[Sách] Practice Tests Plus Second Edition ( Updated for 2018 exams)

Có 3 cấp độ : Starters – Movers – Flyers/

Mỗi cấp độ gồm 2 cuốn:

  • Student Book : là sách học sinh, dành cho học sinh làm bài tập
  • Teacher Guide: là sách dành cho giáo viên hoặc phụ huynh. Sách này có các hướng dẫn dạy học và đầy đủ các đáp án, các script audio cũng như các script dành riêng cho phần Speaking ( các phụ huynh mua sách này để luyện phần nói trong các bài thi Starters Movers Flyers cùng con).
    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo