[Sách] Sách ôn thi Starters

Tập hợp các sách biên tập dưới dạng các đề thi Cambridge Starters để học sinh làm đề và làm quen với dạng đề thi Cambridge Starters. Đây gọi là các sách ôn thi Starters ( để phân biệt với các sách học Starters – sách học ở level này chia thành các chủ đề như Shopping , School, etc ) .

Các sách này đều có đầy đủ phần nghe và đáp án.

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo