |   |       G2_DR_19 Cowboy Roy.pdf

|   |   |       G2_DR_20 Is It True.pdf

|   |   |       G2_DR_21 Hobbies.pdf

|   |   |       G2_DR_22 In the Woods.pdf

|   |   |       G2_DR_23 Pen Pals.pdf

|   |   |       G2_DR_24 Phils Zoo Fun.pdf

|   |   |       G2_DR_25 Fun in the Summer Sun.pdf

|   |   |       G2_DR_26 Hide and Seek!.pdf

|   |   |       G2_DR_27 Moms Surprise.pdf

|   |   |       G2_DR_28 I Might Be.pdf

|   |   |       G2_DR_29 Sandy and Randy.pdf

|   |   |       G2_DR_30 Hiking the Hard Way.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_01 Whats in That Sack.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_02 We Can Do a Lot.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_03 Can Ben Skate.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_04 Lens Surprise.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_05 Shane.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_06 A Gift for the Family.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_07 Stuck.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_08 Curts Bike Trouble.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_09 Stan.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_10 Jumping Jack.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_11 What Did We Do Today.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_12 A Day Off from School.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_13 Parks and Picnics.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_14 About Kay.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_15 Jakes Shopping Trip.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_16 Finding the Maple Tree.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_17 Kevin Hooks a Fish.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_18 A Downtown Day.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_19 Joy Asks Why.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_20 Tick, Tock.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_21 A Day in the Garden.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_22 The Spaceman and Pilot Jack.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_23 Meet Tom Lamb.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_24 Big Brother Ted.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_25 A Job for Paul.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_26 The Perfect House.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_27 King of the Jungle.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_28 My First Football Game.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_29 In the Darkness.pdf

|   |   |       G2_DR_SI_30 The Big Sale.pdf

|   |   |

|   |   \—G2 Decodable Readers MP3

|   |           01 Gus.mp3

|   |           02 Ike and Ace.mp3

|   |           03 On Stage.mp3

|   |           04 Clives Big Box.mp3

|   |           05 Will the Whale.mp3

|   |           06 A Trip to the Farm.mp3

|   |           07 Jem Wasnt Happy.mp3

|   |           08 Herb Helps Out.mp3

|   |           09 Fletch and Fran.mp3

|   |           10 Bert Does Not Like Bugs.mp3

|   |           11 Our Reading Party.mp3

|   |           12 Sams Stroll.mp3

|   |           13 Bills Happy Day.mp3

|   |           14 Rose Flies Home.mp3

|   |           15 A Day in the City.mp3

|   |           16 Lunchtime.mp3

|   |           17 Mike Looks for a book.mp3

|   |           18 Jens Garden.mp3

|   |           19 Cowboy Roy.mp3

|   |           20 Is It True.mp3

|   |           21 Hobbies.mp3

|   |           22 In the Woods.mp3

|   |           23 Pen Pals.mp3

|   |           24 Phils Zoo Fun.mp3

|   |           25 Fun in the Summer Sun.mp3

|   |           26 Hide and Seek.mp3

|   |           27 Moms Surprise.mp3

|   |           28 I Might Be.mp3

|   |           29 Sandy and Randy.mp3

|   |           30 Hiking the Hard Way.mp3

|   |           SI 01 Whats in That Sack.mp3

|   |           SI 02 We Can Do a Lot.mp3

|   |           SI 03 Can Ben Skate.mp3

|   |           SI 04 Lens Surprise.mp3

|   |           SI 05 Shane.mp3

|   |           SI 06 A Gift for the Family.mp3

|   |           SI 07 Stuck.mp3

|   |           SI 08 Curts Bike Trouble.mp3

|   |           SI 09 Stan.mp3

|   |           SI 10 Jumping Jack.mp3

|   |           SI 11 What Did We Do Today.mp3

|   |           SI 12 A Day Off from School.mp3

|   |           SI 13 Parks and Picnics.mp3

|   |           SI 14 About Kay.mp3

|   |           SI 15 Jakes Shopping Trip.mp3

|   |           SI 16 Finding the Maple Tree.mp3

|   |           SI 17 Kevin Hooks a Fish.mp3

|   |           SI 18 A Downtown Day.mp3

|   |           SI 19 Joy Asks Why.mp3

|   |           SI 20 Tick, Tock.mp3

|   |           SI 21 A Day in the Garden.mp3

|   |           SI 22 The Spaceman and Pilot Jack.mp3

|   |           SI 23 Meet Tom Lamb.mp3

|   |           SI 24 Big Brother Ted.mp3

|   |           SI 25 A Job for Paul.mp3

|   |           SI 26 The Perfect House.mp3

|   |           SI 27 King of the Jungle.mp3

|   |           SI 28 My First Football Game.mp3

|   |           SI 29 In the Darkness.mp3

|   |           SI 30 The Big Sale.mp3

|   |

|   +—G2 ELL Readers

|   |   +—G2 ELL Readers

|   |   |       G2_ELL_2.1.1 Off to School We Go!.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.1.2 The First Trip to the Moon.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.1.3 I Spy Fun.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.1.4 The Saguaro Cactus.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.1.5 Rabbit and Coyote.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.2.1 Sandy to the Rescue.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.2.2 The Soccer Picnic.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.2.3 Summer Returns to the Pond.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.2.4 Big News in the Barn.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.2.5 A Thanksgiving Party.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.3.1 Ada’s Castle.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.3.2 Letters from Here to There.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.3.3 Webs and Other Catchers.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.3.4 American Hero Day.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.3.5 Inventions Help People.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.4.1 For Good Luck!.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.4.2 The Tomato Times – A Newspaper.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.4.3 The Panda Gift.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.4.4 Adam’s New Soccer Team.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.4.5 How is the Weather.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.5.1 At the Fire Station.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.5.2 Save the Ducks!.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.5.3 Puppy Show.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.5.4 Hello, Friend!.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.5.5 Three Little Kittens Learn a Lesson.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.6.1 Play Ball!.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.6.2 The Stars and Stripes.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.6.3 Twelve Grapes for the New Year.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.6.4 What Does a Cowboy Do.pdf

|   |   |       G2_ELL_2.6.5 A Wild Onion Dinner.pdf

|   |   |

|   |   \—G2 ELL Readers MP3

|   |           2.1.1.off to school we go.mp3

|   |           2.1.2.the first teip to the moon.mp3

|   |           2.1.3.i spy fun.mp3

|   |           2.1.4.the saguaro cactus.mp3

|   |           2.1.5.rabbit and coyote.mp3

|   |           2.2.1.sandy to the rescue.mp3

|   |           2.2.2.the soccer picnic.mp3

|   |           2.2.3.summer peturns to the pond.mp3

|   |           2.2.4.big news in the barn.mp3

|   |           2.2.5.Rabbit and Coyote.mp3

|   |           2.3.1.ada’s castle.mp3

|   |           2.3.2.letters from here to there.mp3

|   |           2.3.3.webs and other catchers.mp3

|   |           2.3.4.american hero day.mp3

|   |           2.3.5.inventions help people.mp3

|   |           2.4.1.for good luck.mp3

|   |           2.4.2.the tomato times.mp3

|   |           2.4.3.the panda gift.mp3

|   |           2.4.4.adam’s new soccer team.mp3

|   |           2.4.5.how is the weather.mp3

|   |           2.5.1.at the fire ststion.mp3

|   |           2.5.2.save the ducks.mp3

|   |           2.5.3.puppy show.mp3

|   |           2.5.4.hello friend.mp3

|   |           2.5.5.three little kittens learn a lesson.mp3

|   |           2.6.1.play ball.mp3

|   |           2.6.2.the stars and stripes.mp3

|   |           2.6.3.twelve grapes for the new year.mp3

|   |           2.6.4.what does a cowboy do.mp3

|   |           2.6.5.a wild onion dinner.mp3

|   |

|   +—G2 Leveled Readers

|   |   +—G2 Leveled Readers

|   |   |       G2_LR_1G_2.1.1 City Mouse and Country Mouse.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.1.2 Being an Astronaut.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.1.3 Pup Camps Out.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.1.4 Desert.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.1.5 The Case of the Missing Fish.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.2.1 Dogs to the Rescue.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.2.2 Let’s Play Baseball.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.2.3 Busy Beavers.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.2.4 Dogs at Work.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.2.5 Together for Thanksgiving.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.3.1 The Science Fair.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.3.2 How Does the Mail Work.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.3.3 Casting Nets.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.3.4 Shy Ana.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.3.5 An Orange Floats.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.4.1 The Butterfly Quilt.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.4.2 Grow a Tomato!.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.4.3 A Frog’s Life.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.4.4 A Big Change.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.4.5 Special Beach Day.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.5.1 Community Helpers.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.5.2 Horse Rescue.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.5.3 Sally and the Wild Puppy.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.5.4 What an Adventure!.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.5.5 Grandpa’s Sign.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.6.1 Three of the Greats.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.6.2 Happy Birthday, America!.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.6.3 Very Special Birthdays.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.6.4 Ranch Life.pdf

|   |   |       G2_LR_1G_2.6.5 At the Pow Wow.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.1.1 The New Kid.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.1.2 Space Walk.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.1.3 Let’s Camp at Crescent Lake.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.1.4 A Walk in the Mountains.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.1.5 The Bear Man.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.2.1 What to Do in an Emergency.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.2.2 Warm and Fuzzy.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.2.3 The Busy and Quiet Pond.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.2.4 Jun and Pepper Grow Up.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.2.5 Giving Thanks Around the World.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.3.1 Dotty’s Dots.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.3.2 Minas Day.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.3.3 Insect or Arachnid.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.3.4 An International Food Fair!.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.3.5 Thomas Adams Invents Chewing Gum.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.4.1 Quilting Memories.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.4.2 It’s Alive!.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.4.3 Frog Friends.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.4.4 Moving Day.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.4.5 Watch Out!.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.5.1 Who Can Help.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.5.2 Animal Shelters.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.5.3 Hubert and Frankie.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.5.4 You Can Make A Difference!.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.5.5 Freda’s Signs.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.6.1 Women in Baseball.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.6.2 Heroes of the American Revolution.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.6.3 Birthdays Around the World.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.6.4 Cowboy Days.pdf

|   |   |       G2_LR_2Y_2.6.5 A Special Festival.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.1.1 City Friends, Country Friends.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.1.2 Explore the Galaxy.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.1.3 A Home in the Wilderness.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.1.4 Trek to the Top.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.1.5 Sue’s Hummingbird.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.2.1 Amazing Animals.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.2.2 The First Big Game.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.2.3 Sea Turtles at Risk.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.2.4 Silver and Stripes.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.2.5 The Pilgrims First Year.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.3.1 The Sidekick.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.3.2 Mail It – From Here to There.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.3.3 Animal Helpers.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.3.4 The Tortilla Factory.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.3.5 Ideas to Inventions.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.4.1 Windows to the Past.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.4.2 Many Plants, Many Places.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.4.3 The Wonderful World of Birds.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.4.4 Simone’s Travels.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.4.5 Here Comes a Storm.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.5.1 Goods and Services.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.5.2 A Day in the Life of a Vet.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.5.3 Training Peanut.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.5.4 Taking Care of the Earth.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.5.5 Marty’s Job.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.6.1 Baseball Heroes.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.6.2 Home of the Brave.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.6.3 Family Traditions and Celebrations.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.6.4 Life on the Ranch.pdf

|   |   |       G2_LR_3B_2.6.5 Winter Holidays.pdf

|   |   |

|   |   \—G2 Leveled Readers MP3

|   |           22_LR_1G_2.1.1_City Mouse and Country Mouse.mp3

|   |           22_LR_1G_2.1.2_Being an Astronaut.mp3

|   |           22_LR_1G_2.1.3_Pup Camps Out.mp3

|   |           22_LR_1G_2.1.4_Desert.mp3

|   |           22_LR_1G_2.1.5_The Case of the Missing Fish.mp3

|   |           22_LR_1G_2.2.1_Dogs to the Rescue.mp3

|   |           22_LR_1G_2.2.2_Let’s Play Baseball.mp3

|   |           22_LR_1G_2.2.3_Busy Beavers.mp3

|   |           22_LR_1G_2.2.4_Dogs at Work.mp3

|   |           22_LR_1G_2.2.5_Together for Thanksgiving.mp3

|   |           22_LR_1G_2.3.1_The Science Fair.mp3

|   |           22_LR_1G_2.3.2_How Does the Mail Work.mp3

|   |           22_LR_1G_2.3.3_Casting Nets.mp3

|   |           22_LR_1G_2.3.4_Shy Ana.mp3

|   |           22_LR_1G_2.3.5_An Orange Floats.mp3

|   |           22_LR_1G_2.4.1_The Butterfly Quilt.mp3

|   |           22_LR_1G_2.4.2_Grow a Tomato!.mp3

|   |           22_LR_1G_2.4.3_A Frog’s Life.mp3

|   |           22_LR_1G_2.4.4_A Big Change.mp3

|   |           22_LR_1G_2.4.5_Special Beach Day.mp3

|   |           22_LR_1G_2.5.1_Community Helpers.mp3

|   |           22_LR_1G_2.5.2_Horse Rescue.mp3

|   |           22_LR_1G_2.5.3_Sally and the Wild Puppy.mp3

|   |           22_LR_1G_2.5.4_What an Adventure!.mp3

|   |           22_LR_1G_2.5.5_Grandpa’s Sign.mp3

|   |           22_LR_1G_2.6.1_Three of the Greats.mp3

|   |           22_LR_1G_2.6.2_Happy Birthday, America!.mp3

|   |           22_LR_1G_2.6.3_Very Special Birthdays.mp3

|   |           22_LR_1G_2.6.4_Ranch Life.mp3

|   |           22_LR_1G_2.6.5_At the Pow Wow.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.1.1_The New Kid.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.1.2_Space Walk.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.1.3_Let’s Camp at Crescent Lake.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.1.4_A Walk in the Mountains.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.1.5_The Bear Man.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.2.1_What to Do in an Emergency.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.2.2_Warm and Fuzzy.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.2.3_The Busy and Quiet Pond.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.2.4_Jun and Pepper Grow Up.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.2.5_Giving Thanks Around the World.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.3.1_Dotty’s Dots.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.3.2_Minas Day.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.3.3_Insect or Arachnid.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.3.4_An International Food Fair!.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.3.5_Thomas Adams Invents Chewing Gum.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.4.1_Quilting Memories.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.4.2_It’s Alive!.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.4.3_Frog Friends.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.4.4_Moving Day.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.4.5_Watch Out!.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.5.1_Who Can Help.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.5.2_Animal Shelters.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.5.3_Hubert and Frankie.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.5.4_You Can Make A Difference!.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.5.5_Freda’s Signs.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.6.1_Women in Baseball.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.6.2_Heroes of the American Revolution.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.6.3_Birthdays Around the World.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.6.4_Cowboy Days.mp3

|   |           22_LR_2Y_2.6.5_A Special Festival.mp3

|   |           22_LR_3B_2.1.1_City Friends, Country Friends.mp3

|   |           22_LR_3B_2.1.2_Explore the Galaxy.mp3

|   |           22_LR_3B_2.1.3_A Home in the Wilderness.mp3

|   |           22_LR_3B_2.1.4_Trek to the Top.mp3

|   |           22_LR_3B_2.1.5_Sue’s Hummingbird.mp3

|   |           22_LR_3B_2.2.1_Amazing Animals.mp3

|   |           22_LR_3B_2.2.2_The First Big Game.mp3

|   |           22_LR_3B_2.2.3_Sea Turtles at Risk.mp3

|   |           22_LR_3B_2.2.4_Silver and Stripes.mp3

|   |           22_LR_3B_2.2.5_The Pilgrims First Year.mp3

|   |           22_LR_3B_2.3.1_The Sidekick.mp3

|   |           22_LR_3B_2.3.2_Mail It – From Here to There.mp3

|   |           22_LR_3B_2.3.3_Animal Helpers.mp3

|   |           22_LR_3B_2.3.4_The Tortilla Factory.mp3

|   |           22_LR_3B_2.3.5_Ideas to Inventions.mp3

|   |           22_LR_3B_2.4.1_Windows to the Past.mp3

|   |           22_LR_3B_2.4.2_Many Plants, Many Places.mp3

|   |           22_LR_3B_2.4.3_The Wonderful World of Birds.mp3

|   |           22_LR_3B_2.4.4_Simone’s Travels.mp3

|   |           22_LR_3B_2.4.5_Here Comes a Storm.mp3

|   |           22_LR_3B_2.5.1_Goods and Services.mp3

|   |           22_LR_3B_2.5.2_A Day in the Life of a Vet.mp3

|   |           22_LR_3B_2.5.3_Training Peanut.mp3

|   |           22_LR_3B_2.5.4_Taking Care of the Earth.mp3

|   |           22_LR_3B_2.5.5_Marty’s Job.mp3

|   |           22_LR_3B_2.6.1_Baseball Heroes.mp3

|   |           22_LR_3B_2.6.2_Home of the Brave.mp3

|   |           22_LR_3B_2.6.3_Family Traditions and Celebrations.mp3

|   |           22_LR_3B_2.6.4_Life on the Ranch.mp3

|   |           22_LR_3B_2.6.5_Winter Holidays.mp3

|   |

|   +—G2 Leveled Science Readers

|   |   +—G2 Leveled Science Readers

|   |   |       G2_LSR_1G_2.01 All About Plants.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.02 All About Animals.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.03 How Plants and Animals Live Together.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.04 How Living Things Grow and Change.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.05 Earths Land, Air and Water.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.06 Earths Weather and Seasons.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.07 Fossils and Dinosaurs.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.08 Properties of Matter.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.09 Energy.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.10 Forces and Motion.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.11 Sound.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.12 Earth and Space.pdf

|   |   |       G2_LSR_1G_2.13 Technology in Our World.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.01 Plants.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.02 Animal Groups.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.03 Plants and Animals.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.04 Growing and Changing.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.05 The Earth.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.06 Earths Weather.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.07 Dinosaur Fossils.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.08 Matter.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.09 What is Energy.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.10 Exploring Forces and Motion.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.11 All About Sound.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.12 Exploring Earth and Space.pdf

|   |   |       G2_LSR_2Y_2.13 Technology.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.01 Desert Plants.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.02 Nocturnal Animals.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.03 Life in a Rain Forest.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.04 Animal Eggs.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.05 Crystals and Gems.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.06 How Clouds Are Made.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.07 Tyrannosaurus Rex.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.08 Air Is Everywhere.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.09 Ships and Boats.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.10 Magnet Fun.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.11 How Sound Travels.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.12 Guide to the Constellations.pdf

|   |   |       G2_LSR_3B_2.13 Flying Machines.pdf

|   |   |

|   |   \—G2 Leveled Science Readers MP3

|   |           23_LSR_1G_2.01_All About Plants.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.02_All About Animals.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.03 How Plants and Animals Live Together.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.04 How Living Things Grow and Change.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.05_Earths Land, Air and Water.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.06_Earths Weather and Seasons.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.07_Fossils and Dinosaurs.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.08_Properties of Matter.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.09_Energy.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.10_Forces and Motion.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.11_Sound.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.12_Earth and Space.mp3

|   |           23_LSR_1G_2.13 Technology in Our World.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.01_Plants.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.02_Animal Groups.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.03 Plants and Animals.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.04 Growing and Changing.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.05_The Earth.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.06_Earths Weather.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.07_Dinosaur Fossils.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.08 Matter.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.09 What is Energy.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.10_Exploring Forces and Motion.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.11_All About Sound.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.12_Exploring Earth and Space.mp3

|   |           23_LSR_2Y_2.13 Technology.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.01_Desert Plants.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.02_Nocturnal Animals.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.03_Life in a Rain Forest.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.04_Animal Eggs.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.05_Crystals and Gems.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.06_How Clouds Are Made.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.07_Tyrannosaurus Rex.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.08_Air Is Everywhere.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.09_Ships and Boats.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.10_Magnet Fun.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.11_How Sound Travels.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.12_Guide to the Constellations.mp3

|   |           23_LSR_3B_2.13_Flying Machines.mp3

|   |

|   +—G2 Science

|   |   +—G2 Science SE

|   |   |   |   G2.Science.SE(Student.Edition).pdf

|   |   |   |

|   |   |   \—G2 Science AUDIO(Student Edition)

|   |   |       +—UNIT A

|   |   |       |       ch1_background.mp3

|   |   |       |       ch1_biography.mp3

|   |   |       |       ch1_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch1_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch1_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch1_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch1_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch1_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch1_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch1_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch1_lesson6.mp3

|   |   |       |       ch1_lesson7.mp3

|   |   |       |       ch1_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch1_song.mp3

|   |   |       |       ch2_background.mp3

|   |   |       |       ch2_career.mp3

|   |   |       |       ch2_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch2_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch2_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch2_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch2_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch2_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch2_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch2_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch2_lesson6.mp3

|   |   |       |       ch2_lesson7.mp3

|   |   |       |       ch2_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch2_nasafeature.mp3

|   |   |       |       ch2_song.mp3

|   |   |       |       ch3_background.mp3

|   |   |       |       ch3_career.mp3

|   |   |       |       ch3_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch3_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch3_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch3_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch3_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch3_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch3_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch3_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch3_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch3_song.mp3

|   |   |       |       ch4_background.mp3

|   |   |       |       ch4_biography.mp3

|   |   |       |       ch4_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch4_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch4_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch4_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch4_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch4_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch4_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch4_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch4_lesson6.mp3

|   |   |       |       ch4_lesson7.mp3

|   |   |       |       ch4_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch4_song.mp3

|   |   |       |       unita_discoveryschool.mp3

|   |   |       |       unita_endwithapoem.mp3

|   |   |       |       unita_fullinquiry.mp3

|   |   |       |       unita_wrapup.mp3

|   |   |       |

|   |   |       +—UNIT B

|   |   |       |       ch5_background.mp3

|   |   |       |       ch5_career.mp3

|   |   |       |       ch5_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch5_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch5_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch5_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch5_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch5_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch5_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch5_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch5_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch5_nasafeature.mp3

|   |   |       |       ch5_song.mp3

|   |   |       |       ch6_background.mp3

|   |   |       |       ch6_career.mp3

|   |   |       |       ch6_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch6_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch6_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson6.mp3

|   |   |       |       ch6_lesson7.mp3

|   |   |       |       ch6_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch6_song.mp3

|   |   |       |       ch7_background.mp3

|   |   |       |       ch7_biography.mp3

|   |   |       |       ch7_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch7_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch7_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch7_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch7_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch7_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch7_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch7_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch7_song.mp3

|   |   |       |       unitb_discoveryschool.mp3

|   |   |       |       unitb_endwithapoem.mp3

|   |   |       |       unitb_fullinquiry.mp3

|   |   |       |       unitb_wrapup.mp3

|   |   |       |

|   |   |       +—UNIT C

|   |   |       |       ch10_background.mp3

|   |   |       |       ch10_biography.mp3

|   |   |       |       ch10_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch10_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch10_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch10_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch10_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch10_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch10_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch10_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch10_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch10_song.mp3

|   |   |       |       ch11_background.mp3

|   |   |       |       ch11_biography.mp3

|   |   |       |       ch11_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch11_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch11_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch11_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch11_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch11_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch11_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch11_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch11_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch11_song.mp3

|   |   |       |       ch8_background.mp3

|   |   |       |       ch8_career.mp3

|   |   |       |       ch8_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch8_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch8_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch8_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch8_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch8_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch8_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch8_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch8_song.mp3

|   |   |       |       ch9_background.mp3

|   |   |       |       ch9_career.mp3

|   |   |       |       ch9_directedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch9_guidedinquiry.mp3

|   |   |       |       ch9_howtoread.mp3

|   |   |       |       ch9_lesson1.mp3

|   |   |       |       ch9_lesson2.mp3

|   |   |       |       ch9_lesson3.mp3

|   |   |       |       ch9_lesson4.mp3

|   |   |       |       ch9_lesson5.mp3

|   |   |       |       ch9_mathinscience.mp3

|   |   |       |       ch9_song.mp3

|   |   |       |       unitc_discoveryschool.mp3

|   |   |       |       unitc_endwithapoem.mp3

|   |   |       |       unitc_fullinquiry.mp3

|   |   |       |       unitc_wrapup.mp3

|   |   |       |

|   |   |       \—UNIT D

|   |   |               ch12_background.mp3

|   |   |               ch12_career.mp3

|   |   |               ch12_directedinquiry.mp3

|   |   |               ch12_guidedinquiry.mp3

|   |   |               ch12_howtoread.mp3

|   |   |               ch12_lesson1.mp3

|   |   |               ch12_lesson2.mp3

|   |   |               ch12_lesson3.mp3

|   |   |               ch12_lesson4.mp3

|   |   |               ch12_lesson5.mp3

|   |   |               ch12_lesson6.mp3

|   |   |               ch12_mathinscience.mp3

|   |   |               ch12_nasafeature.mp3

|   |   |               ch12_song.mp3

|   |   |               ch13_background.mp3

|   |   |               ch13_biography.mp3

|   |   |               ch13_directedinquiry.mp3

|   |   |               ch13_guidedinquiry.mp3

|   |   |               ch13_howtoread.mp3

|   |   |               ch13_lesson1.mp3

|   |   |               ch13_lesson2.mp3

|   |   |               ch13_lesson3.mp3

|   |   |               ch13_lesson4.mp3

|   |   |               ch13_lesson5.mp3

|   |   |               ch13_mathinscience.mp3

|   |   |               ch13_song.mp3

|   |   |               unitd_discoveryschool.mp3

|   |   |               unitd_endwithapoem.mp3

|   |   |               unitd_fullinquiry.mp3

|   |   |               unitd_wrapup.mp3

|   |   |

|   |   \—G2 Science TE

|   |       +—G2 Science Ancillaries(Teacher’s Resources)

|   |       |   |   Activity Book Student G2.pdf

|   |       |   |   Activity Book Teacher G2.pdf

|   |       |   |   Activity Book Teacher’s Guide G2.pdf

|   |       |   |   Assessment Book Student G2.pdf

|   |       |   |   Assessment Book Teacher G2.pdf

|   |       |   |   Content Transparencies G2.pdf

|   |       |   |   Every Student Learns Teacher’s Guide G2.pdf

|   |       |   |   Graphic Organizers and Test Talk Transparencies G2.pdf

|   |       |   |   Quick Activity Transparencies G2.pdf

|   |       |   |   Quick Study G2.pdf

|   |       |   |   Songs and Activities G2.pdf

|   |       |   |   Vocabulary Cards G2.pdf

|   |       |   |   Workbook Student G2.pdf

|   |       |   |   Workbook Teacher G2.pdf

|   |       |   |

|   |       |   \—Animated Songs G2

|   |       |           01 song_plants.swf

|   |       |           02 song_backbones.swf

|   |       |           03 song_goodpartners.swf

|   |       |           04 song_turtle.swf

|   |       |           05 song_naturalresources.swf

|   |       |           06 song_whatsweather.swf

|   |       |           07 song_findfossil.swf

|   |       |           08 song_matter.swf

|   |       |           09 song_whereenergy.swf

|   |       |           10 song_someforce.swf

|   |       |           11 song_listensounds.swf

|   |       |           12 song_thesun.swf

|   |       |           13 song_helpsus.swf

|   |       |

|   |       \—G2 Science TE(Teacher’s Edition)

|   |               Intro + UNIT A.pdf

|   |               UNIT B.pdf

|   |               UNIT C.pdf

|   |               UNIT D.pdf

|   |

|   \—G2 Social Studies Leveled Readers

|       +—G2 Social Studies Leveled Readers

|       |       G2_SS_1G Abraham Lincoln.pdf

|       |       G2_SS_1G It Is the Law.pdf

|       |       G2_SS_1G Meet Our Families.pdf

|       |       G2_SS_1G Our Communities.pdf

|       |       G2_SS_1G To Market, To Market.pdf

|       |       G2_SS_1G Who Does It – Who Buys It.pdf

|       |       G2_SS_2Y Abraham Lincoln – Our 16th President.pdf

|       |       G2_SS_2Y Buyers Need Sellers, Sellers Need Buyers.pdf

|       |       G2_SS_2Y Communities All Over.pdf

|       |       G2_SS_2Y Family Histories.pdf

|       |       G2_SS_2Y Making a Law.pdf

|       |       G2_SS_2Y What Is for Dinner.pdf

|       |       G2_SS_3B Abraham Lincoln – Great Man, Great Words.pdf

|       |       G2_SS_3B Can We Get That Here.pdf

|       |       G2_SS_3B Communities – Alike and Different.pdf

|       |       G2_SS_3B Lawmaking in the United States.pdf

|       |       G2_SS_3B Remembering Our Past.pdf

|       |       G2_SS_3B The Consumer-Producer Connection.pdf

|       |

|       \—G2 Social Studies Leveled Readers MP3

|               24_SS_1G_Abraham Lincoln.mp3

|               24_SS_1G_It Is the Law.mp3

|               24_SS_1G_Meet Our Families.mp3

|               24_SS_1G_Our Communities.mp3

|               24_SS_1G_To Market, To Market.mp3

|               24_SS_1G_Who Does It – Who Buys It.mp3

|               24_SS_2Y_Abraham Lincoln – Our 16th President.mp3

|               24_SS_2Y_Buyers Need Sellers, Sellers Need Buyers.mp3

|               24_SS_2Y_Communities All Over.mp3

|               24_SS_2Y_Family Histories.mp3

|               24_SS_2Y_Making a Law.mp3

|               24_SS_2Y_What Is for Dinner.mp3

|               24_SS_3B_Abraham Lincoln – Great Man, Great Words.mp3

|               24_SS_3B_Can We Get That Here.mp3

|               24_SS_3B_Communities – Alike and Different.mp3

|               24_SS_3B_Lawmaking in the United States.mp3

|               24_SS_3B_Remembering Our Past.mp3

|               24_SS_3B_The Consumer-Producer Connection.mp3

|

+—SCOTT_FORESMAN_Reading_Street G3

|   +—G3 Decodable Readers

|   |   +—G3 Decodable Readers

|   |   |       G3_DR_01 A Winter Picnic.pdf

|   |   |       G3_DR_02 Lunch at the State Park.pdf

|   |   |       G3_DR_03 Teaching Bell to Behave.pdf

|   |   |       G3_DR_04 Goat Art.pdf

|   |   |       G3_DR_05 Clints Clam Chowder.pdf

|   |   |       G3_DR_06 Jasons Music.pdf

|   |   |       G3_DR_07 From Farm to Table.pdf

|   |   |       G3_DR_08 The Scarecrow.pdf

|   |   |       G3_DR_09 His Biggest Fan.pdf

|   |   |       G3_DR_10 Our Running Team.pdf

|   |   |       G3_DR_11 The Missing Cap.pdf

|   |   |       G3_DR_12 Tigers in Trouble.pdf

|   |   |       G3_DR_13 Stuck in the Mud.pdf

|   |   |       G3_DR_14 The Chess Club.pdf

|   |   |       G3_DR_15 Our Amazing Camp Race.pdf

|   |   |       G3_DR_16 A Party for the Geese.pdf

|   |   |       G3_DR_17 Whirling Girl.pdf

|   |   |       G3_DR_18 A Pole Bean Tent.pdf

|   |   |       G3_DR_19 Teller, Teacher, Seller, Sailor.pdf

|   |   |       G3_DR_20 A Plan Is Hatched.pdf

|   |   |       G3_DR_21 Radio Days.pdf

|   |   |       G3_DR_22 All Week Long.pdf

|   |   |       G3_DR_23 All That Moms Do.pdf

|   |   |       G3_DR_24 Daughters and Moms.pdf

|   |   |       G3_DR_25 Selfish Shelly.pdf

|   |   |       G3_DR_26 Black and White and Big All Over.pdf

|   |   |       G3_DR_27 A Circus Life for Ben.pdf

|   |   |       G3_DR_28 Uncle Mycroft.pdf

|   |   |       G3_DR_29 The Disappearing Cat.pdf

|   |   |       G3_DR_30 Mike the Medic.pdf

|   |   |

|   |   \—G3 Decodable Readers MP3

|   |           01 A Winter Picnic.mp3

|   |           02 Lunch at the State Park.mp3

|   |           03 Teaching Bell to Behave.mp3

|   |           04 Goat Art.mp3

|   |           05 Clints Clam Chowder.mp3

|   |           06 Jasons Music.mp3

|   |           07 From Farm to Table.mp3

|   |           08 The Scarecrow.mp3

|   |           09 His Biggest Fan.mp3

|   |           10 Our Running Team.mp3

|   |           11 The Missing Cap?.mp3

|   |           12 Tigers in Trouble.mp3

|   |           13 Stuck in the Mud.mp3

|   |           14 The Chess Club.mp3

|   |           15 Our Amazing Camp Race.mp3

|   |           16 A Party for the Geese.mp3

|   |           17 Whirling Girl.mp3

|   |           18 A Pole Bean Tent.mp3

|   |           19 Teller, Teacher, Seller, Sailor.mp3

|   |           20 A Plan Is Hatched.mp3

|   |           21 Radio Days.mp3

|   |           22 All Week Long.mp3

|   |           23 All That Moms Do.mp3

|   |           24 Daughters and Moms.mp3

|   |           25 Selfish Shelly.mp3

|   |           26 Black and White and Big All Over.mp3

|   |           27 A Circus Life for Ben.mp3

|   |           28 Uncle Mycroft.mp3

|   |           29 The Disappearing Cat.mp3

|   |           30 Mike the Medic.mp3

|   |

|   +—G3 ELL Readers

|   |   +—G3 ELL Readers

|   |   |       G3_ELL_3.1.1 Our Homes at the River.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.1.2 It Started with Nails.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.1.3 Money in the Bank.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.1.4 Money to Spend.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.1.5 Going to the Market.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.2.1 Penguins.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.2.2 Mamas Birthday Garden.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.2.3 Jacks Library.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.2.4 Ask Mrs Green Thumb – A Gardening Magazine for Kids.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.2.5 Many Kinds of Homes.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.3.1 Nanas Herb Garden.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.3.2 The Legend of the North Star.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.3.3 A Mountain Adventure.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.3.4 Whale Rescue at Cape Cod Bay.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.3.5 From Volcanoes to Islands.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.4.1 My Good Friend.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.4.2 How Big How Strong – Hurricanes and Earthquakes.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.4.3 What Careers Interest You.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.4.4 Helen Wills Moody – America’s Tennis Champion.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.4.5 Squirrel Rescue.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.5.1 School Days in Japan.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.5.2 Words from Other Languages.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.5.3 How Mail Travels.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.5.4 The Story of Pizza.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.5.5 From a Small Town to the Big City.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.6.1 A Gift from Japan.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.6.2 Raising a Seeing-Eye Dog.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.6.3 The Wall of Names.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.6.4 Loritas Adventure.pdf

|   |   |       G3_ELL_3.6.5 Reach for Your Dream.pdf

|   |   |

|   |   \—G3 ELL Readers MP3

|   |           31_ELL_3.1.1_Our Homes at the River.mp3

|   |           31_ELL_3.1.2_It Started with Nails.mp3

|   |           31_ELL_3.1.3_Money in the Bank.mp3

|   |           31_ELL_3.1.4_Money to Spend.mp3

|   |           31_ELL_3.1.5_Going to the Market.mp3

|   |           31_ELL_3.2.1_Penguins.mp3

|   |           31_ELL_3.2.2_Mamas Birthday Garden.mp3

|   |           31_ELL_3.2.3_Jacks Library.mp3

|   |           31_ELL_3.2.4_Ask Mrs Green Thumb – A Gardening Magazine for Kids.mp3

|   |           31_ELL_3.2.5_Many Kinds of Homes.mp3

|   |           31_ELL_3.3.1_Nanas Herb Garden.mp3

|   |           31_ELL_3.3.2_The Legend of the North Star.mp3

|   |           31_ELL_3.3.3_A Mountain Adventure.mp3

|   |           31_ELL_3.3.5_From Volcanoes to Islands.mp3

|   |           31_ELL_3.4.1_My Good Friend.mp3

|   |           31_ELL_3.4.2_How Big How Strong – Hurricanes and Earthquakes.mp3

|   |           31_ELL_3.4.3_What Careers Interest You.mp3

|   |           31_ELL_3.4.4_Helen Wills Moody – America’s Tennis Champion.mp3

|   |           31_ELL_3.4.5_Squirrel Rescue.mp3

|   |           31_ELL_3.5.1_School Days in Japan.mp3

|   |           31_ELL_3.5.2_Words from Other Languages.mp3

|   |           31_ELL_3.5.3_How Mail Travels.mp3

|   |           31_ELL_3.5.4_The Story of Pizza.mp3

|   |           31_ELL_3.5.5_From a Small Town to the Big City.mp3

|   |           31_ELL_3.6.1_A Gift from Japan.mp3

|   |           31_ELL_3.6.2_Raising a Seeing-Eye Dog.mp3

|   |           31_ELL_3.6.3_The Wall of Names.mp3

|   |           31_ELL_3.6.4_Loritas Adventure.mp3

|   |           31_ELL_3.6.5_Reach for Your Dream.mp3

|   |

|   +—G3 Leveled Readers

|   |   +—G3 Leveled Readers

|   |   |       G3_LR_1G_3.1.1 California Gold Rush.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.1.2 Its a Fair Swap!.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.1.3 Making Sense of Dollars and Cents.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.1.4 Davis Buys a Dog.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.1.5 E-Pals.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.2.1 Antarctica – The Frozen Continent.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.2.2 Sarahs Choice.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.2.3 Metal Detector Detective.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.2.4 Growing Vegetables.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.2.5 Colonial New England.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.3.1 Gardening with Grandpa.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.3.2 The Elk Hunters.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.3.3 Paws and Claws – Animal Tracks.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.3.4 Rescuing Stranded Whales.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.3.5 Do Animals Have a Sixth Sense.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.4.1 The Lesson of Icarus.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.4.2 Measuring the Weather.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.4.3 The Rock Kit.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.4.4 The English Channel.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.4.5 Bucks Way.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.5.1 East Meets West – Japan and America.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.5.2 The American Dream – Coming to the US.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.5.3 A Childs Life in Korea.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.5.4 The World of Bread!.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.5.5 A Walk Around the City.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.6.1 The Statue of Liberty – From Paris to New Yord City.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.6.2 New York Citys Chinatown.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.6.3 A Different Drawing.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.6.4 Leo and the School of Fish.pdf

