AUDIO STREAM

[Audio + Video] Oxford Show and Tell 1

Show and Tell 1 – CD 1:

Show and Tell 1 – CD 2:

Show and Tell 1 – DVD video:

Tài nguyên học cùng bộ Show and Tell:
1. elt.oup.com/student/showandtell/

2. www.youtube.com/watch?v=DdBiC_vquhU&list=PLyjlxESrB5aGNJzynGcuQothq89YmI7wf

Tài liệu liên quan