BLOG CHIA SẺ

[CHIA SẺ] Sách IGCSE trường Ams Hà Nội năm học 2020 – 2021

Hiện tại bên em có 5/8 cuốn như các link sau:

1. sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-mathematics-core-and-extended-fourth-edition-ric-pimentel-terry-wall-sach-gay-xoan/

2. sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-mathematics-core-and-extended-fourth-edition-workbook-ric-pimentel-terry-wall-sach-gay-xoan/

3. sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-english-as-a-second-language-coursebook-fifth-edition-2017-by-peter-lucantoni-sach-gay-xoan/

4. sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-english-as-a-second-language-workbook-fifth-edition-2017-by-peter-lucantoni-sach-gay-xoan/

5. sachtienganhhanoi.com/shop/do-tuoi/high-school/sach-cambridge-igcse-physics-coursebook-second-edition-2014-by-david-sang-sach-gay-xoan/

Tài liệu liên quan