|   |   |       G3_LR_1G_3.6.5 Glass Blowing.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.1.1 Salt Lick Boom Town.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.1.2 Lets Make a Trade!.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.1.3 Lets Save Money.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.1.4 Earning Money My Own Way.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.1.5 One Chili Pepper.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.2.1 Birds That Cant Fly!.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.2.2 The Boy Who Cried Wolf.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.2.3 Katys Last-Minute Book Report.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.2.4 Our Garden.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.2.5 The Colonial Adventure.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.3.1 Tulips for Annie’s Mother.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.3.2 Pictures in the Sky.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.3.3 The First Year.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.3.4 A Day With the Dogs.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.3.5 Mount St. Helens.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.4.1 Brave Settlers in a Strange Land.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.4.2 Getting the Lay of the Land.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.4.3 Fun with Science!.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.4.4 Women Who Made a Difference.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.4.5 The Lost Dog.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.5.1 Dressed for School Success.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.5.2 Whats in a Name.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.5.3 Joannies House Becomes a Home.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.5.4 Kapuapuas Magic Spell.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.5.5 Bobbys New Apartment.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.6.1 Signs, Songs, and Symbols of America.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.6.2 Caring for Your Pet Bird.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.6.3 A Whole World in One City.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.6.4 Goldilocks and the Three Bears.pdf

|   |   |       G3_LR_2Y_3.6.5 Traditional Crafts of Mexico.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.1.1 Mr Posts Class.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.1.2 Whats Money All About.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.1.3 Maggie McGee and Me at the Mint.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.1.4 Mr Grim and the Goose that Laid Golden Eggs.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.1.5 Pizza with a Twist.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.2.1 Penguins On Parade.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.2.2 The Song Makers Go to Salem.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.2.3 Collecting Dreams.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.2.4 The Magic of Coyote.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.2.5 Houses Past and Present.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.3.1 Nickys Meadow.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.3.2 Star Tracks.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.3.3 Follow Me!.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.3.4 Whales and Other Animal Wonders.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.3.5 Earth Movement.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.4.1 Special Talents – Extraordinary Lives.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.4.2 Fastest, Longest, Biggest, Lightest.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.4.3 A Gem of a Tale!.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.4.4 A Time of Change – Women in the Early 20th Century.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.4.5 Smart Dog.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.5.1 The Japanese Language.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.5.2 Living Abroad.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.5.3 Its a World of Time Zones.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.5.4 Mixing, Kneading, and Baking – The Baker’s Art.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.5.5 Lets Go Have Fun.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.6.1 French Roots in North America.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.6.2 Chinas Gifts to the World.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.6.3 The Huge Paintings of Thomas Hart Benton.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.6.4 A Fantastic Field Trip.pdf

|   |   |       G3_LR_3B_3.6.5 Jackie Robinson.pdf

|   |   |

|   |   \—G3 Leveled Readers MP3

|   |           32_LR_1G_3.1.1_California Gold Rush.mp3

|   |           32_LR_1G_3.1.2_Its a Fair Swap!.mp3

|   |           32_LR_1G_3.1.3_Making Sense of Dollars and Cents.mp3

|   |           32_LR_1G_3.1.4_Davis Buys a Dog.mp3

|   |           32_LR_1G_3.1.5_E-Pals.mp3

|   |           32_LR_1G_3.2.1_Antarctica – The Frozen Continent.mp3

|   |           32_LR_1G_3.2.2_Sarahs Choice.mp3

|   |           32_LR_1G_3.2.3_Metal Detector Detective.mp3

|   |           32_LR_1G_3.2.4_Growing Vegetables.mp3

|   |           32_LR_1G_3.2.5_Colonial New England.mp3

|   |           32_LR_1G_3.3.1_Gardening with Grandpa.mp3

|   |           32_LR_1G_3.3.2_The Elk Hunters.mp3

|   |           32_LR_1G_3.3.3_Paws and Claws – Animal Tracks.mp3

|   |           32_LR_1G_3.3.4_Rescuing Stranded Whales.mp3

|   |           32_LR_1G_3.3.5_Do Animals Have a Sixth Sense.mp3

|   |           32_LR_1G_3.4.1_The Lesson of Icarus.mp3

|   |           32_LR_1G_3.4.2_Measuring the Weather.mp3

|   |           32_LR_1G_3.4.3_The Rock Kit.mp3

|   |           32_LR_1G_3.4.4_The English Channel.mp3

|   |           32_LR_1G_3.4.5_Bucks Way.mp3

|   |           32_LR_1G_3.5.1_East Meets West – Japan and America.mp3

|   |           32_LR_1G_3.5.2_The American Dream – Coming to the US.mp3

|   |           32_LR_1G_3.5.3_A Childs Life in Korea.mp3

|   |           32_LR_1G_3.5.4_The World of Bread!.mp3

|   |           32_LR_1G_3.5.5_A Walk Around the City.mp3

|   |           32_LR_1G_3.6.1_The Statue of Liberty – From Paris to New Yord City.mp3

|   |           32_LR_1G_3.6.2_New York Citys Chinatown.mp3

|   |           32_LR_1G_3.6.3_A Different Drawing.mp3

|   |           32_LR_1G_3.6.4_Leo and the School of Fish.mp3

|   |           32_LR_1G_3.6.5_Glass Blowing.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.1.1_Salt Lick Boom Town.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.1.2_Lets Make a Trade!.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.1.3_Lets Save Money.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.1.4_Earning Money My Own Way.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.1.5_One Chili Pepper.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.2.1_Birds That Cant Fly!.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.2.2_The Boy Who Cried Wolf.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.2.3_Katys Last-Minute Book Report.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.2.4_Our Garden.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.2.5_The Colonial Adventure.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.3.1_Tulips for Annie’s Mother.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.3.2_Pictures in the Sky.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.3.3_The First Year.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.3.4_A Day With the Dogs.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.3.5_Mount St. Helens.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.4.1_Brave Settlers in a Strange Land.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.4.2_Getting the Lay of the Land.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.4.3_Fun with Science!.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.4.4_Women Who Made a Difference.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.4.5_The Lost Dog.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.5.1_Dressed for School Success.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.5.2_Whats in a Name.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.5.3_Joannies House Becomes a Home.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.5.4_Kapuapuas Magic Spell.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.5.5_Bobbys New Apartment.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.6.1_Signs, Songs, and Symbols of America.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.6.2_Caring for Your Pet Bird.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.6.3_A Whole World in One City.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.6.4_Goldilocks and the Three Bears.mp3

|   |           32_LR_2Y_3.6.5_Traditional Crafts of Mexico.mp3

|   |           32_LR_3B_3.1.1_Mr Posts Class.mp3

|   |           32_LR_3B_3.1.2_Whats Money All About.mp3

|   |           32_LR_3B_3.1.3_Maggie McGee and Me at the Mint.mp3

|   |           32_LR_3B_3.1.4_Mr Grim and the Goose that Laid Golden Eggs.mp3

|   |           32_LR_3B_3.1.5_Pizza with a Twist.mp3

|   |           32_LR_3B_3.2.1_Penguins On Parade.mp3

|   |           32_LR_3B_3.2.2_The Song Makers Go to Salem.mp3

|   |           32_LR_3B_3.2.3_Collecting Dreams.mp3

|   |           32_LR_3B_3.2.4_The Magic of Coyote.mp3

|   |           32_LR_3B_3.2.5_Houses Past and Present.mp3

|   |           32_LR_3B_3.3.1_Nickys Meadow.mp3

|   |           32_LR_3B_3.3.2_Star Tracks.mp3

|   |           32_LR_3B_3.3.3_Follow Me!.mp3

|   |           32_LR_3B_3.3.4_Whales and Other Animal Wonders.mp3

|   |           32_LR_3B_3.3.5_Earth Movement.mp3

|   |           32_LR_3B_3.4.1_Special Talents – Extraordinary Lives.mp3

|   |           32_LR_3B_3.4.2_Fastest, Longest, Biggest, Lightest.mp3

|   |           32_LR_3B_3.4.3_A Gem of a Tale!.mp3

|   |           32_LR_3B_3.4.4_A Time of Change – Women in the Early 20th Century.mp3

|   |           32_LR_3B_3.4.5_Smart Dog.mp3

|   |           32_LR_3B_3.5.1_The Japanese Language.mp3

|   |           32_LR_3B_3.5.2_Living Abroad.mp3

|   |           32_LR_3B_3.5.3_Its a World of Time Zones.mp3

|   |           32_LR_3B_3.5.4_Mixing, Kneading, and Baking – The Baker’s Art.mp3

|   |           32_LR_3B_3.5.5_Lets Go Have Fun.mp3

|   |           32_LR_3B_3.6.1_French Roots in North America.mp3

|   |           32_LR_3B_3.6.2_Chinas Gifts to the World.mp3

|   |           32_LR_3B_3.6.3_The Huge Paintings of Thomas Hart Benton.mp3

|   |           32_LR_3B_3.6.4_A Fantastic Field Trip.mp3

|   |           32_LR_3B_3.6.5_Jackie Robinson.mp3

|   |

|   +—G3 Leveled Science Readers

|   |   +—G3 Leveled Science Readers

|   |   |       G3_LSR_1G_3.01 Plants and How They Grow.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.02 How Animals Live.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.03 Where Plants and Animals Live.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.04 Plants and Animals Living Together.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.05 Water.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.06 Weather.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.07 Rocks and Soil.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.08 Changes On Earth.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.09 Natural Resources.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.10 Matter and Its Properties.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.11 Changes in Matter.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.12 Forces and Motion.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.13 Energy.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.14 Sound.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.15 Patterns in the Sky.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.16 The Solar System.pdf

|   |   |       G3_LSR_1G_3.17 Science In Our Lives.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.01 Plants and Trees Growing.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.02 Animal Ways of Life.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.03 Earths Ecosystems.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.04 Ways Plants and Animals Interact.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.05 Earths Water.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.06 Weather and Storms.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.07 The Rocks and Soils Beneath Us.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.08 Our Changing Earth.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.09 Earths Natural Resources.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.10 How Matter Works.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.11 Ways Matter Changes.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.12 How Things Move.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.13 So Much Energy.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.14 How Sound Works.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.15 The Skys Patterns.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.16 The Sun and Its Planets.pdf

|   |   |       G3_LSR_2Y_3.17 Science and Its Uses.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.01 Tree Life.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.02 Exoskeleton.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.03 Polar Life.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.04 Owl Life.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.05 Follow a Raindrop.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.06 Weather Record Breakers.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.07 Fertile Floods.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.08 Follow a River.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.09 You Can Recycle!.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.10 How Do Boats Float.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.11 Everyday Reactions.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.12 How Bikes Work.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.13 Light.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.14 Sonic Boom.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.15 The Sun and the Seasons.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.16 Space Station Life.pdf

|   |   |       G3_LSR_3B_3.17 Could You Be a Scientist.pdf

|   |   |

|   |   \—G3 Leveled Science Readers MP3

|   |           33_SLR_1G_3.01_Plants and How They Grow.mp3

|   |           33_SLR_1G_3.02_How Animals Live.mp3

|   |           33_SLR_1G_3.05_Water.mp3

|   |           33_SLR_1G_3.06_Weather.mp3

|   |           33_SLR_1G_3.08_Changes On Earth.mp3

|   |           33_SLR_1G_3.10_Matter and Its Properties.mp3

|   |           33_SLR_1G_3.12_Forces and Motion.mp3

|   |           33_SLR_1G_3.13_Energy.mp3

|   |           33_SLR_1G_3.14_Sound.mp3

|   |           33_SLR_1G_3.16_Solar System.mp3

|   |           33_SLR_1G_3.17_Science In Our Lives.mp3

|   |           33_SLR_2Y_3.02_Animal Ways of Life.mp3

|   |           33_SLR_2Y_3.03_Earths Ecosystems.mp3

|   |           33_SLR_2Y_3.05_Earths Water.mp3

|   |           33_SLR_2Y_3.06_Weather and Storms.mp3

|   |           33_SLR_2Y_3.09_Earths Natural Resources.mp3

|   |           33_SLR_2Y_3.11_Ways Matter Changes.mp3

|   |           33_SLR_2Y_3.13_So Much Energy.mp3

|   |           33_SLR_2Y_3.14_How Sound Works.mp3

|   |           33_SLR_2Y_3.15_The Skys Patterns.mp3

|   |           33_SLR_2Y_3.16_The Sun and Its Planets.mp3

|   |           33_SLR_2Y_3.17_Science and Its Uses.mp3

|   |           33_SLR_3B_3.01_Tree Life.mp3

|   |           33_SLR_3B_3.02_Exoskeleton.mp3

|   |           33_SLR_3B_3.04_Owl Life.mp3

|   |           33_SLR_3B_3.05_Follow a Raindrop.mp3

|   |           33_SLR_3B_3.06_Weather Record Breakers.mp3

|   |           33_SLR_3B_3.07_Fertile Floods.mp3

|   |           33_SLR_3B_3.08_Follow a River.mp3

|   |           33_SLR_3B_3.11_Everyday Reactions.mp3

|   |           33_SLR_3B_3.12_How Bikes Work.mp3

|   |           33_SLR_3B_3.16_Space Station Life.mp3

|   |           33_SLR_3B_3.17_Could You Be a Scientist.mp3

|   |

|   +—G3 Science

|   |   +—G3 Science SE

|   |   |   |   G3.Science.SE(Student.Edition).pdf

|   |   |   |

|   |   |   +—G3 Science AUDIO(Student Edition)

|   |   |   |   +—UNIT A

|   |   |   |   |       ch1_background.mp3

|   |   |   |   |       ch1_career.mp3

|   |   |   |   |       ch1_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch1_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch1_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch1_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch1_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch1_lesson3.mp3

|   |   |   |   |       ch1_lesson4.mp3

|   |   |   |   |       ch1_lesson5.mp3

|   |   |   |   |       ch1_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch1_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       ch2_biography.mp3

|   |   |   |   |       ch2_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch2_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch2_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch2_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch2_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch2_lesson3.mp3

|   |   |   |   |       ch2_lesson4.mp3

|   |   |   |   |       ch2_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch2_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       ch3_background.mp3

|   |   |   |   |       ch3_biography.mp3

|   |   |   |   |       ch3_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch3_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch3_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch3_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch3_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch3_lesson3.mp3

|   |   |   |   |       ch3_lesson4.mp3

|   |   |   |   |       ch3_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch3_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       ch4_background.mp3

|   |   |   |   |       ch4_career.mp3

|   |   |   |   |       ch4_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch4_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch4_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch4_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch4_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       Ch4_lesson3.mp3

|   |   |   |   |       ch4_lesson4.mp3

|   |   |   |   |       ch4_lesson5.mp3

|   |   |   |   |       ch4_lesson6.mp3

|   |   |   |   |       ch4_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch4_nasafeature.mp3

|   |   |   |   |       ch4_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       unita_discoveryschool.mp3

|   |   |   |   |       unita_fullinquiry.mp3

|   |   |   |   |       unita_wrapup.mp3

|   |   |   |   |

|   |   |   |   +—UNIT B

|   |   |   |   |       ch5_background.mp3

|   |   |   |   |       ch5_career.mp3

|   |   |   |   |       ch5_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch5_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch5_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch5_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch5_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch5_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch5_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       ch6_background.mp3

|   |   |   |   |       ch6_career.mp3

|   |   |   |   |       ch6_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch6_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch6_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch6_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch6_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch6_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch6_nasafeature.mp3

|   |   |   |   |       ch6_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       ch7_background.mp3

|   |   |   |   |       ch7_biography.mp3

|   |   |   |   |       ch7_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch7_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch7_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch7_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch7_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch7_lesson3.mp3

|   |   |   |   |       ch7_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch7_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       ch8_background.mp3

|   |   |   |   |       ch8_biography.mp3

|   |   |   |   |       ch8_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch8_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch8_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch8_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch8_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch8_lesson3.mp3

|   |   |   |   |       ch8_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch8_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       ch9_background.mp3

|   |   |   |   |       ch9_career.mp3

|   |   |   |   |       ch9_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch9_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch9_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch9_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch9_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch9_lesson3.mp3

|   |   |   |   |       ch9_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch9_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       unitb_discoveryschool.mp3

|   |   |   |   |       unitb_fullinquiry.mp3

|   |   |   |   |       unitb_wrapup.mp3

|   |   |   |   |

|   |   |   |   +—UNIT C

|   |   |   |   |       ch10_background.mp3

|   |   |   |   |       ch10_career.mp3

|   |   |   |   |       ch10_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch10_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch10_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch10_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch10_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch10_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch10_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       ch11_background.mp3

|   |   |   |   |       ch11_career.mp3

|   |   |   |   |       ch11_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch11_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch11_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch11_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch11_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch11_lesson3.mp3

|   |   |   |   |       ch11_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch11_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       ch12_background.mp3

|   |   |   |   |       ch12_biography.mp3

|   |   |   |   |       ch12_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch12_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch12_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch12_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch12_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch12_lesson3.mp3

|   |   |   |   |       ch12_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch12_nasafeature.mp3

|   |   |   |   |       ch12_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       ch13_background.mp3

|   |   |   |   |       ch13_career.mp3

|   |   |   |   |       ch13_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch13_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch13_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch13_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch13_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch13_lesson3.mp3

|   |   |   |   |       ch13_lesson4.mp3

|   |   |   |   |       ch13_lesson5.mp3

|   |   |   |   |       ch13_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch13_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       ch14_background.mp3

|   |   |   |   |       ch14_biography.mp3

|   |   |   |   |       ch14_directedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch14_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |   |       ch14_howtoread.mp3

|   |   |   |   |       ch14_lesson1.mp3

|   |   |   |   |       ch14_lesson2.mp3

|   |   |   |   |       ch14_mathinscience.mp3

|   |   |   |   |       ch14_youarethere.mp3

|   |   |   |   |       unitc_discoveryschool.mp3

|   |   |   |   |       unitc_fullinquiry.mp3

|   |   |   |   |       unitc_wrapup.mp3

|   |   |   |   |

|   |   |   |   \—UNIT D

|   |   |   |           ch15_background.mp3

|   |   |   |           ch15_biography.mp3

|   |   |   |           ch15_directedinquiry.mp3

|   |   |   |           ch15_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |           ch15_howtoread.mp3

|   |   |   |           ch15_lesson1.mp3

|   |   |   |           ch15_lesson2.mp3

|   |   |   |           ch15_lesson3.mp3

|   |   |   |           ch15_lesson4.mp3

|   |   |   |           ch15_mathinscience.mp3

|   |   |   |           ch15_nasafeature.mp3

|   |   |   |           ch15_youarethere.mp3

|   |   |   |           ch16_background.mp3

|   |   |   |           ch16_career.mp3

|   |   |   |           ch16_directedinquiry.mp3

|   |   |   |           ch16_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |           ch16_howtoread.mp3

