AUDIO STREAM

[Audio + Video] Oxford Discover 1

Download các bài kiểm tra Oxford Discover Tests từ level 1 đến level 6 ( dành cho giáo viên hoặc phụ huynh dạy con theo giáo trình này): 1oxford_discover_1_6_tests.rar CD 1: CD 2:   CD 3: Video Cartoon: Big Question DVD 1: Big Question DVD 2:     Grammar Audio: Oxford_Discover_1_DVD_1_(Opener_and_Wrap_parts_1-4) Oxford_Discover_1_DVD_1_(Opener_and_Wrap_parts_5-9) Oxford Discover 1 Student book keys (Đáp án):

Xem tiếp