[Sách] VOICES (7 levels - AMERICAN version)

  • Lưu ý: Đây là phiên bản Anh Mỹ (American English)
  • Lưu ý: Đây là phiên bản Anh Mỹ (American English)
  • Lưu ý: Đây là phiên bản Anh Mỹ (American English)

Các phân biệt phiên bản Mỹ và phiên bản Anh:

Phiên bản Anh thì chia theo tên của từng level : Beginner – Elementary – Pre-Intermediate – Intermediate – Intermediate Plus – Upper-Intermediate – Advanced

    ImageNameTypePriceStockBuy
    Contact Me on Zalo