AUDIO STREAM

[Audio + video] Oxford Discover 5

Download các bài kiểm tra Oxford Discover Tests từ level 1 đến level 6 ( dành cho giáo viên hoặc phụ huynh dạy con theo giáo trình này):

1oxford_discover_1_6_tests.rar

Oxford Discover 5 CD 1:

 

Oxford Discover 5 CD 2:

Oxford Discover 5 CD 3:

Oxford Discover 5 CD 4:

Oxford Discover 5 Video 1:

Oxford Discover 5 Video 2

Tài liệu liên quan