|   |   |   |           ch16_lesson1.mp3

|   |   |   |           ch16_lesson2.mp3

|   |   |   |           ch16_mathinscience.mp3

|   |   |   |           ch16_youarethere.mp3

|   |   |   |           ch17_background.mp3

|   |   |   |           ch17_career.mp3

|   |   |   |           ch17_directedinquiry.mp3

|   |   |   |           ch17_guidedinquiry.mp3

|   |   |   |           ch17_howtoread.mp3

|   |   |   |           ch17_lesson1.mp3

|   |   |   |           ch17_lesson2.mp3

|   |   |   |           ch17_lesson3.mp3

|   |   |   |           ch17_mathinscience.mp3

|   |   |   |           ch17_youarethere.mp3

|   |   |   |           unitd_discoveryschool.mp3

|   |   |   |           unitd_fullinquiry.mp3

|   |   |   |           unitd_wrapup.mp3

|   |   |   |

|   |   |   \—G3 Science Interactive Animations(Student Edition)

|   |   |           01 Plants Change and Grow.swf

|   |   |           02 Life Cycle of a Frog.swf

|   |   |           03 Bird Bill Adaptations.swf

|   |   |           04 Dinosaur Exhibit.swf

|   |   |           05 Whale Adaptations.swf

|   |   |           06 North American Ecosystems.swf

|   |   |           07 What Do Plants and Animals Need.swf

|   |   |           08 Ocean Plants and Animals.swf

|   |   |           09 Ecosystems.swf

|   |   |           10 Food Chain.swf

|   |   |           11 Food Web.swf

|   |   |           12 Water Cycle.swf

|   |   |           13 Reading a Rain Gauge.swf

|   |   |           14 Sedimentary Rock Formation.swf

|   |   |           15 Rock Cycle.swf

|   |   |           16 Name That Mineral.swf

|   |   |           17 Joy of Soil.swf

|   |   |           18 San Andreas Fault System.swf

|   |   |           19 Volcanic Eruption.swf

|   |   |           20 Inside a Cave.swf

|   |   |           21 Forms of Matter.swf

|   |   |           22 Recycling.swf

|   |   |           23 Comparing Weights.swf

|   |   |           24 Bob’s Bistro of Matter.swf

|   |   |           25 Water Changes.swf

|   |   |           26 Mixtures, Compounds, and Elements.swf

|   |   |           27 Chemical Reaction Investigator.swf

|   |   |           28 Measuring Motion.swf

|   |   |           29 Transfer of Motion.swf

|   |   |           30 Magnetic Fields.swf

|   |   |           31 Skateboard School.swf

|   |   |           32 How to Build a Sandwich.swf

|   |   |           33 Heat Changes Things.swf

|   |   |           34 The Effect of Colored Light.swf

|   |   |           35 Parallel Circuit.swf

|   |   |           36 Light Energy.swf

|   |   |           37 Sound Energy.swf

|   |   |           38 Star Patterns.swf

|   |   |           39 Solar System.swf

|   |   |           40 Viewing Planets.swf

|   |   |           41 Nano-Boy’s.swf

|   |   |

|   |   \—G3 Science TE

|   |       +—G3 Science Ancillaries(Teacher’s Resources)

|   |       |       Activity Book Key G3.pdf

|   |       |       Activity Book Student G3.pdf

|   |       |       Activity Book Teacher’s Guide G3.pdf

|   |       |       Assessment Book Answers and Teacher Instructions G3.pdf

|   |       |       Assessment Book Student G3.pdf

|   |       |       Content Transparencies G3.pdf

|   |       |       Every Student Learns Teacher’s Guide G3.pdf

|   |       |       Graphic Organizers and Test Talk Transparencies G3.pdf

|   |       |       Quick Activity Transparencies G3.pdf

|   |       |       Quick Study G3.pdf

|   |       |       Vocabulary Cards G3.pdf

|   |       |       Workbook Student G3.pdf

|   |       |       Workbook Teacher G3.pdf

|   |       |

|   |       \—G3 Science TE(Teacher’s Edition)

|   |               01 Intro + UNIT A.pdf

|   |               02 UNIT B.pdf

|   |               03 UNIT C.pdf

|   |               04 UNIT D + Endmatter.pdf

|   |

|   \—G3 Social Studies Leveled Readers

|       +—G3 Social Studies Leveled Readers

|       |       G3_SS_1G A Whole New World.pdf

|       |       G3_SS_1G American Indians Today.pdf

|       |       G3_SS_1G Do I Really Need It.pdf

|       |       G3_SS_1G The Places Where We Live.pdf

|       |       G3_SS_1G Thomas Jefferson.pdf

|       |       G3_SS_1G We Are Part of This Place.pdf

|       |       G3_SS_1G Where Does That Come From.pdf

|       |       G3_SS_2Y Exploring a New World.pdf

|       |       G3_SS_2Y Old and New in American Indian Life.pdf

|       |       G3_SS_2Y Regions and Resources.pdf

|       |       G3_SS_2Y Save It or Spend It.pdf

|       |       G3_SS_2Y Thomas Jefferson – A Man of Ideas.pdf

|       |       G3_SS_2Y What It Means to Be a Citizen.pdf

|       |       G3_SS_2Y Why We Live Where We Live.pdf

|       |       G3_SS_3B A Citizen of the United States.pdf

|       |       G3_SS_3B Adventure in the Americas.pdf

|       |       G3_SS_3B American Indian Lives and Traditions.pdf

|       |       G3_SS_3B From Sea To Shining Sea.pdf

|       |       G3_SS_3B Land and Water.pdf

|       |       G3_SS_3B Starting America – Thomas Jefferson and His Writings.pdf

|       |       G3_SS_3B What Is My Economy Like.pdf

|       |

|       \—G3 Social Studies Leveled Readers MP3

|               G3_SS_1G A Whole New World.mp3

|               G3_SS_1G American Indians Today.mp3

|               G3_SS_1G Do I Really Need It.mp3

|               G3_SS_1G The Places Where We Live.mp3

|               G3_SS_1G Thomas Jefferson.mp3

|               G3_SS_1G We Are Part of This Place.mp3

|               G3_SS_1G Where Does That Come From.mp3

|               G3_SS_2Y Exploring a New World.mp3

|               G3_SS_2Y Old and New in American Indian Life.mp3

|               G3_SS_2Y Regions and Resources.mp3

|               G3_SS_2Y Save It or Spend It.mp3

|               G3_SS_2Y Thomas Jefferson – A Man of Ideas.mp3

|               G3_SS_2Y What It Means to Be a Citizen.mp3

|               G3_SS_2Y Why We Live Where We Live.mp3

|               G3_SS_3B A Citizen of the United States.mp3

|               G3_SS_3B Adventure in the Americas.mp3

|               G3_SS_3B American Indian Lives and Traditions.mp3

|               G3_SS_3B From Sea To Shining Sea.mp3

|               G3_SS_3B Land and Water.mp3

|               G3_SS_3B Starting America – Thomas Jefferson and His Writings.mp3

|               G3_SS_3B What Is My Economy Like.mp3

|

+—SCOTT_FORESMAN_Reading_Street G4

|   +—G4 ELL Readers

|   |   +—G4 ELL Readers

|   |   |       G4_ELL_4.1.1 Bears in Danger.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.1.2 Talking to Lewis and Clark.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.1.3 Our Trip Out East.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.1.4 Painting the Southwest.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.1.5 For Purple Mountain Majesties.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.2.1 Girls Playing Basketball.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.2.2 First, It Was a Rancho.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.2.3 Hello, Good-bye, and Other Customs.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.2.4 A Mill Girls Day.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.2.5 The Fourth Grade Election.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.3.1 Leaves.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.3.2 Friendly Giants – California Gray Whales.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.3.3 Meet the Moon!.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.3.4 Watch Out for Hurricanes!.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.3.5 No Swimming Today!.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.4.1 Two Master Magicians – Robert-Houdin and Houdini.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.4.2 Life in the Amazon Rain Forest.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.4.3 Inventions – One Good Thing Leads to Another.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.4.4 Alphabets and Other Writing Systems.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.4.5 The Case of the Disappearing Sugar.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.5.1 The Treasure Fleet.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.5.2 Mexicos Mother Culture – The Olmecs.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.5.3 Women Who Dared to Fly.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.5.4 Antarctica – The Science Continent.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.5.5 Moons of Our Solar System.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.6.1 Ralph Bunche – Quiet Hero.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.6.2 The Carlisle Indian School.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.6.3 From Thailand to California.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.6.4 Thank You, Sir Isaac Newton!.pdf

|   |   |       G4_ELL_4.6.5 Welcome to Space Camp.pdf

|   |   |

|   |   \—G4 ELL Readers MP3

|   |           41_ELL_4.1.1_Bears in Danger.mp3

|   |           41_ELL_4.1.2_Talking to Lewis and Clark.mp3

|   |           41_ELL_4.1.3_Our Trip Out East.mp3

|   |           41_ELL_4.1.4_Painting the Southwest.mp3

|   |           41_ELL_4.1.5_For Purple Mountain Majesties.mp3

|   |           41_ELL_4.2.1_Girls Playing Basketball.mp3

|   |           41_ELL_4.2.2_First, It Was a Rancho.mp3

|   |           41_ELL_4.2.3_Hello, Good-bye, and Other Customs.mp3

|   |           41_ELL_4.2.4_A Mill Girls Day.mp3

|   |           41_ELL_4.2.5_The Fourth Grade Election.mp3

|   |           41_ELL_4.3.1_Leaves.mp3

|   |           41_ELL_4.3.2_Friendly Giants – California Gray Whales.mp3

|   |           41_ELL_4.3.3_Meet the Moon!.mp3

|   |           41_ELL_4.3.4_Watch Out for Hurricanes!.mp3

|   |           41_ELL_4.3.5_No Swimming Today!.mp3

|   |           41_ELL_4.4.1_Two Master Magicians – Robert-Houdin and Houdini.mp3

|   |           41_ELL_4.4.2_Life in the Amazon Rain Forest.mp3

|   |           41_ELL_4.4.3_Inventions – One Good Thing Leads to Another.mp3

|   |           41_ELL_4.4.4_Alphabets and Other Writing Systems.mp3

|   |           41_ELL_4.4.5_The Case of the Disappearing Sugar.mp3

|   |           41_ELL_4.5.1_The Treasure Fleet.mp3

|   |           41_ELL_4.5.2_Mexicos Mother Culture – The Olmecs.mp3

|   |           41_ELL_4.5.3_Women Who Dared to Fly.mp3

|   |           41_ELL_4.5.4_Antarctica – The Science Continent.mp3

|   |           41_ELL_4.5.5_Moons of Our Solar System.mp3

|   |           41_ELL_4.6.1_Ralph Bunche – Quiet Hero.mp3

|   |           41_ELL_4.6.2_The Carlisle Indian School.mp3

|   |           41_ELL_4.6.3_From Thailand to California.mp3

|   |           41_ELL_4.6.4_Thank You, Sir Isaac Newton!.mp3

|   |           41_ELL_4.6.5_Welcome to Space Camp.mp3

|   |

|   +—G4 Leveled Readers

|   |   +—G4 Leveled Readers

|   |   |       G4_LR_1G_4.1.1 Florida Everglades – Its Plants & Animals.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.1.2 The Long Trip West.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.1.3 Grandpas Scrapbook.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.1.4 Flash Flood.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.1.5 This Land Is Our Land.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.2.1 Cheers for the Cheetahs.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.2.2 Home on the Range.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.2.3 A World Tour of Cultures.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.2.4 Lumberjacks.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.2.5 A Trip to the Capitol.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.3.1 Sensational Seasons.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.3.2 Gray Whales.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.3.3 Day for Night.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.3.4 The Summer of Hurricane Andrew.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.3.5 Tropical Rain Forests and You.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.4.1 Harry Houdini – The Man and His Magic.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.4.2 Dolphins.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.4.3 Inventing Oatmeal.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.4.4 The Rosetta Stone.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.4.5 Top Hat, The Detective.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.5.1 The Seafaring Life.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.5.2 Lets Get to Know the Incas.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.5.3 Meeting Amelia Earhart.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.5.4 Plants and Animals in Antarctica.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.5.5 Stuarts Moon Suit.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.6.1 We Shall Overcome.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.6.2 The Sauk and Fox.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.6.3 Hosting Grandpa Joseph.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.6.4 Fly Like a Bird.pdf

|   |   |       G4_LR_1G_4.6.5 The Moon.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.1.1 Something to Do.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.1.2 Lewis and Clark.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.1.3 Childhood in Pre-War Japan.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.1.4 From Spain to America.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.1.5 The Amazing Geography of the West.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.2.1 Fabulous Female Athletes.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.2.2 On a Ranch.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.2.3 To Market, To Market.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.2.4 After School Excitement.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.2.5 Meet the United States Government.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.3.1 The Maple Tree.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.3.2 Marvelous Migration.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.3.3 Darkness into Light.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.3.4 Stormy Weather.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.3.5 Our Disappearing Rain Forest.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.4.1 Tricks to Doing Magic.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.4.2 Swimming with Dolphins.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.4.2 The Amazing Incredible Idea Kit.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.4.4 Cracking the German Code.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.4.5 The Case of the Missing Iguana.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.5.1 The Incredible Sea Journey.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.5.2 Pompeii, The Lost City.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.5.3 Brave Bessie – Queen of the Skies.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.5.4 Lets Explore Antarctica.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.5.5 To the Moon!.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.6.1 The Civil Rights Movement.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.6.2 A Shifting Society.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.6.3 The Seahaven Squids and the Amazing Pet Wash.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.6.4 Up, Up, and Away.pdf

|   |   |       G4_LR_2Y_4.6.5 One Giant Step.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.1.1 The Story of Libraries.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.1.2 Two Great Rivers.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.1.3 Innocent Prisoners!.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.1.4 The Dine.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.1.5 John Muir – A Man of the Wilderness.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.2.1 Equality in American Schools.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.2.2 The Life of Cesar Chavez.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.2.3 Geography Shapes Our World.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.2.4 Danger! Children at Work.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.2.5 The Power of Our People.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.3.1 Tracking Our Class Garden.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.3.2 Birds of Flight.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.3.3 Orbiting the Sun.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.3.4 Wild Weather.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.3.5 The Price of a Pipeline.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.4.1 Tricking the Eye.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.4.2 Echolocation – Animals Making Sound Waves.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.4.3 Alexander Graham Bell, Teacher of the Deaf.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.4.4 The Code Talkers.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.4.5 Professor Science and the Salamander Stumper.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.5.1 The Incredible Journey of Thor Heyerdahl.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.5.2 Meet the Maya.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.5.3 Two Women Astronauts.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.5.4 Danger – The World Is Getting Hot!.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.5.5 Life on Mars – The Real Story.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.6.1 The Womens Movement.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.6.2 Jim Thorpe – The Greatest Athlete in the World.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.6.3 Julias New Home.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.6.4 The Wheels on the Bike Go Round and Round.pdf

|   |   |       G4_LR_3B_4.6.5 Exploring the Mysteries of Space.pdf

|   |   |

|   |   \—G4 Leveled Readers MP3

|   |           42_LR_1G_4.1.1_Florida Everglades – Its Plants & Animals.mp3

|   |           42_LR_1G_4.1.2_The Long Trip West.mp3

|   |           42_LR_1G_4.1.3_Grandpas Scrapbook.mp3

|   |           42_LR_1G_4.1.4_Flash Flood.mp3

|   |           42_LR_1G_4.1.5_This Land Is Our Land.mp3

|   |           42_LR_1G_4.2.1_Cheers for the Cheetahs.mp3

|   |           42_LR_1G_4.2.2_Home on the Range.mp3

|   |           42_LR_1G_4.2.3_A World Tour of Cultures.mp3

|   |           42_LR_1G_4.2.4_Lumberjacks.mp3

|   |           42_LR_1G_4.2.5_A Trip to the Capitol.mp3

|   |           42_LR_1G_4.3.1_Sensational Seasons.mp3

|   |           42_LR_1G_4.3.2_Gray Whales.mp3

|   |           42_LR_1G_4.3.3_Day for Night.mp3

|   |           42_LR_1G_4.3.4_The Summer of Hurricane Andrew.mp3

|   |           42_LR_1G_4.3.5_Tropical Rain Forests and You.mp3

|   |           42_LR_1G_4.4.1_Harry Houdini – The Man and His Magic.mp3

|   |           42_LR_1G_4.4.2_Dolphins.mp3

|   |           42_LR_1G_4.4.3_Inventing Oatmeal.mp3

|   |           42_LR_1G_4.4.4_The Rosetta Stone.mp3

|   |           42_LR_1G_4.4.5_Top Hat, The Detective.mp3

|   |           42_LR_1G_4.5.1_The Seafaring Life.mp3

|   |           42_LR_1G_4.5.2_Lets Get to Know the Incas.mp3

|   |           42_LR_1G_4.5.3_Meeting Amelia Earhart.mp3

|   |           42_LR_1G_4.5.4_Plants and Animals in Antarctica.mp3

|   |           42_LR_1G_4.5.5_Stuarts Moon Suit.mp3

|   |           42_LR_1G_4.6.1_We Shall Overcome.mp3

|   |           42_LR_1G_4.6.2_The Sauk and Fox.mp3

|   |           42_LR_1G_4.6.3_Hosting Grandpa Joseph.mp3

|   |           42_LR_1G_4.6.4_Fly Like a Bird.mp3

|   |           42_LR_1G_4.6.5_The Moon.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.1.1_Something to Do.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.1.2_Lewis and Clark.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.1.3_Childhood in Pre-War Japan.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.1.4_From Spain to America.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.1.5_The Amazing Geography of the West.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.2.1_Fabulous Female Athletes.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.2.2_On a Ranch.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.2.3_To Market, To Market.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.2.4_After School Excitement.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.2.5_Meet the United States Government.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.3.1_The Maple Tree.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.3.2_Marvelous Migration.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.3.3_Darkness into Light.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.3.4_Stormy Weather.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.3.5_Our Disappearing Rain Forest.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.4.1_Tricks to Doing Magic.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.4.2_Swimming with Dolphins.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.4.2_The Amazing Incredible Idea Kit.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.4.4_Cracking the German Code.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.4.5_The Case of the Missing Iguana.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.5.1_The Incredible Sea Journey.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.5.2_Pompeii, The Lost City.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.5.3_Brave Bessie – Queen of the Skies.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.5.4_Lets Explore Antarctica.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.5.5_To the Moon!.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.6.1_The Civil Rights Movement.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.6.2_A Shifting Society.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.6.3_The Seahaven Squids and the Amazing Pet Wash.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.6.4_Up, Up, and Away.mp3

|   |           42_LR_2Y_4.6.5_One Giant Step.mp3

|   |           42_LR_3B_4.1.1_The Story of Libraries.mp3

|   |           42_LR_3B_4.1.2_Two Great Rivers.mp3

|   |           42_LR_3B_4.1.3_Innocent Prisoners!.mp3

|   |           42_LR_3B_4.1.4_The Dine.mp3

|   |           42_LR_3B_4.1.5_John Muir – A Man of the Wilderness.mp3

|   |           42_LR_3B_4.2.1_Equality in American Schools.mp3

|   |           42_LR_3B_4.2.2_The Life of Cesar Chavez.mp3

|   |           42_LR_3B_4.2.3_Geography Shapes Our World.mp3

|   |           42_LR_3B_4.2.4_Danger! Children at Work.mp3

|   |           42_LR_3B_4.2.5_The Power of Our People.mp3

|   |           42_LR_3B_4.3.1_Tracking Our Class Garden.mp3

|   |           42_LR_3B_4.3.2_Birds of Flight.mp3

|   |           42_LR_3B_4.3.3_Orbiting the Sun.mp3

|   |           42_LR_3B_4.3.4_Wild Weather.mp3

|   |           42_LR_3B_4.3.5_The Price of a Pipeline.mp3

|   |           42_LR_3B_4.4.1_Tricking the Eye.mp3

|   |           42_LR_3B_4.4.2_Echolocation – Animals Making Sound Waves.mp3

|   |           42_LR_3B_4.4.3_Alexander Graham Bell, Teacher of the Deaf.mp3

|   |           42_LR_3B_4.4.4_The Code Talkers.mp3

|   |           42_LR_3B_4.4.5_Professor Science and the Salamander Stumper.mp3

|   |           42_LR_3B_4.5.1_The Incredible Journey of Thor Heyerdahl.mp3

|   |           42_LR_3B_4.5.2_Meet the Maya.mp3

|   |           42_LR_3B_4.5.3_Two Women Astronauts.mp3

|   |           42_LR_3B_4.5.4_Danger – The World Is Getting Hot!.mp3

|   |           42_LR_3B_4.5.5_Life on Mars – The Real Story.mp3

|   |           42_LR_3B_4.6.1_The Womens Movement.mp3

|   |           42_LR_3B_4.6.2_Jim Thorpe – The Greatest Athlete in the World.mp3

|   |           42_LR_3B_4.6.3_Julias New Home.mp3

|   |           42_LR_3B_4.6.4_The Wheels on the Bike Go Round and Round.mp3

|   |           42_LR_3B_4.6.5_Exploring the Mysteries of Space.mp3

|   |

|   +—G4 Leveled Science Readers

|   |   +—G4 Leveled Science Readers

|   |   |       G4_LSR_1G 4.01_Classifying Plants and Animals.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.02_Energy From Plants.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.03_Ecosystems.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.04_Changes in Ecosystems.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.05_Systems of the Human Body.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.06_Water Cycle and Weather.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.07_Hurricanes and Tornados.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.08_Minerals and Rocks.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.09_Changes To Earths Surface.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.10_Using Natural Resources.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.11_Properties of Matter.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.12_Heat.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.13_Electricity and Magnetism.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.14_Sound and Light.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.15_Objects in Motion.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.16_Simple Machines.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.17_Earths Cycles.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.18_Inner and Outer Planets.pdf

|   |   |       G4_LSR_1G 4.19_Effects of Technology.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.01_Plant Animal Classification.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.02_How Plants Grow and Change.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.03_Life in an Ecosystem.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.04_Ecosystem Changes.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.05_The Bodys Systems.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.07_Severe Storms.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.08_Rocks and Minerals.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.09_Changing Surface of the Earth.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.10_Resources.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.11_Matters Properties.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.12_Energy From Heat.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.13_Electric and Magnetic Power.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.14_Light and Sound Waves.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.15_Motion.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.16_Using Simple Machines.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.17_Earth and Motion.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.18_Planets.pdf

|   |   |       G4_LSR_2Y 4.19_Technology in the World.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.01_Reptile or Amphibian.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.02_Weird Plants.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.03_Pond Life.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.04_Parasitic Life.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.05_Fighting Infections.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.06_Weather and Currents.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.07_Hurricanes.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.08_Fossil Detectives.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.09_Ice!.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.10_Wind Power.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.11_Lighter Than Air.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.12_How Hot.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.13_Poles Apart.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.14_Movie Science.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.15_Newton and Gravity.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.16_On the Building Site.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.17_Eclipse.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.18_The Red Planet.pdf

|   |   |       G4_LSR_3B 4.19_Great Inventions.pdf

|   |   |

|   |   \—G4 Leveled Science Readers MP3

|   |       |   43_LSR_1G_4.01_Classifying Plants and Animals.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.02_Energy From Plants.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.03_Ecosystems.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.04_Changes in Ecosystems.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.06_Water Cycle and Weather.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.07_Hurricanes and Tornados.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.08_Minerals and Rocks.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.09_Changes To Earths Surface.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.11_Properties of Matter.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.12_Heat.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.13_Electricity and Magnetism.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.14_Sound and Light.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.16_Simple Machines.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.17_Earths Cycles.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.18_Inner and Outer Planets.mp3

|   |       |   43_LSR_1G_4.19_Effects of Technology.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.01_Plant Animal Classification.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.03_Life in an Ecosystem.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.04_Ecosystem Changes.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.05_The Bodys Systems.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.07_Severe Storms.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.08_Rocks and Minerals.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.09_Changing Surface of the Earth.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.11_Matters Properties.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.12_Energy From Heat.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.13_Electric and Magnetic Power.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.15_Motion.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.16_Using Simple Machines.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.17_Earth and Motion.mp3

|   |       |   43_LSR_2Y_4.18_Planets.mp3

|   |       |   43_LSR_3B_4.02_Weird Plants.mp3

|   |       |   43_LSR_3B_4.03_Pond Life.mp3

|   |       |   43_LSR_3B_4.05_Fighting Infections.mp3

|   |       |   43_LSR_3B_4.06_Weather and Currents.mp3

|   |       |   43_LSR_3B_4.07_Hurricanes.mp3

|   |       |   43_LSR_3B_4.08_Fossil Detectives.mp3

|   |       |   43_LSR_3B_4.10_Wind Power.mp3

|   |       |   43_LSR_3B_4.13_Magnets Poles Apart.mp3

|   |       |   43_LSR_3B_4.15_Newton and Gravity.mp3

|   |       |   43_LSR_3B_4.17_Eclipse.mp3

|   |       |   43_LSR_3B_4.19_Great Inventions.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_1G 4.05_Systems of the Human Body

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |       30.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_1G 4.10_Using Natural Resources

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_1G 4.15_Objects in Motion

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_2Y 4.02_How Plants Grow and Change

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_2Y 4.10_Resources

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_2Y 4.14_Light and Sound Waves

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_2Y 4.19_Technology in the World

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_3B 4.01_Reptile or Amphibian

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |       30.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_3B 4.04_Parasitic Life

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_3B 4.09_Ice!

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_3B 4.11_Lighter Than Air

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |       30.mp3

|   |       |       31.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_3B 4.12_How Hot

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_3B 4.14_Movie Science

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |

|   |       +—G4_LSR_3B 4.16_On the Building Site

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |

|   |       \—G4_LSR_3B 4.18_The Red Planet

|   |               01.mp3

|   |               02.mp3

|   |               03.mp3

|   |               04.mp3

|   |               05.mp3

|   |               06.mp3

|   |               07.mp3

|   |               08.mp3

|   |               09.mp3

|   |               10.mp3

|   |               11.mp3

|   |               12.mp3

|   |               13.mp3

|   |               14.mp3

|   |               15.mp3

|   |               16.mp3

|   |               17.mp3

|   |               18.mp3

|   |               19.mp3

|   |               20.mp3

|   |               21.mp3

|   |               22.mp3

|   |               23.mp3

|   |               24.mp3

|   |               25.mp3

|   |               26.mp3

|   |               27.mp3

|   |

|   +—G4 Science

|   |   |   G4 Science SE(Student Edition).pdf

|   |   |

|   |   \—G4 Science TE

|   |       +—G4 Science Ancillaries(Teacher’s Resources)

|   |       |       Activity Book Key G4.pdf

|   |       |       Activity Book Student G4.pdf

|   |       |       Activity Book Teachers Guide G4.pdf

|   |       |       Assessment Book Student G4.pdf

|   |       |       Assessment Book Teacher G4.pdf

|   |       |       Content Transparencies G4.pdf

|   |       |       Every Student Learns Teachers Guide G4.pdf

|   |       |       Graphic Organizer and Test Talk Transparencies G4.pdf

|   |       |       Quick Study G4.pdf

|   |       |       Vocabulary Cards G4.pdf

|   |       |       Workbook Student G4.pdf

|   |       |       Workbook Teacher G4.pdf

|   |       |

|   |       \—G4 Science TE(Teacher’s Edition)

|   |               01 Intro + Unit  A.pdf

|   |               02 UNIT B.pdf

|   |               03 UNIT C.pdf

|   |               04 UNIT D + ENDMATTER.pdf

|   |

|   \—G4 Social Studies Leveled Readers

|       +—G4 Social Studies Leveled Readers

|       |       G4_SS_1G_Along the Coast of Florida.pdf

|       |       G4_SS_1G_Early Americans.pdf

|       |       G4_SS_1G_Earth and Water, High and Low.pdf

|       |       G4_SS_1G_Exploring with James Cook.pdf

|       |       G4_SS_1G_Fighting for Florida.pdf

|       |       G4_SS_1G_Floridas People and Traditions.pdf

|       |       G4_SS_1G_Inventions and Change.pdf

|       |       G4_SS_1G_Jose Marti.pdf

|       |       G4_SS_1G_Our Economy.pdf

|       |       G4_SS_1G_Our Government.pdf

|       |       G4_SS_1G_Rails Across America.pdf

|       |       G4_SS_1G_The Mexican-American War.pdf

|       |       G4_SS_1G_The Show Must Go On!.pdf

|       |       G4_SS_1G_The Spanish in Florida.pdf

|       |       G4_SS_1G_Visiting Cape Canaveral.pdf

|       |       G4_SS_2Y_A Battle Over Borders.pdf

|       |       G4_SS_2Y_Cape Canaveral and the Kennedy Space Center.pdf

|       |       G4_SS_2Y_Captain James Cook, Explorer.pdf

|       |       G4_SS_2Y_Crossing the Nation By Rail.pdf

|       |       G4_SS_2Y_D Is for Democracy.pdf

|       |       G4_SS_2Y_Floridas Atlantic Coast.pdf

|       |       G4_SS_2Y_Floridas Cultural Traditions.pdf

|       |       G4_SS_2Y_Good Idea! – How Inventions Shape Our Lives.pdf

|       |       G4_SS_2Y_Jose Marti – Patriot and Writer.pdf

|       |       G4_SS_2Y_Lights, Camera, Action!.pdf

|       |       G4_SS_2Y_Osceola in Florida.pdf

|       |       G4_SS_2Y_St Augustine – Our First City.pdf

|       |       G4_SS_2Y_The Chumash People of California.pdf

|       |       G4_SS_2Y_The Economy and How It Works.pdf

|       |       G4_SS_2Y_The Jamestown Colony.pdf

|       |       G4_SS_2Y_The Shape of Our Land.pdf

|       |       G4_SS_3B_Conflict In the American West.pdf

|       |       G4_SS_3B_Faster, Easier, Better – The World of Inventions.pdf

|       |       G4_SS_3B_Floridas Culture – Unity and Diversity.pdf

|       |       G4_SS_3B_James Cook – Changing the Map of the World.pdf

|       |       G4_SS_3B_John Smith and the Survival of Jamestown.pdf

|       |       G4_SS_3B_Jose Marti and the Fight for Cuban Independence.pdf

|       |       G4_SS_3B_Landforms and Waterways.pdf

|       |       G4_SS_3B_Life Among the Chumash.pdf

|       |       G4_SS_3B_NASA and the Space Program.pdf

|       |       G4_SS_3B_Osceola and the Second Seminole War.pdf

|       |       G4_SS_3B_St Augustine and Floridas Spanish Heritage.pdf

|       |       G4_SS_3B_Thats Entertainment!.pdf

|       |       G4_SS_3B_The American Economy.pdf

|       |       G4_SS_3B_The Atlantic Coastal Plain.pdf

|       |       G4_SS_3B_The Constitution.pdf

|       |       G4_SS_3B_The Transcontinental Railroad.pdf

|       |

|       \—G4 Social Studies Leveled Readers MP3

|               44_SS_1G_Along the Coast of Florida.mp3

|               44_SS_1G_Early Americans.mp3

|               44_SS_1G_Earth and Water, High and Low.mp3

|               44_SS_1G_Exploring with James Cook.mp3

|               44_SS_1G_Fighting for Florida.mp3

|               44_SS_1G_Floridas People and Traditions.mp3

|               44_SS_1G_Inventions and Change.mp3

|               44_SS_1G_Jose Marti.mp3

|               44_SS_1G_Our Economy.mp3

|               44_SS_1G_Our Government.mp3

|               44_SS_1G_Rails Across America.mp3

|               44_SS_1G_The Mexican-American War.mp3

|               44_SS_1G_The Show Must Go On!.mp3

|               44_SS_1G_The Spanish in Florida.mp3

|               44_SS_1G_Visiting Cape Canaveral.mp3

|               44_SS_2Y_A Battle Over Borders.mp3

|               44_SS_2Y_Cape Canaveral and the Kennedy Space Center.mp3

|               44_SS_2Y_Captain James Cook, Explorer.mp3

|               44_SS_2Y_Crossing the Nation By Rail.mp3

|               44_SS_2Y_D Is for Democracy.mp3

|               44_SS_2Y_Floridas Atlantic Coast.mp3

|               44_SS_2Y_Floridas Cultural Traditions.mp3

|               44_SS_2Y_Good Idea! – How Inventions Shape Our Lives.mp3

|               44_SS_2Y_Jose Marti – Patriot and Writer.mp3

|               44_SS_2Y_Lights, Camera, Action!.mp3

|               44_SS_2Y_Osceola in Florida.mp3

|               44_SS_2Y_St Augustine – Our First City.mp3

|               44_SS_2Y_The Chumash People of California.mp3

|               44_SS_2Y_The Economy and How It Works.mp3

|               44_SS_2Y_The Jamestown Colony.mp3

|               44_SS_2Y_The Shape of Our Land.mp3

|               44_SS_3B_Conflict In the American West.mp3

|               44_SS_3B_Faster, Easier, Better – The World of Inventions.mp3

|               44_SS_3B_Floridas Culture – Unity and Diversity.mp3

|               44_SS_3B_James Cook – Changing the Map of the World.mp3

|               44_SS_3B_John Smith and the Survival of Jamestown.mp3

|               44_SS_3B_Jose Marti and the Fight for Cuban Independence.mp3

|               44_SS_3B_Landforms and Waterways.mp3

|               44_SS_3B_Life Among the Chumash.mp3

|               44_SS_3B_NASA and the Space Program.mp3

|               44_SS_3B_Osceola and the Second Seminole War.mp3

|               44_SS_3B_St Augustine and Floridas Spanish Heritage.mp3

|               44_SS_3B_Thats Entertainment!.mp3

|               44_SS_3B_The American Economy.mp3

|               44_SS_3B_The Atlantic Coastal Plain.mp3

|               44_SS_3B_The Constitution.mp3

|               44_SS_3B_The Transcontinental Railroad.mp3

|

+—SCOTT_FORESMAN_Reading_Street G5

|   |   G5 Science SE(Student Edition).pdf

|   |

|   +—G5 ELL Readers

|   |   +—G5 ELL Readers

|   |   |       G5_ELL_5.1.1 Hana Gets Serious.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.1.2 Tommy and the Tornado.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.1.3 Finding Home.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.1.4 Roberto Clemente.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.1.5 Love, Enid.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.2.1 Butterfly Garden.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.2.2 Making a Difference in Denmark.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.2.3 Friends Across the Ocean.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.2.4 Gorillas – The Real Story.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.2.5 After the Midnight Ride.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.3.1 Scientific Methods in Action.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.3.2 The Renaissance.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.3.3 Dinosaur Timeline.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.3.4 Willy Dixons Blues.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.3.5 VActors – Virtual Actors on the Screen.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.4.1 The Anasazi – The Ancient Builders.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.4.2 Strength of Spirit.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.4.3 Surprising Insects Magazine.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.4.4 In this New Place – Poems.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.4.5 Fast as Lightning.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.5.1 My Great-Grandpa Collins.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.5.2 Exploring the Oceans With Alvin.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.5.3 Fixing Hubbles Troubles.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.5.4 Jules Vernes Imagination.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.5.5 Gold in the American River.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.6.1 Nighttime Under the Sea.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.6.2 All Things in Balance.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.6.3 A Tale of Gold and Glory.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.6.4 Lighter Than Air.pdf

|   |   |       G5_ELL_5.6.5 What Do You See, James Van Der Zee.pdf

|   |   |

|   |   \—G5 ELL Readers MP3

|   |           51_ELL_5.1.1_Hana Gets Serious.mp3

|   |           51_ELL_5.1.2_Tommy and the Tornado.mp3

|   |           51_ELL_5.1.3_Finding Home.mp3

|   |           51_ELL_5.1.4_Roberto Clemente.mp3

|   |           51_ELL_5.1.5_Love, Enid.mp3

|   |           51_ELL_5.2.1_Butterfly Garden.mp3

|   |           51_ELL_5.2.2_Making a Difference in Denmark.mp3

|   |           51_ELL_5.2.3_Friends Across the Ocean.mp3

|   |           51_ELL_5.2.4_Gorillas – The Real Story.mp3

|   |           51_ELL_5.2.5_After the Midnight Ride.mp3

|   |           51_ELL_5.3.1_Scientific Methods in Action.mp3

|   |           51_ELL_5.3.2_The Renaissance.mp3

|   |           51_ELL_5.3.3_Dinosaur Timeline.mp3

|   |           51_ELL_5.3.4_Willy Dixons Blues.mp3

|   |           51_ELL_5.3.5_VActors – Virtual Actors on the Screen.mp3

|   |           51_ELL_5.4.1_The Anasazi – The Ancient Builders.mp3

|   |           51_ELL_5.4.2_Strength of Spirit.mp3

|   |           51_ELL_5.4.3_Surprising Insects Magazine.mp3

|   |           51_ELL_5.4.4_In this New Place – Poems.mp3

|   |           51_ELL_5.4.5_Fast as Lightning.mp3

|   |           51_ELL_5.5.1_My Great-Grandpa Collins.mp3

|   |           51_ELL_5.5.2_Exploring the Oceans With Alvin.mp3

|   |           51_ELL_5.5.3_Fixing Hubbles Troubles.mp3

|   |           51_ELL_5.5.4_Jules Vernes Imagination.mp3

|   |           51_ELL_5.5.5_Gold in the American River.mp3

|   |           51_ELL_5.6.1_Nighttime Under the Sea.mp3

|   |           51_ELL_5.6.2_All Things in Balance.mp3

|   |           51_ELL_5.6.3_A Tale of Gold and Glory.mp3

|   |           51_ELL_5.6.4_Lighter Than Air.mp3

|   |           51_ELL_5.6.5_What Do You See, James Van Der Zee.mp3

|   |

|   +—G5 Leveled Readers

|   |   +—G5 Leveled Readers

|   |   |       G5_LR_1G_5.1.1 The Spelling Bee.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.1.2 Storm Danger!.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.1.3 Stuks Village.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.1.4 The Chicago American Giants.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.1.5 Immigrant Children in New York City.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.2.1 Juans Journey.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.2.2 A Day in the Life of Peter and Eve.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.2.3 China – Now and Then.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.2.4 Endangered Animals.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.2.5 Paul Reveres Midnight Ride.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.3.1 What a Great Idea!.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.3.2 Da Vincis Designs.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.3.3 Paleontology – Digging for Dinosaurs and more.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.3.4 Roots of the Blues.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.3.5 The Art of Makeup – Going Behind the Mask.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.4.1 Learning to Play the Game.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.4.2 A New Girl in Class.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.4.3 Surviving the Weather – Animals in Their Environment.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.4.4 Moving.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.4.5 Let the Games Begin – History of the Olympics.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.5.1 Earthquake! – The Disaster That Rocked San Francisco.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.5.2 The Unsinkable TITANIC.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.5.3 Aim High – Astronaut Training.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.5.4 Earth – The Inside Story.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.5.5 The Gold Rush of 1849.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.6.1 Marine Life.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.6.2 Saving an American Symbol.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.6.3 Old Gold – Gold in the Ancient World.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.6.4 Flying Across the Ocean – Yesterday and Today.pdf

|   |   |       G5_LR_1G_5.6.5 Jazz, Jazz, Jazz.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.1.1 Learning from Ms Liang.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.1.2 The Challenges of Storm Chasing.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.1.3 Tobys Vacation.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.1.4 Famous Women Athletes.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.1.5 A Nation of Many Colors.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.2.1 Using Special Talents.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.2.2 Holocaust Rescuers.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.2.3 The Gift.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.2.4 Habitats in Need of Help.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.2.5 Paul Revere and the American Revolution.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.3.1 The Story of Flight.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.3.2 Michelangelo and the Italian Renaissance.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.3.3 Searching for Dinosaurs.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.3.4 Legends of the Blues.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.3.5 Very Special Effects – Computers in Filmmaking.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.4.1 Adventure to the New World.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.4.2 Everybody Wins! – The Story of Special Olympics.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.4.3 Changing to Survive – Bird Adaptations.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.4.4 The New Kid at School.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.4.5 Strange Sports with Weird Gear.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.5.1 Double Play.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.5.2 Exploring With Science.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.5.3 Sailing the Stars.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.5.4 Journey Through The Earth.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.5.5 The United States Goes West.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.6.1 Life in the Sea.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.6.2 The Kudzu Invasion.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.6.3 The Golden Year.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.6.4 Train Wreck!.pdf

|   |   |       G5_LR_2Y_5.6.5 Grandma Bettys Banjo.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.1.1 This Is the Way We Go to School.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.1.2 Forecasting the Weather.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.1.3 Harvesting Medicine on the Hill.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.1.4 African American Athletes.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.1.5 The Land of Opportunity.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.2.1 When the Disaster Is Over.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.2.2 A Safe Heaven.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.2.3 Making Friends in Mali.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.2.4 Saving Endangered Species.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.2.5 The National Guard – Modern Minutemen.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.3.1 The Patent Process.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.3.2 The Inspiration of Art.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.3.3 Whats New with Dinosaur Fossils.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.3.4 Music Gets the Blues.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.3.5 Hollywood – Special Effects.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.4.1 Cheaper, Faster, Better – Recent Technological Innovations.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.4.2 Feel, Think, Move.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.4.3 A Home for Humans in Outer Space – Is It Possible.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.4.4 Nathaniel Comes to Town.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.4.5 What Makes Great Athletes.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.5.1 The Sandwich Brigade.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.5.2 Inventions from Space Travel.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.5.3 Astronauts and Cosmonauts.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.5.4 The Shaping of the Continents.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.5.5 Journey to Statehood.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.6.1 Oceans of Resources.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.6.2 Mixed-Up Vegetables.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.6.3 From Salt to Silk – Precious Goods.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.6.4 Flying into the 21st Century.pdf

|   |   |       G5_LR_3B_5.6.5 Unexpected Music.pdf

|   |   |

|   |   \—G5 Leveled Readers MP3

|   |           5.1.1 Learning from Ms Liang.mp3

|   |           5.1.1 The Spelling Bee.mp3

|   |           5.1.1 This Is the Way We Go to School.mp3

|   |           5.1.2 Forecasting the Weather.mp3

|   |           5.1.2 Storm Danger!.mp3

|   |           5.1.2 The Challenges of Storm Chasing.mp3

|   |           5.1.3 Harvesting Medicine on the Hill.mp3

|   |           5.1.3 Stuks Village.mp3

|   |           5.1.3 Tobys Vacation.mp3

|   |           5.1.4 African American Athletes.mp3

|   |           5.1.4 Famous Women Athletes.mp3

|   |           5.1.4 The Chicago American Giants.mp3

|   |           5.1.5 A Nation of Many Colors.mp3

|   |           5.1.5 Immigrant Children in New York City.mp3

|   |           5.1.5 The Land of Opportunity.mp3

|   |           5.2.1 Juans Journey.mp3

|   |           5.2.1 Using Special Talents.mp3

|   |           5.2.1 When the Disaster Is Over.mp3

|   |           5.2.2 A Day in the Life of Peter and Eve.mp3

|   |           5.2.2 A Safe Heaven.mp3

|   |           5.2.2 Holocaust Rescuers.mp3

|   |           5.2.3 China – Now and Then.mp3

|   |           5.2.3 Making Friends in Mali.mp3

|   |           5.2.3 The Gift.mp3

|   |           5.2.4 Endangered Animals.mp3

|   |           5.2.4 Habitats in Need of Help.mp3

|   |           5.2.4 Saving Endangered Species.mp3

|   |           5.2.5 Paul Revere and the American Revolution.mp3

|   |           5.2.5 Paul Reveres Midnight Ride.mp3

|   |           5.2.5 The National Guard – Modern Minutemen.mp3

|   |           5.3.1 The Patent Process.mp3

|   |           5.3.1 The Story of Flight.mp3

|   |           5.3.1 What a Great Idea!.mp3

|   |           5.3.2 Da Vincis Designs.mp3

|   |           5.3.2 Michelangelo and the Italian Renaissance.mp3

|   |           5.3.2 The Inspiration of Art.mp3

|   |           5.3.3 Paleontology – Digging for Dinosaurs and more.mp3

|   |           5.3.3 Searching for Dinosaurs.mp3

|   |           5.3.3 Whats New with Dinosaur Fossils.mp3

|   |           5.3.4 Legends of the Blues.mp3

|   |           5.3.4 Music Gets the Blues.mp3

|   |           5.3.4 Roots of the Blues.mp3

|   |           5.3.5 Hollywood – Special Effects.mp3

|   |           5.3.5 The Art of Makeup – Going Behind the Mask.mp3

|   |           5.3.5 Very Special Effects – Computers in Filmmaking.mp3

|   |           5.4.1 Adventure to the New World.mp3

|   |           5.4.1 Cheaper, Faster, Better – Recent Technological Innovations.mp3

|   |           5.4.1 Learning to Play the Game.mp3

|   |           5.4.2 A New Girl in Class.mp3

|   |           5.4.2 Everybody Wins! – The Story of Special Olympics.mp3

|   |           5.4.2 Feel, Think, Move.mp3

|   |           5.4.3 A Home for Humans in Outer Space – Is It Possible.mp3

|   |           5.4.3 Changing to Survive – Bird Adaptations.mp3

|   |           5.4.3 Surviving the Weather – Animals in Their Environment.mp3

|   |           5.4.4 Moving.mp3

|   |           5.4.4 Nathaniel Comes to Town.mp3

|   |           5.4.4 The New Kid at School.mp3

|   |           5.4.5 Let the Games Begin – History of the Olympics.mp3

|   |           5.4.5 Strange Sports with Weird Gear.mp3

|   |           5.4.5 What Makes Great Athletes.mp3

|   |           5.5.1 Double Play.mp3

|   |           5.5.1 Earthquake! – The Disaster That Rocked San Francisco.mp3

|   |           5.5.1 The Sandwich Brigade.mp3

|   |           5.5.2 Exploring With Science.mp3

|   |           5.5.2 Inventions from Space Travel.mp3

|   |           5.5.2 The Unsinkable TITANIC.mp3

|   |           5.5.3 Aim High – Astronaut Training.mp3

|   |           5.5.3 Astronauts and Cosmonauts.mp3

|   |           5.5.3 Sailing the Stars.mp3

|   |           5.5.4 Earth – The Inside Story.mp3

|   |           5.5.4 Journey Through The Earth.mp3

|   |           5.5.4 The Shaping of the Continents.mp3

|   |           5.5.5 Journey to Statehood.mp3

|   |           5.5.5 The Gold Rush of 1849.mp3

|   |           5.5.5 The United States Goes West.mp3

|   |           5.6.1 Life in the Sea.mp3

|   |           5.6.1 Marine Life.mp3

|   |           5.6.1 Oceans of Resources.mp3

|   |           5.6.2 Mixed-Up Vegetables.mp3

|   |           5.6.2 Saving an American Symbol.mp3

|   |           5.6.2 The Kudzu Invasion.mp3

|   |           5.6.3 From Salt to Silk – Precious Goods.mp3

|   |           5.6.3 Old Gold – Gold in the Ancient World.mp3

|   |           5.6.3 The Golden Year.mp3

|   |           5.6.4 Flying Across the Ocean – Yesterday and Today.mp3

|   |           5.6.4 Flying into the 21st Century.mp3

|   |           5.6.4 Train Wreck!.mp3

|   |           5.6.5 Grandma Bettys Banjo.mp3

|   |           5.6.5 Jazz, Jazz, Jazz.mp3

|   |           5.6.5 Unexpected Music.mp3

|   |

|   +—G5 Leveled Science Readers

|   |   +—G5 Leveled Science Readers

|   |   |       G5_LSR_1G_5.01 Classifying Organisms.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.02 Cells to Systems.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.03 Human Body Systems.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.04 Plants.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.05 Interactions in Ecosystems.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.06 Changes in Ecosystems.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.07 Water on Earth.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.08 Weather Patterns.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.09 Earths Changing Surface.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.10 Protecting Earths Resources.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.11 Matter and Its Properties.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.12 Changes in Matter.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.13 Forces in Motion.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.14 Changing Forms of Energy.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.15 Electricity.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.16 Stars and Galaxies.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.17 Earth in Space.pdf

|   |   |       G5_LSR_1G_5.18 Technology in Our Lives.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.01 Grouping Living Things.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.02 Cells, Tissues, Organs, Systems.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.03 Systems of the Human Body.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.04 Sunflowers and the Story of Plants.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.05 Inside Ecosystems.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.06 How Ecosystems Change.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.07 Earths Water.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.08 Changing Weather.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.09 Our Changing Earth.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.10 Earths Natural Resources.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.11 Properties of Matter.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.12 Changing Matter.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.13 Objects on the Move.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.14 How Energy Changes.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.15 Electricity and Its Uses.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.16 Exploring the Universe.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.17 Earth and its Neighbors.pdf

|   |   |       G5_LSR_2Y_5.18 Technology Today.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.01 The Cat Family.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.02 Inside Sea Creatures.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.03 Staying Healthy.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.04 Food and Farming.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.05 Build an Aquarium.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.06 Changing World.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.07 Underwater Explorers.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.08 Drought.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.09 Mountains of the World.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.10 Green Gardening.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.11 Pioneers of Physics.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.12 Baking Chemistry.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.13 Building Science.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.14 Generating Power.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.15 The Lightbulb.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.16 Telescopes.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.17 Moon Landings.pdf

|   |   |       G5_LSR_3B_5.18 Cars Present, Past, and Future.pdf

|   |   |

|   |   \—G5 Leveled Science Readers MP3

|   |       |   G5_LSR_1G_5.04 Plants.mp3

|   |       |   G5_LSR_1G_5.06 Changes in Ecosystems.mp3

|   |       |   G5_LSR_1G_5.10 Protecting Earths Resources.mp3

|   |       |   G5_LSR_1G_5.11 Matter and Its Properties.mp3

|   |       |   G5_LSR_1G_5.18 Technology in Our Lives.mp3

|   |       |   G5_LSR_2Y_5.03 Systems of the Human Body.mp3

|   |       |   G5_LSR_2Y_5.04 Sunflowers and the Story of Plants.mp3

|   |       |   G5_LSR_2Y_5.05 Inside Ecosystems.mp3

|   |       |   G5_LSR_2Y_5.13 Objects on the Move.mp3

|   |       |   G5_LSR_2Y_5.18 Technology Today.mp3

|   |       |   G5_LSR_3B_5.02 Inside Sea Creatures.mp3

|   |       |   G5_LSR_3B_5.07 Underwater Explorers.mp3

|   |       |   G5_LSR_3B_5.09 Mountains of the World.mp3

|   |       |   G5_LSR_3B_5.10 Green Gardening.mp3

|   |       |   G5_LSR_3B_5.11 Pioneers of Physics.mp3

|   |       |   G5_LSR_3B_5.17 Moon Landings.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.01 Classifying Organisms

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.02 Cells to Systems

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.03 Human Body Systems

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.05 Interactions in Ecosystems

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.07 Water on Earth

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.08 Weather Patterns

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.09 Earths Changing Surface

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.12 Changes in Matter

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.13 Forces in Motion

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |       30.mp3

|   |       |       31.mp3

|   |       |       32.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.14 Changing Forms of Energy

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |       30.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.15 Electricity

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.16 Stars and Galaxies

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_1G_5.17 Earth in Space

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |       30.mp3

|   |       |       31.mp3

|   |       |       32.mp3

|   |       |       33.mp3

|   |       |       34.mp3

|   |       |       35.mp3

|   |       |       36.mp3

|   |       |       37.mp3

|   |       |       38.mp3

|   |       |       39.mp3

|   |       |       40.mp3

|   |       |       41.mp3

|   |       |       42.mp3

|   |       |       43.mp3

|   |       |       44.mp3

|   |       |       45.mp3

|   |       |       46.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.01 Grouping Living Things

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.02 Cells, Tissues, Organs, Systems

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.06 How Ecosystems Change

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.07 Earths Water

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.08 Changing Weather

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.09 Our Changing Earth

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.10 Earths Natural Resources

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.11 Properties of Matter

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.12 Changing Matter

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.14 How Energy Changes

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |       30.mp3

|   |       |       31.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.15 Electricity and Its Uses

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.16 Exploring the Universe

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_2Y_5.17 Earth and its Neighbors

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |       30.mp3

|   |       |       31.mp3

|   |       |       32.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_3B_5.01 The Cat Family

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_3B_5.03 Staying Healthy

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |       30.mp3

|   |       |       31.mp3

|   |       |       32.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_3B_5.04 Food and Farming

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_3B_5.05 Build an Aquarium

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_3B_5.06 Changing World

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_3B_5.08 Drought

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_3B_5.12 Baking Chemistry

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_3B_5.13 Building Science

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_3B_5.14 Generating Power

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_3B_5.15 The Lightbulb

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |

|   |       +—G5_LSR_3B_5.16 Telescopes

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |

|   |       \—G5_LSR_3B_5.18 Cars Present, Past, and Future

|   |               01.mp3

|   |               02.mp3

|   |               03.mp3

|   |               04.mp3

|   |               05.mp3

|   |               06.mp3

|   |               07.mp3

|   |               08.mp3

|   |               09.mp3

|   |               10.mp3

|   |               11.mp3

|   |               12.mp3

|   |               13.mp3

|   |               14.mp3

|   |               15.mp3

|   |               16.mp3

|   |               17.mp3

|   |               18.mp3

|   |               19.mp3

|   |               20.mp3

|   |               21.mp3

|   |               22.mp3

|   |               23.mp3

|   |

|   \—G5 Social Studies Leveled Readers

|       +—G5 Social Studies Leveled Readers

|       |       G5_SS_1G 3, 2, 1, Blastoff!.pdf

|       |       G5_SS_1G Choosing Freedom.pdf

|       |       G5_SS_1G Growing and Changing Cities.pdf

|       |       G5_SS_1G Hard Times.pdf

|       |       G5_SS_1G Heading West.pdf

|       |       G5_SS_1G His Name Was Amerigo.pdf

|       |       G5_SS_1G Learning About the First Americans.pdf

|       |       G5_SS_1G New World, New Neighbors.pdf

|       |       G5_SS_1G The Growing United States.pdf

|       |       G5_SS_1G The Heroes of 9 11.pdf

|       |       G5_SS_1G The People Who Gave Us the US Constitution.pdf

|       |       G5_SS_1G The War at Home.pdf

|       |       G5_SS_1G The War for Independence.pdf

|       |       G5_SS_1G Visiting States and Capitals.pdf

|       |       G5_SS_1G Women of the Civil War.pdf

|       |       G5_SS_2Y Civil War Heroines.pdf

|       |       G5_SS_2Y Conflict in the Colonies.pdf

|       |       G5_SS_2Y Making Connections – American Indians and Settlers.pdf

|       |       G5_SS_2Y New Problems – New Solutions.pdf

|       |       G5_SS_2Y Rockets and Satellites.pdf

|       |       G5_SS_2Y Spreading Across the Continent.pdf

|       |       G5_SS_2Y The Great Depression.pdf

|       |       G5_SS_2Y The Home Front.pdf

|       |       G5_SS_2Y The Search for Land, Gold, and a New Life.pdf

|       |       G5_SS_2Y Touring the United States.pdf

|       |       G5_SS_2Y Turning Points in the Fight for Freedom.pdf

|       |       G5_SS_2Y Uncovering Amerias Past.pdf

|       |       G5_SS_2Y Vespucci Sails For America.pdf

|       |       G5_SS_2Y When Everyone Became a Hero.pdf

|       |       G5_SS_2Y Words of Freedom – The US Constitution.pdf

|       |       G5_SS_3B After the Attack.pdf

|       |       G5_SS_3B Archeologists Explore Early America.pdf

|       |       G5_SS_3B Authors of Liberty – Writing the US Constitution.pdf

|       |       G5_SS_3B Early American Alliances.pdf

|       |       G5_SS_3B Exploring with Amerigo Verspucci.pdf

|       |       G5_SS_3B Following the Golden Dream.pdf

|       |       G5_SS_3B On the Road to Revolution.pdf

|       |       G5_SS_3B Sightseeing in Our Countrys Capitals.pdf

|       |       G5_SS_3B The Civil War Sisterhood.pdf

|       |       G5_SS_3B The Cold War and the Space Race.pdf

|       |       G5_SS_3B The Great Depression – Its Impact and Americas Reaction.pdf

