[Sách] My PALS are HERE! Maths (2nd Edition)

Bộ sách Toán Singpapre này gồm 6 cấp độ cho tiểu học , tổng là 30 cuốn ( gồm cả sách học và sách bài tập).

“My Pals are Here!” được giảng dạy gần như 100% trong các trường tiểu học ở Singapore. Đặc biệt bộ toán cùng các tài liệu liên quan cũng đang được áp dụng tại 42 quốc gia khác.


    ImageNamePriceStockBuy