|       |       G5_SS_3B The Urbanization of America.pdf

|       |       G5_SS_3B Were in this Together.pdf

|       |       G5_SS_3B Westward Expansion.pdf

|       |

|       \—G5 Social Studies Leveled Readers MP3

|               54_SS_1G_3, 2, 1, Blastoff!.mp3

|               54_SS_1G_Choosing Freedom.mp3

|               54_SS_1G_Growing and Changing Cities.mp3

|               54_SS_1G_Hard Times.mp3

|               54_SS_1G_Heading West.mp3

|               54_SS_1G_His Name Was Amerigo.mp3

|               54_SS_1G_Learning About the First Americans.mp3

|               54_SS_1G_New World, New Neighbors.mp3

|               54_SS_1G_The Growing United States.mp3

|               54_SS_1G_The Heroes of 9 11.mp3

|               54_SS_1G_The People Who Gave Us the US Constitution.mp3

|               54_SS_1G_The War at Home.mp3

|               54_SS_1G_The War for Independence.mp3

|               54_SS_1G_Visiting States and Capitals.mp3

|               54_SS_1G_Women of the Civil War.mp3

|               54_SS_2Y_Civil War Heroines.mp3

|               54_SS_2Y_Conflict in the Colonies.mp3

|               54_SS_2Y_Making Connections – American Indians and Settlers.mp3

|               54_SS_2Y_New Problems – New Solutions.mp3

|               54_SS_2Y_Rockets and Satellites.mp3

|               54_SS_2Y_Spreading Across the Continent.mp3

|               54_SS_2Y_The Great Depression.mp3

|               54_SS_2Y_The Home Front.mp3

|               54_SS_2Y_The Search for Land, Gold, and a New Life.mp3

|               54_SS_2Y_Touring the United States.mp3

|               54_SS_2Y_Turning Points in the Fight for Freedom.mp3

|               54_SS_2Y_Uncovering Amerias Past.mp3

|               54_SS_2Y_Vespucci Sails For America.mp3

|               54_SS_2Y_When Everyone Became a Hero.mp3

|               54_SS_2Y_Words of Freedom – The US Constitution.mp3

|               54_SS_3B_After the Attack.mp3

|               54_SS_3B_Archeologists Explore Early America.mp3

|               54_SS_3B_Authors of Liberty – Writing the US Constitution.mp3

|               54_SS_3B_Early American Alliances.mp3

|               54_SS_3B_Exploring with Amerigo Verspucci.mp3

|               54_SS_3B_Following the Golden Dream.mp3

|               54_SS_3B_On the Road to Revolution.mp3

|               54_SS_3B_Sightseeing in Our Countrys Capitals.mp3

|               54_SS_3B_The Civil War Sisterhood.mp3

|               54_SS_3B_The Cold War and the Space Race.mp3

|               54_SS_3B_The Great Depression – Its Impact and Americas Reaction.mp3

|               54_SS_3B_The Urbanization of America.mp3

|               54_SS_3B_Were in this Together.mp3

|               54_SS_3B_Westward Expansion.mp3

|

+—SCOTT_FORESMAN_Reading_Street G6

|   +—G6 ELL Readers

|   |   +—G6 ELL Readers

|   |   |       G6_ELL_6.1.1 Ranches of the American West.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.1.2 Birds of a Feather.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.1.3 American Immigrants.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.1.4 A Visit to El Yunque.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.1.5 Horses and Their Trainers.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.2.1 Eyes in the Skies – The Story of the Hubble Space Telescope.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.2.2 The Story of Sue.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.2.3 The Corbin Farm.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.2.4 The Day the Earthmen Came.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.2.5 The Art of Making Mummies.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.3.1 How to Survive in the Desert.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.3.2 Louis Armstrong, Jazz Artist.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.3.3 Alta Peak.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.3.4 Golden Sea Farm.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.3.5 Alice Hamilton – A Workers Best Friend.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.4.1 Matthew Hensons Story.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.4.2 Jane Goodall – Scientist and Protector of Chimpanzees.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.4.3 Dunlap, Here We Come!.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.4.4 Space – And Peoples Ideas About Space.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.4.5 Inventions Through Time in Rhyme.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.5.1 A Special Birthday in Mexico.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.5.2 Poems for Cesar Chavez.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.5.3 African Climates and Animals.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.5.4 The History of Metals.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.5.5 Ancient Libraries.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.6.1 Cervantes and Don Quixote – Two Adventurers.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.6.2 Ancient Cultures and Our Culture.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.6.3 The Homework Club.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.6.4 Letters from New Spain.pdf

|   |   |       G6_ELL_6.6.5 Moving North.pdf

|   |   |

|   |   \—G6 ELL Readers MP3

|   |           G6_ELL_6.1.1 Ranches of the American West.mp3

|   |           G6_ELL_6.1.2 Birds of a Feather.mp3

|   |           G6_ELL_6.1.3 American Immigrants.mp3

|   |           G6_ELL_6.1.4 A Visit to El Yunque.mp3

|   |           G6_ELL_6.1.5 Horses and Their Trainers.mp3

|   |           G6_ELL_6.2.1 Eyes in the Skies – The Story of the Hubble Space Telescope.mp3

|   |           G6_ELL_6.2.2 The Story of Sue.mp3

|   |           G6_ELL_6.2.3 The Corbin Farm.mp3

|   |           G6_ELL_6.2.4 The Day the Earthmen Came.mp3

|   |           G6_ELL_6.2.5 The Art of Making Mummies.mp3

|   |           G6_ELL_6.3.1 How to Survive in the Desert.mp3

|   |           G6_ELL_6.3.2 Louis Armstrong, Jazz Artist.mp3

|   |           G6_ELL_6.3.3 Alta Peak.mp3

|   |           G6_ELL_6.3.4 Golden Sea Farm.mp3

|   |           G6_ELL_6.3.5 Alice Hamilton – A Workers Best Friend.mp3

|   |           G6_ELL_6.4.1 Matthew Hensons Story.mp3

|   |           G6_ELL_6.4.2 Jane Goodall – Scientist and Protector of Chimpanzees.mp3

|   |           G6_ELL_6.4.3 Dunlap, Here We Come!.mp3

|   |           G6_ELL_6.4.4 Space – And Peoples Ideas About Space.mp3

|   |           G6_ELL_6.4.5 Inventions Through Time in Rhyme.mp3

|   |           G6_ELL_6.5.1 A Special Birthday in Mexico.mp3

|   |           G6_ELL_6.5.2 Poems for Cesar Chavez.mp3

|   |           G6_ELL_6.5.3 African Climates and Animals.mp3

|   |           G6_ELL_6.5.4 The History of Metals.mp3

|   |           G6_ELL_6.5.5 Ancient Libraries.mp3

|   |           G6_ELL_6.6.1 Cervantes and Don Quixote – Two Adventurers.mp3

|   |           G6_ELL_6.6.2 Ancient Cultures and Our Culture.mp3

|   |           G6_ELL_6.6.3 The Homework Club.mp3

|   |           G6_ELL_6.6.4 Letters from New Spain.mp3

|   |           G6_ELL_6.6.5 Moving North.mp3

|   |

|   +—G6 Leveled Readers

|   |       G6_LR_1G_6.1.1 The Doaks of Montana.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.1.2 Old-Timers.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.1.3 Cuban Americans NO AUDIO.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.1.4 Ecosystems of the Rain Forests NO AUDIO.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.1.5 Animals in a Humans World.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.2.1 Earths Place in Space.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.2.2 Bone Detectives.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.2.3 Farming in the 1800s.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.2.4 Markie the Moonman.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.2.5 The Noble Boy and the Brick Maker.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.3.1 The Taiga Biome.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.3.2 Pulling Down the Walls – Struggle of African American Performers.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.3.3 Rip Current Rescue.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.3.4 Pedros Gift.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.3.5 The Wonderful Women of Science.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.4.1 Life in the Arctic.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.4.2 Great Apes.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.4.4 The Solar System and Beyond.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.4.5 Electricity.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.5.1 Summer with the Grandparents.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.5.2 Immigrants at Work – A Look at Migrant Labor.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.5.3 The Water Cycle of Africa.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.5.4 Riches from the Earth NO AUDIO.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.5.5 The Golden Age of Baghdad.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.6.1 Sir Tom.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.6.2 Ancient Greece and Modern Culture.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.6.3 China, America, and Me NO AUDIO.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.6.4 The Aztec.pdf

|   |       G6_LR_1G_6.6.5 A New Life in the Big City.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.1.1 Egg Watching.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.1.3 Viva America! Cubans in the United States.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.1.4 The Battle Over Rain Forest Lands NO AUDIO.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.1.5 Animals at Work.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.2.1 Exploring Mars.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.2.2 Cold Case – Dinosaurs.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.2.3 City Life – Then and Now.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.2.4 Moon Kids.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.2.5 Ancient Life Along the Nile.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.3.1 Julie Gets Lost.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.3.2 20th Century African American Singers.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.3.3 Swimming Safely.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.3.4 Scatterbrain.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.3.5 Its Our Right.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.4.1 Life Inside the Arctic Circle.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.4.2 How Animals Change – Interaction of Animals and Scientists.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.4.3 Homesteaders in Nebraska.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.4.4 The United States and Russian Space Race.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.4.5 Inventors at Work.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.5.1 Far Away at Home.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.5.2 Citizens Movements.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.5.3 Africas Changing Geography.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.5.4 Quests for Gold.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.5.5 The Story of Writing.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.6.1 Lady Red Rose and the Woods.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.6.2 Uncovering Classical Athens.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.6.3 Growing Up in China.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.6.4 Spanish Conquests in the Americas.pdf

|   |       G6_LR_2Y_6.6.5 The Chicago Defender and the Great Migration.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.1.1 Twilight of the Wolves.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.1.2 Lucky Chucks Least Favorite Cousin.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.1.3 Restless Humanity.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.1.4 People of the Amazon Rain Forest.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.1.5 Heroic Animals.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.2.1 Elements in Our Universe.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.2.2 What Do Archeologists Do.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.2.3 Exploring Brazil.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.2.4 The Domes of Mars.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.2.5 Uncovering the Secrets of Ancient Egypt.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.3.1 Adventures in Matunaland.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.3.2 African Americans in Film.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.3.3 Riding Out the Quake.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.3.4 The Hippo Lesson.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.3.5 The Struggle for Higher Education NO AUDIO.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.4.1 The Race to the South Pole.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.4.2 Captive or Free – Zoos in Debate.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.4.3 Grizzled Bill Turns Over a New Leaf.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.4.4 Destination Mars.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.4.5 Its About Time!.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.5.1 Jeffs Hero.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.5.2 Freedom of Speech and Assembly in the US.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.5.3 Formation of Continents.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.5.4 The Two Sides of Mining.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.5.5 All About Schools.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.6.1 Sleepyville Wakes Up.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.6.2 How Did Ancient Greece Get So Great.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.6.3 Chinese Americans – An Immigration History.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.6.4 Colonialism and Native Peoples.pdf

|   |       G6_LR_3B_6.6.5 A Migrant Music.pdf

|   |

|   +—G6 Leveled Science Readers

|   |   +—G6 Leveled Science Readers

|   |   |       G6_LSR_1G_6.01 Classification.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.02 Cells.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.03 Reproduction.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.04 Body Systems.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.05 Plants.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.06 Biomes.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.07 Ecosystems.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.08 Plate Tectonics.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.09 Rocks and Minerals.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.10 Reshaping Earths Surface.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.11 Earths Resources.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.12 Climate and Weather.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.13 Matter.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.14 Building Blocks of Matter.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.15 Forces and Motion.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.16 Machines.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.17 Changing Energy Forms.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.18 Thermal and Light Energy.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.19 Earth Sun Moon.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.20 The Universe.pdf

|   |   |       G6_LSR_1G_6.21 Technology.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.01 Classifying Living Organisms.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.02 Parts of Cells.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.03 Reproduction of Species.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.04 Systems of the Body.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.05 Plant Processes.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.06 Life in the Biosphere.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.07 Earths Ecosystems.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.08 Earths Layers.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.09 Minerals and Rocks.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.10 The Ever Changing Surface of Earth.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.11 Resources on Earth.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.12 Earths Climate and Weather.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.13 Properties of Matter.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.14 Structure of Matter.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.15 The Effect of Forces.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.16 The Use of Machines.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.17 Energy.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.18 Energy From Heat and Light.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.19 Sun Earth Moon.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.20 Exploring the Universe.pdf

|   |   |       G6_LSR_2Y_6.21 The Uses of Technology.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.01 Insects and Spiders.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.02 Epidemic.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.03 Continuing the Species.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.04 Body Imaging.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.05 Top Crops.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.06 Forests Around the World.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.07 Predator and Prey.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.08 Ring of Fire.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.09 Down to Earth.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.10 Caves.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.11 Green Homes.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.12 Solar Power.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.13 Atoms.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.14 Acids and Bases.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.15 Zero Gravity.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.16 Levers, Gears, and Pulleys.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.17 Sports Champions.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.18 The Science of Cooking.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.19 Many Moons.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.20 Following the Stars.pdf

|   |   |       G6_LSR_3B_6.21 The Space Race.pdf

|   |   |

|   |   \—G6 Leveled Science Readers MP3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.01 Classification.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.02 Cells.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.03 Reproduction.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.04 Body Systems.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.05 Plants.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.06 Biomes.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.07 Ecosystems.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.08 Plate Tectonics.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.09 Rocks and Minerals.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.10 Reshaping Earths Surface.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.11 Earths Resources.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.12 Climate and Weather.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.13 Matter.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.14 Building Blocks of Matter.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.15 Forces and Motion.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.16 Machines.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.17 Changing Energy Forms.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.18 Thermal and Light Energy.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.19 Earth Sun Moon.mp3

|   |       |   G6_LSR_1G_6.20 The Universe.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.01 Classifying Living Organisms.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.02 Parts of Cells.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.04 Systems of the Body.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.05 Plant Processes.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.07 Earth’s Ecosystems.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.08 Earths Layers.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.09 Minerals and Rocks.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.10 The Ever Changing Surface of Earth.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.12 Earths Climate and Weather.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.14 Structure of Matter.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.15 The Effect of Forces.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.16 The Use of Machines.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.17 Energy.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.18 Energy From Heat and Light.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.19 Sun Earth Moon.mp3

|   |       |   G6_LSR_2Y_6.20 Exploring the Universe.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.02 Epidemic.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.03 Continuing the Species.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.04 Body Imaging.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.06 Forests Around the World.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.08 Ring of Fire.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.09 Down to Earth.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.11 Green Homes.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.12 Solar Power.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.13 Atoms.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.14 Acids and Bases.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.15 Zero Gravity.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.16 Levers, Gears, and Pulleys.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.18 The Science of Cooking.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.20 Following the Stars.mp3

|   |       |   G6_LSR_3B_6.21 The Space Race.mp3

|   |       |

|   |       +—G6_LSR_1G_6.21 Technology

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |

|   |       +—G6_LSR_2Y_6.03 Reproduction of Species

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |

|   |       +—G6_LSR_2Y_6.06 Life in the Biosphere

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |

|   |       +—G6_LSR_2Y_6.11 Resources on Earth

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |       30.mp3

|   |       |       31.mp3

|   |       |       32.mp3

|   |       |

|   |       +—G6_LSR_2Y_6.13 Properties of Matter

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |

|   |       +—G6_LSR_2Y_6.21 The Uses of Technology

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |

|   |       +—G6_LSR_3B_6.01 Insects and Spiders

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |

|   |       +—G6_LSR_3B_6.05 Top Crops

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |

|   |       +—G6_LSR_3B_6.07 Predator and Prey

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |       18.mp3

|   |       |       19.mp3

|   |       |       20.mp3

|   |       |       21.mp3

|   |       |       22.mp3

|   |       |       23.mp3

|   |       |       24.mp3

|   |       |       25.mp3

|   |       |       26.mp3

|   |       |       27.mp3

|   |       |       28.mp3

|   |       |       29.mp3

|   |       |       30.mp3

|   |       |       31.mp3

|   |       |       32.mp3

|   |       |       33.mp3

|   |       |       34.mp3

|   |       |

|   |       +—G6_LSR_3B_6.10 Caves

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |

|   |       +—G6_LSR_3B_6.17 Sports Champions

|   |       |       01.mp3

|   |       |       02.mp3

|   |       |       03.mp3

|   |       |       04.mp3

|   |       |       05.mp3

|   |       |       06.mp3

|   |       |       07.mp3

|   |       |       08.mp3

|   |       |       09.mp3

|   |       |       10.mp3

|   |       |       11.mp3

|   |       |       12.mp3

|   |       |       13.mp3

|   |       |       14.mp3

|   |       |       15.mp3

|   |       |       16.mp3

|   |       |       17.mp3

|   |       |

|   |       \—G6_LSR_3B_6.19 Many Moons

|   |               01.mp3

|   |               02.mp3

|   |               03.mp3

|   |               04.mp3

|   |               05.mp3

|   |               06.mp3

|   |               07.mp3

|   |               08.mp3

|   |               09.mp3

|   |               10.mp3

|   |               11.mp3

|   |               12.mp3

|   |               13.mp3

|   |               14.mp3

|   |               15.mp3

|   |               16.mp3

|   |               17.mp3

|   |               18.mp3

|   |

|   \—G6 Social Studies Leveled Readers

|       +—G6 Social Studies Leveled Readers

|       |       G6_SS_1G Buildings in Greece and Rome.pdf

|       |       G6_SS_1G Growing Cities, Growing Problems.pdf

|       |       G6_SS_1G House, Church, Castle.pdf

|       |       G6_SS_1G Ideas That Shaped Egyptian Life.pdf

|       |       G6_SS_1G Looking at Prehistory.pdf

|       |       G6_SS_1G Sailing for India.pdf

|       |       G6_SS_1G Where Did They Come From – Where Did They Go.pdf

|       |       G6_SS_1G Winston Churchill.pdf

|       |       G6_SS_2Y Building Ancient Greece and Rome.pdf

|       |       G6_SS_2Y Churchill and the World at War.pdf

|       |       G6_SS_2Y Cities – Too Much, Too Fast.pdf

|       |       G6_SS_2Y Discovering the Old Stone Age.pdf

|       |       G6_SS_2Y Life and Beliefs in Ancient Egypt.pdf

|       |       G6_SS_2Y Mysteries of the Ancient Americas.pdf

|       |       G6_SS_2Y The Pursuit of Spices.pdf

|       |       G6_SS_3B Egyptian Mythology and Everyday Life.pdf

|       |       G6_SS_3B Greek and Roman Architecture.pdf

|       |       G6_SS_3B Sea Route to the Spice Lands.pdf

|       |       G6_SS_3B The Architecture of the Middle Ages.pdf

|       |       G6_SS_3B The Early Americas Unsolved Mysteries.pdf

|       |       G6_SS_3B The Rise of the Megacity.pdf

|       |       G6_SS_3B What Archeology Tells Us About Prehistory.pdf

|       |       G6_SS_3B Winston Churchill – Englands Lion.pdf

|       |

|       \—G6 Social Studies Leveled Readers MP3

|               64_SS_1G_Buildings in Greece and Rome.mp3

|               64_SS_1G_Growing Cities, Growing Problems.mp3

|               64_SS_1G_House, Church, Castle.mp3

|               64_SS_1G_Ideas That Shaped Egyptian Life.mp3

|               64_SS_1G_Looking at Prehistory.mp3

|               64_SS_1G_Sailing for India.mp3

|               64_SS_1G_Where Did They Come From – Where Did They Go.mp3

|               64_SS_1G_Winston Churchill.mp3

|               64_SS_2Y_Building Ancient Greece and Rome.mp3

|               64_SS_2Y_Churchill and the World at War.mp3

|               64_SS_2Y_Cities – Too Much, Too Fast.mp3

|               64_SS_2Y_Discovering the Old Stone Age.mp3

|               64_SS_2Y_Life and Beliefs in Ancient Egypt.mp3

|               64_SS_2Y_Mysteries of the Ancient Americas.mp3

|               64_SS_2Y_The Pursuit of Spices.mp3

|               64_SS_3B_Egyptian Mythology and Everyday Life.mp3

|               64_SS_3B_Greek and Roman Architecture.mp3

|               64_SS_3B_Sea Route to the Spice Lands.mp3

|               64_SS_3B_The Architecture of the Middle Ages.mp3

|               64_SS_3B_The Early Americas Unsolved Mysteries.mp3

|               64_SS_3B_The Rise of the Megacity.mp3

|               64_SS_3B_What Archeology Tells Us About Prehistory.mp3

|               64_SS_3B_Winston Churchill – Englands Lion.mp3

|

\—SCOTT_FORESMAN_Reading_Street GK

+—K Decodable Readers

|   +—K Decodable Readers

|   |       K_DR_01 Who Am I.pdf

|   |       K_DR_02 Am I.pdf

|   |       K_DR_03 The Little Toys.pdf

|   |       K_DR_04 At the Zoo.pdf

|   |       K_DR_05 Animal Friends.pdf

|   |       K_DR_06 Let’s Go.pdf

|   |       K_DR_07 A Little Mat.pdf

|   |       K_DR_08 Sam and Tam.pdf

|   |       K_DR_09 My Map.pdf

|   |       K_DR_10 My Cap.pdf

|   |       K_DR_11 Tip and Pat.pdf

|   |       K_DR_12 Tim and Sam.pdf

|   |       K_DR_13 Nat!.pdf

|   |       K_DR_14 Rip with Rap.pdf

|   |       K_DR_15 Dad Did.pdf

|   |       K_DR_16 In the Kit!.pdf

|   |       K_DR_17 The Mop.pdf

|   |       K_DR_18 Tip the Top.pdf

|   |       K_DR_19 Hob Can Hit.pdf

|   |       K_DR_20 Can It Fit.pdf

|   |       K_DR_21 One to Five.pdf

|   |       K_DR_22 Gil Got One.pdf

|   |       K_DR_23 Red Hen.pdf

|   |       K_DR_24 A Pet Hen.pdf

|   |       K_DR_25 On a Jet.pdf

|   |       K_DR_26 Fox Can Fix It!.pdf

|   |       K_DR_27 Fun For Bud.pdf

|   |       K_DR_28 Jan at the Fair.pdf

|   |       K_DR_29 Zip Up, Val!.pdf

|   |       K_DR_30 The Quiz.pdf

|   |       K_DR_31 If Kip Can.pdf

|   |       K_DR_32 Will Cass Come.pdf

|   |       K_DR_33 The Red Egg.pdf

|   |       K_DR_34 Fun with Spot.pdf

|   |       K_DR_35 Fun in the Sun.pdf

|   |       K_DR_36 The Box.pdf

|   |

|   \—K Decodable Readers MP3

|           01.Who am i.mp3

|           02.Am i.mp3

|           03.The Little Toys.mp3

|           04.At the Zoo.mp3

|           05.Animal Friends.mp3

|           06.Let’s Go.mp3

|           07.A Little Mat.mp3

|           08.Sam and Tam.mp3

|           09.My Map.mp3

|           10.My Cap.mp3

|           11.Tip and Pat.mp3

|           12.Tim and Sam.mp3

|           13.Nat!.mp3

|           14.Rip with Rap.mp3

|           15.Dad Did.mp3

|           16.In the Kit!.mp3

|           17.The Mop.mp3

|           18.Tip the Top.mp3

|           19.Hob Can Hit.mp3

|           20.Can It Fit.mp3

|           21.One to Five.mp3

|           22.Gil Got One.mp3

|           23.Red Hen.mp3

|           24.A Pet Hen.mp3

|           25.On a Jet.mp3

|           26.Fox Can Fix It.mp3

|           27.Fun for Bud.mp3

|           28.Jan at the Fair.mp3

|           29.Zip Up, Val.mp3

|           30.The Quiz.mp3

|           31.If Kip Can.mp3

|           32.Will Cass Come.mp3

|           33.The Red Egg.mp3

|           34.Fun with Spot.mp3

|           35.Fun in the Sun.mp3

|           36.The Box.mp3

|

+—K Emergent Readers

|   +—K Emergent Readers

|   |       K_ER_1.1 Colors Around Me.pdf

|   |       K_ER_1.2 How Many.pdf

|   |       K_ER_1.3 Look Around!.pdf

|   |       K_ER_1.4 Where Is It.pdf

|   |       K_ER_1.5 Mouse and Moose.pdf

|   |       K_ER_1.6 Tony’s Taxi.pdf

|   |       K_ER_2.1 Alligator Ann.pdf

|   |       K_ER_2.2 Soccer Game.pdf

|   |       K_ER_2.3 Pat the Penguin.pdf

|   |       K_ER_2.4 Cam the Cow.pdf

|   |       K_ER_2.5 Little Iguana.pdf

|   |       K_ER_2.6 Me!.pdf

|   |       K_ER_3.1 Pandas Nap.pdf

|   |       K_ER_3.2 Ric and Rin Run!.pdf

|   |       K_ER_3.3 Dan Did It!.pdf

|   |       K_ER_3.4 Dad and Fif Fan.pdf

|   |       K_ER_3.5 Dots, Dots, Dots.pdf

|   |       K_ER_3.6 Hop on Top!.pdf

|   |       K_ER_4.1 Hap is Hot.pdf

|   |       K_ER_4.2 A Rainy Day.pdf

|   |       K_ER_4.3 One, Two, Three, Four, Five!.pdf

|   |       K_ER_4.4 Gib Got It.pdf

|   |       K_ER_4.5 Nan the Red Hen!.pdf

|   |       K_ER_4.6 Get Set for a Pet Hen.pdf

|   |       K_ER_5.1 Will on a Jet.pdf

|   |       K_ER_5.2 Rex’s Box.pdf

|   |       K_ER_5.3 Bud the Mud Bug.pdf

|   |       K_ER_5.4 Six Fat Cubs.pdf

|   |       K_ER_5.5 Race Day.pdf

|   |       K_ER_5.6 Stop, Quinn, Stop.pdf

|   |       K_ER_6.1 Do Not Spill!.pdf

|   |       K_ER_6.2 Hopscotch.pdf

|   |       K_ER_6.3 Gus and His Bus.pdf

|   |       K_ER_6.4 Get Up!.pdf

|   |       K_ER_6.5 The Big Bug.pdf

|   |       K_ER_6.6 The Red Bird.pdf

|   |

|   \—K Emergent Readers MP3

|           01_ER_K.1.1_Colors Around Me.mp3

|           01_ER_K.1.2_How Many.mp3

|           01_ER_K.1.3_Look Around!.mp3

|           01_ER_K.1.4_Where Is It.mp3

|           01_ER_K.1.5_Mouse and Moose.mp3

|           01_ER_K.1.6_Tony’s Taxi.mp3

|           01_ER_K.2.1_Alligator Ann.mp3

|           01_ER_K.2.2_Soccer Game.mp3

|           01_ER_K.2.3_Pat the Penguin.mp3

|           01_ER_K.2.4_Cam the Cow.mp3

|           01_ER_K.2.5_Little Iguana.mp3

|           01_ER_K.2.6_Me!.mp3

|           01_ER_K.3.1_Pandas Nap.mp3

|           01_ER_K.3.2_Ric and Rin Run!.mp3

|           01_ER_K.3.3_Dan Did It!.mp3

|           01_ER_K.3.4_Dad and Fif Fan.mp3

|           01_ER_K.3.5_Dots, Dots, Dots.mp3

|           01_ER_K.3.6_Hop on Top.mp3

|           01_ER_K.4.1_Hap is Hot.mp3

|           01_ER_K.4.2.A Rainy Day.mp3

|           01_ER_K.4.3_One, Two, Three, Four, Five!.mp3

|           01_ER_K.4.4_Gib Got It.mp3

|           01_ER_K.4.5_Nan the Red Hen!.mp3

|           01_ER_K.4.6_Get Set for a Pet Hen.mp3

|           01_ER_K.5.1_Will on a Jet.mp3

|           01_ER_K.5.2_Rex’s Box.mp3

|           01_ER_K.5.3_Bud the Mud Bug.mp3

|           01_ER_K.5.4_Six Fat Cubs.mp3

|           01_ER_K.5.5_Race Day.mp3

|           01_ER_K.5.6_Stop, Quinn, Stop.mp3

|           01_ER_K.6.1_Do Not Spill!.mp3

|           01_ER_K.6.2_Hopscotch.mp3

|           01_ER_K.6.3_Gus and His Bus.mp3

|           01_ER_K.6.4_Get Up!.mp3

|           01_ER_K.6.5_The Big Bug.mp3

|           01_ER_K.6.6_The Red Bird.mp3

|

+—K Leveled Readers

|   +—k Leveled-Readers

|   |       K_CLLR_1.1 Off to School.pdf

|   |       K_CLLR_1.2 I Help.pdf

|   |       K_CLLR_1.3 Families.pdf

|   |       K_CLLR_1.4 Who Helps.pdf

|   |       K_CLLR_1.5 Animals Work and Play.pdf

|   |       K_CLLR_1.6 Machines Help.pdf

|   |       K_CLLR_2.1 In the Ocean.pdf

|   |       K_CLLR_2.2 In the Orange Grove.pdf

|   |       K_CLLR_2.3 In the Grasslands.pdf

|   |       K_CLLR_2.4 The Bear.pdf

|   |       K_CLLR_2.5 Animals Homes.pdf

|   |       K_CLLR_2.6 In the Garden.pdf

|   |       K_LR_1.1 Look at the Clock, Max!.pdf

|   |       K_LR_1.2 Pam.pdf

|   |       K_LR_1.3 Nick the Fix-It Man.pdf

|   |       K_LR_1.4 Reds and Blues.pdf

|   |       K_LR_1.5 Tig the Talented Pig.pdf

|   |       K_LR_1.6 Two and Three.pdf

|   |       K_LR_2.1 Different Fish.pdf

|   |       K_LR_2.2 Walking in the Forest.pdf

|   |       K_LR_2.3 Animals in the Grass.pdf

|   |       K_LR_2.4 Let’s Race.pdf

|   |       K_LR_2.5 A Winter Bed.pdf

|   |       K_LR_2.6 A Yard for All.pdf

|   |       K_LR_3.1 The Fawn.pdf

|   |       K_LR_3.2 Can We Do It.pdf

|   |       K_LR_3.3 I Can Do Lots of Stuff!.pdf

|   |       K_LR_3.4 We See Them Grow.pdf

|   |       K_LR_3.5 From Seeds to Plants.pdf

|   |       K_LR_3.6 Can You Spot It.pdf

|   |       K_LR_4.1 Fish Can Swim.pdf

|   |       K_LR_4.2 A Pig’s Life.pdf

|   |       K_LR_4.3 The Path to Frog’s New Home.pdf

|   |       K_LR_4.4 Five Bears All in a Den.pdf

|   |       K_LR_4.5 A Walk in Antarctica.pdf

|   |       K_LR_4.6 Washington DC.pdf

|   |       K_LR_5.1 The Big Bird.pdf

|   |       K_LR_5.2 Let’s Ride.pdf

|   |       K_LR_5.3 Ming the Messenger.pdf

|   |       K_LR_5.4 Chug-Chug-Chug!.pdf

|   |       K_LR_5.5 Catch That Bus!.pdf

|   |       K_LR_5.6 Catch That Ball.pdf

|   |       K_LR_6.1 All Kinds of Homes.pdf

|   |       K_LR_6.2 Let’s Make a Club House.pdf

|   |       K_LR_6.3 A Small Trip.pdf

|   |       K_LR_6.4 Where Are All the Bats.pdf

|   |       K_LR_6.5 Putting Up the Tent.pdf

|   |       K_LR_6.6_Safe Homes.pdf

|   |

|   \—k Leveled-Readers Mp3

|           A Pig’s Life.mp3

|           A Small Trip.mp3

|           A Walk in Antarctica.mp3

|           A Winter Bed.mp3

|           A Yard for All.mp3

|           Animals Homes.mp3

|           Animals in the Grass.mp3

|           Animals Work and Play.mp3

|           Can We Do It.mp3

|           Can You Spot It.mp3

|           Catch That Ball.mp3

|           Catch That Bus!.mp3

|           Chug-Chug-Chug!.mp3

|           Different Fish.mp3

|           Families.mp3

|           Fish Can Swim.mp3

|           Five Bears All in a Den.mp3

|           From Seeds to Plants.mp3

|           I Can Do Lots of Stuff!.mp3

|           I Help.mp3

|           In the Garden.mp3

|           In the Grasslands.mp3

|           In the Ocean.mp3

|           In the Orange Grove.mp3

|           Let’s Make a Club House.mp3

|           Let’s Race.mp3

|           Let’s Ride.mp3

|           Look at the Clock, Max!.mp3

|           Machines Help.mp3

|           Ming the Messenger.mp3

|           Nick the Fix-It Man.mp3

|           Off to School.mp3

|           Pam.mp3

|           Putting Up the Tent.mp3

|           Reds and Blues.mp3

|           Safe Homes.mp3

|           The Bear.mp3

|           The Big Bird.mp3

|           The Fawn.mp3

|           The Path to Frog’s New Home.mp3

|           Tig the Talented Pig.mp3

|           Two and Three.mp3

|           Walking in the Forest.mp3

|           Washington DC.mp3

|           We See Them Grow.mp3

|           Where Are All the Bats.mp3

|           Who Helps.mp3

|

+—K Leveled Science Readers

|   +—K Leveled Science Readers

|   |       K_LSR_2Y_01 Needs of Plants and Animals.pdf

|   |       K_LSR_2Y_02 Growing and Changing.pdf

|   |       K_LSR_2Y_03 Plants and Animals All Around.pdf

|   |       K_LSR_2Y_05 Weather and Seasons.pdf

|   |       K_LSR_2Y_06 Matter.pdf

|   |       K_LSR_2Y_07 Heat and Light.pdf

|   |       K_LSR_2Y_08 How Things Move.pdf

|   |       K_LSR_2Y_09 Day and Night.pdf

|   |       K_LSR_2Y_10 How Things Work.pdf

|   |

|   \—K Leveled Science Readers MP3

|           05_LSR_2Y_K.01_Needs of Plants and Animals.mp3

|           05_LSR_2Y_K.02_Growing and Changing.mp3

|           05_LSR_2Y_K.03_Plants and Animals All Around.mp3

|           05_LSR_2Y_K.05_Weather and Seasons.mp3

|           05_LSR_2Y_K.06_Matter.mp3

|           05_LSR_2Y_K.07_Heat and Light.mp3

|           05_LSR_2Y_K.08_How Things Move.mp3

|           05_LSR_2Y_K.09_Day and Night.mp3

|           05_LSR_2Y_K.10_How Things Work.mp3

|

+—K On-Level Readers

|   |   2K.On-Level.Readers.MP3.rar

|   |   2K.On-Level.Readers.rar

|   |

|   \—K On-Level Readers

|           K_OLR_1.1 Cat and Dog Go to School.pdf

|           K_OLR_1.2 Cat and Dog Work Together.pdf

|           K_OLR_1.3 Cat and Dog Play Together.pdf

|           K_OLR_1.4 Cat and Dog Go To Town.pdf

|           K_OLR_1.5 Cat and Dog Munch Together.pdf

|           K_OLR_1.6 Toy Store.pdf

|           K_OLR_2.1 Tam at the Beach.pdf

|           K_OLR_2.2 Tam and Sam in the Orange Grove.pdf

|           K_OLR_2.3 Tam and Sam Go to the Zoo.pdf

|           K_OLR_2.4 Winter.pdf

|           K_OLR_2.5 A House for My Fish.pdf

|           K_OLR_2.6 Tim’s Garden.pdf

|           K_OLR_3.1 The Baby Panda.pdf

|           K_OLR_3.2 Tap! Rap! Bam!.pdf

|           K_OLR_3.3 At Bat.pdf

|           K_OLR_3.4 We Can Fan.pdf

|           K_OLR_3.5 Pop! Pop! Pop!.pdf

|           K_OLR_3.6 Chameleons.pdf

|           K_OLR_4.1 All in a Day.pdf

|           K_OLR_4.2 A Musical Adventure.pdf

|           K_OLR_4.3 A Home for Flap the Cat.pdf

|           K_OLR_4.4 Five Stops.pdf

|           K_OLR_4.5 Ten Red Sleds.pdf

|           K_OLR_4.6 Get Set, Go!.pdf

|           K_OLR_5.1 Jem and Jan Win!.pdf

|           K_OLR_5.2 On the High Seas.pdf

|           K_OLR_5.3 Bud the Pup.pdf

|           K_OLR_5.4 Bud in the Mud.pdf

|           K_OLR_5.5 The Jazz Band.pdf

|           K_OLR_5.6 Do Not Quit, Quinn!.pdf

|           K_OLR_6.1 Jen and Max.pdf

|           K_OLR_6.2 Fix It!.pdf

|           K_OLR_6.3 Camping Is Fun!.pdf

|           K_OLR_6.4 Say Good Night.pdf

|           K_OLR_6.5 Jen and Max Build a House.pdf

|           K_OLR_6.6 Animals at Home.pdf

|

\—K Social Studies Leveled Readers

+—K Social Studies Leveled Readers

|       K_SS_1G George Washington.pdf

|       K_SS_1G It Is My Birthday!.pdf

|       K_SS_1G Jobs, Jobs, Jobs.pdf

|       K_SS_1G Look, a Flag.pdf

|       K_SS_1G Rules.pdf

|       K_SS_1G This Is Our World.pdf

|       K_SS_2Y George Washington – Our First President.pdf

|       K_SS_2Y Happy Birthday To Me!.pdf

|       K_SS_2Y Helping Earth.pdf

|       K_SS_2Y My Neighborhood.pdf

|       K_SS_2Y Symbols.pdf

|       K_SS_2Y Who Does This Job.pdf

|       K_SS_2Y Why We Have Rules.pdf

|       K_SS_3B Birthday Celebrations.pdf

|       K_SS_3B Earth – How Can I Help.pdf

|       K_SS_3B George Washington – Father of Our Country.pdf

|       K_SS_3B Jobs in My Community.pdf

|       K_SS_3B Neighbors Near and Far.pdf

|       K_SS_3B Rules Make Life Work.pdf

|       K_SS_3B Symbols of Our Land.pdf

|

\—K Social Studies Leveled Readers MP3

K_SS_1G George Washington.mp3

K_SS_1G It Is My Birthday!.mp3

K_SS_1G Jobs, Jobs, Jobs.mp3

K_SS_1G Look, a Flag.mp3

K_SS_1G Rules.mp3

K_SS_1G This Is Our World.mp3

K_SS_2Y George Washington – Our First President.mp3

K_SS_2Y Happy Birthday To Me!.mp3

K_SS_2Y Helping Earth.mp3

K_SS_2Y My Neighborhood.mp3

K_SS_2Y Symbols.mp3

K_SS_2Y Who Does This Job.mp3

K_SS_2Y Why We Have Rules.mp3

K_SS_3B Birthday Celebrations.mp3

K_SS_3B Earth – How Can I Help.mp3

K_SS_3B George Washington – Father of Our Country.mp3

K_SS_3B Jobs in My Community.mp3

K_SS_3B Neighbors Near and Far.mp3

K_SS_3B Rules Make Life Work.mp3

K_SS_3B Symbols of Our Land.mp3

 

Tài liệu liên quan

Bình luận (0 bình luận)
Contact Me on Zalo